-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. D. Pelc, Przemyśl 2003, ss. 487, ilustr.,
cena 25,00 zł
ISBN 83-88172-16-6


A Guide to the Holdings of the Central State Archives of Ukraine in Lvov, elab. by D. Pelc, Przemyśl 2003,
pages 487, ill.,
PLN 25.00
ISBN 83-88172-16-6

  

Ukraińska wersja językowa przewodnika (przygotowywanego także w polskiej wersji językowej) charakteryzująca zasób jednego z najbogatszych i najstarszych archiwów państwowych na Ukrainie, choć formalnie powstałego dopiero w 1939 r. Archiwum to gromadzi zbiory wcześniejszego Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Państwowego i wielu innych archiwów urzędowych, resortowych i prywatnych do dziejów Rusi Halickiej, Korony Polskiej, Rzeczypospolitej i Galicji pod zaborami.

 The Ukrainian language version of a Guide (also prepared in the Polish language version) describing the holdings of one of the greatest and the oldest State Archives in Ukraine, though formally established not earlier than in 1939. The Archives preserve collections of the former Archives of Historical Records, State Archives and many other official, departmental and private archives to the history of Halich Ruthenia (Ruś Halicka), the Kingdom of Poland, the Republic, and Galicia during the period of partitions.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl