-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. P. Matuszek, Warszawa 2007, ss. 1188 + 42 nlb., lustr, ISBN 978–83–89115–73–7
Cena 130,00 zł

Publikacja prezentuje zasób archiwum według stanu na dzień 31 XII 2005 roku. Zasób ten z powodu uwarunkowań historycznych charakteryzuje się dużą różnorodnością. Archiwum posiada akta zarówno z terenu historycznego Śląska, będące wytworem kancelarii staroczeskiej i staroniemieckiej, oraz z zachodniej Małopolski, reprezentujące akta kancelarii staropolskiej. Jednak trzon zasobu sprzed 1945 roku stanowią akta klasycznych kancelarii pruskiej, austriackiej i rosyjskiej. Podstawową częścią Informatora są opisy całości zasobu – wszystkich zespołów oraz zbiorów, podzielonych na 17 grup rzeczowych. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów oraz indeksy: nazw miejscowości oraz nazwisk osób występujących w nazwach zespołów i zbiorów.

   

State Archives in Katowice. A Guide to the Holdings, coll. elab., ed. by P. Matuszek, Warsaw 2007, 1188 pages + 42 unnumbered, illus., ISBN 978–83–-89115–73–7
PLN 130.00
 
The publication presents the holdings of the Archives as at 31 December 2005. Due to historical reasons, the holdings are highly varied. The Archives hold the records both from the territory of historical Silesia, produced by Old Czech an Old German chanceries, as well as from western Little Poland representing records of the Old Polish chancery. However, the core of the holdings, dating back from before 1945, comprises records of classical Prussian, Austrian and Russian chanceries. A basic part of the Guide includes descriptions of the entire holdings, all fonds and collections, divided into 17 subject groups. The publication is supplemented with a preface, a list of abbreviations, and indexes: of the names of towns/villages and individuals appearing in the names of fonds and collections.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl