-A
+A

Pomoce archiwalne

wybór i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001, ss. 779,
ISBN 83-86643-68-4,
cena 75,00 zł

Collection of Archival Regulations Issued by the General Director of State Archives in the Years 1952-2000, elab. by M. Tarakanowska and E. Rosowska, Warsaw 2001, 779 pages,
ISBN 83-86643-68-4
PLN 75,00

 

Zbiór obejmuje przepisy metodyczne i organizacyjno-metodyczne z zakresu kształtowania narastającego zasobu archiwalnego oraz opracowania i rozmieszczania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, wydane przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych od 1952 r. (po ogłoszeniu dekretu z 29 III 1951 r. o archiwach państwowych) do 2000 r. Zamieszczone przepisy podzielono na dwa rozdziały: pierwszy zawiera normatywy regulujące zagadnienia kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, drugi dotyczy opracowania i rozmieszczenia materiałów archiwalnych w archiwach państwowych (normatywom nadano układ chronologiczny). Pracę uzupełnia obszerna bibliografia przedmiotu i indeks rzeczowy.

 

The collection includes methodological and organisational regulations in respect to the structuring of the growing archival holdings, the elaboration and distribution of archive materials in state archives, issued by the General Director of State Archives from 1952 (after the publication of the decree of 29th March 1951 on state archives) until 2000. The regulations included are divided into two chapters: Chapter I comprises normative provisions which regulate matters related to structuring of the growing archival holdings, Chapter II is devoted to the elaboration and distribution of archive materials in state archives (normative regulations are arranged in a chronological order). The work is supplemented by an extensive bibliography to the subject and a subject index.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl