-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. zbior., red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006, ss.154
ISBN 83–89115–59-X
Cena 18,00 zł

 A Guide for Archivists of Polish Institutions Abroad, coll. work, scientific edition by J. Krochmal, Warsaw 2006
ISBN 83–89115–59-X
PLN 18,00

 Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi i pozyskiwanymi do archiwum, ich ewidencjonowania oraz udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, a także w formie kwerend, publikacji , wystaw, w Internecie. Opisano zagadnienia dotyczące właściwego przechowywania i konserwacji archiwaliów, a także role komputerów w pracy archiwisty. Zastosowane w książce rozwiązania metodyczne oparte są na praktyce stosowanej w polskich archiwach państwowych i mogą być przydatne do opisywania zbiorów instytucji polonijnych. W tym celu w tekście poradnika zamieszczono wzory wybranych formularzy stosowanych w archiwach.

 This Guide, written in a popular form, is to assist archivists keeping Polish archives abroad. It discusses basic archival terminology, the principles for handling materials which are taken over and acquired by archives, registering them, and the availability of archival materials at study rooms as well as in the form of queries, publications, exhibitions and in the Internet. The Guide refers to some issues concerning proper preservation and conservation of archival materials and the role of computers in the archivist’s work. Methodological solutions presented in this book are based on the practice followed by Polish State Archives and they may also be useful for describing collections of Polish institutions abroad. For that purpose, the Guide includes sample forms used at archives.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl