-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. F. Ramotowska, Warszawa 2007, ss. 258 ISBN 978–83–89115–78–2
Cena 20,00

 
Publikacja dotyczy akt III Rady Stanu Królestwa Polskiego reaktywowanej ukazem carskim z marca 1861 r. Przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych materiały obejmują szerokie spectrum działalności tego urzędu i zostały pogrupowane zgodnie ze strukturą organizacyjną Rady Stanu tj. w pięć sekcji oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V. Sekcje skupiały akta odpowiednich kategorii spraw, wydziałów, Składu Sądzącego i Ogólnego Zebrania, takie jak m.in. materiały organizacyjne, finansowe i personalne Rady Stanu, akta skarbowo-administracyjne, akta dotyczące spraw wewnętrznych, komunikacji, poczty, wyznań, oświaty i sprawiedliwości, a także sporów sądowych, jak również prośby i zażalenia obywateli. Książka ma szczególne znaczenie dla badaczy tego okresu dziejów Polski. Uzupełniają ją indeksy: osobowy i geograficzny, bibliografia oraz konkordancja sygnatur.


The 3rd State Council of the Kingdom of Poland from the years of 1861–1867. Inventory of the archival fond, elab. by F. Ramotowska, Warsaw 2007, 258 pages, ISBN 978–83–89115–78–2
PLN 20.00

The publication pertains to the records of the 3rd State Council of the Kingdom of Poland reactivated under the Tzar’s decree of March 1861. Materials, preserved at the Central Archives of Historical Records (AGAD), cover a wide range of the Council’s activities. They have been grouped in accordance with the organisational structure of the State Council, i.e. into five sections marked with Roman numbers from I to V. Each section comprises records pertaining to relevant categories of cases, departments, the Bench and the General Assembly, such as organisational, financial and personal materials of the State Council, fiscal and administrative records, records pertaining to internal affairs, communication, post office, denominations, education and justice, as well as litigations and citizens’ requests and complains. This publication is of particular importance for researchers interested in that period of the Polish history. It is supplemented with indexes (of names and geographical names), a bibliography and a concordance of reference numbers.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl