-A
+A

Monografie i inne opracowania

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, oprac. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warszawa 2006, ss.116, ISBN 83-89115-52-2
Cena 10,00 zł, 

nakład wyczerpany

Principles of Handling Archive Materials. Archival Holdings Protection, elab. by M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warsaw 2006, 116 pp.
ISBN 83–89115-52-2
PLN 10,00

 Publikacja do pobrania

Podręcznik opracowany na podstawie materiałów międzynarodowych instytucji, takich jak m. in. IFLA (Międzynarodowa Federacja Bibliotek i Stowarzyszeń Bibliotekarskich) zajmujących się tematem ochrony i profilaktyki przechowywania materiałów historycznych ma za zadanie przybliżyć instytucjom polskim gromadzącym zbiory archiwalne problemy związane z odpowiednią profilaktyką zabezpieczania zasobu oraz konserwacją zbiorów. W książce zostały omówione różne sposoby pozwalające przedłużyć życie dokumentów wytworzonych tradycyjnie z papieru, ze skóry, pergaminu i tych najbardziej nowoczesnych.

 

A manual prepared on the basis of materials of international institutions, such as, inter alia, IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions), dealing with issues related to protection and preventive measures applied in respect to the preservation of historical materials, aims at raising knowledge among Polish institutions which collect archival holdings about issues related to proper preventive measures in respect to holdings protection and conservation. The publication presents various methods to prolong the life of traditional paper, leather and parchment documents, as well as those produced with the use of most advanced technologies.

red. nauk. B. Woszczyński, Warszawa 2002, ss. 213,
ISBN 83-89115-07-7
cena 35,00 zł,

Bibliographical Dictionary of Polish Archivists, vol. 2, 1906-2001, scient. ed. by B. Woszczyński, Warsaw 2002, pages 213,
ISBN 83-89115-07-7
PLN 35.00,

Publikacja utrwalająca pamięć o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali i udostępniali bezcenne dobra kultury narodowej. Obejmuje, w układzie alfabetycznym, życiorysy archiwistów zmarłych w latach 1985-2000. Kontynuacja t. 1.

 This publication commemorates a group of archivists who used to protect, elaborate and make available priceless values of national culture. It includes biographies, arranged in an alphabetic order, of archivists who passed away in the years 1985-2000. Continuation of vol. 1.

nakład wyczerpany

red. nauk. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa-Łódź 1988, ss. 237,
ISBN 83-01-07688-7
cena 5,00 zł

nakład wyczerpany
 

A Biographical Dictionary of Polish Archivists, vol. 1, 1918-1984, ed. by M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warsaw-Łódź 1988, 237 pages,
ISBN 83-01-07688-7
PLN 5,00

 

Publikacja przypominająca i utrwalająca pamięć o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali i udostępniali bezcenne dobra kultury narodowej. Tom 1 obejmuje, w układzie alfabetycznym, życiorysy archiwistów zmarłych w latach 1918-1984. Trwają prace nad wydaniem tomu 2.

 

A publication which reminds us about and honours the memory of the group of archivists who used to protect, elaborate and make available priceless values of the national culture. Volume 1 comprises, in an alphabetical order, biographies of archivists who died in the years 1918-1984. Volume 2 – under preparation.

Sentymentalna podróż po Łodzi
Oprac. R. Bonisławski, Łódż 2009, ss. 192,
ISDN 978-83-925420-8-7
Cena 60,00 zł
(do nabycia w AP w Łodzi)

Wydawnictwo albumowe ukazujące Łódź na fotografiach z lat 1919 – 1939 wykonanych przez Włodzimierza Pfeiffera. Autor zdjęć był księgarzem i fotografem. Oryginały fotografii (pozytywy i negatywy) przechowywane są w Archiwum Państwowym w Łodzi. Reprodukowane w albumie zdjęcia są dokumentem obrazującym przedwojenną Łódź z jej niepowtarzalnym wielonarodowościowym kolorytem. Wstęp i podpisy pod zdjęciami są w języku polskim i angielskim. Do publikacji dołączony jest plan Łodzi sprzed 1939 r.

Sentimental journey around Lodz
Elab. by R. Bronisławski, Lodz 2009, 192 pages
ISDN 978-83-925420-8-7
PLN 60.00

altA. Kiełbicka, Warszawa-Łódź 1989, ss. 204,
ISBN 83-01-08832-X
cena 0,10 zł,

State Archives in Cracow 1951-1980, A. Kiełbicka, Warsaw-Łódź 1989, 204 pages,
ISBN 83-01-08832-X
PLN 0.10,

 

Publikacja przedstawia dzieje krakowskich archiwów (państwowego i miejskiego) od chwili połączenia ich w jedną instytucję: Wojewódzkie Archiwum Państwowe (1951). Autorka uważa, że krakowskie archiwum : najgłębiej wrosło swą zawartością w przeszłość Polski, służąc zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturalnego. Z tej perspektywy ocenia zasób archiwum, zasady jego funkcjonowania, gromadzenia zbiorów, opracowywania i udostepniania, a także działalność naukową archiwum i jego pracowników po jego scentralizowaniu.

 

The publication presents the history of the Cracow Archives (State and Municipal Archives) from the times of their merger into one institution: Provincial State Archives (August 1, 1951). The author is of the opinion that the Cracow Archives: are most deeply rooted into the past of Poland serving the purpose of the preservation of the national cultural heritage. In that context she evaluates the holdings of the Archives, the rules of operation, record acquisition, elaboration and availability, as well as the scientific activities of the Archives and its employees upon the centralization.

nakład wyczerpany

pr. zb. pod red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin 2007, ss. 256
ISBN 978–83–89115–72–0
Cena 22,00 zł


coll. work, ed. by K. Kozłowski, Warsaw–Szczecin 2007, 256 pages
ISBN 978–83–89115–72–0
PLN 22.00

Publikacja zawiera materiały z sesji poświęconej 60. rocznicy utworzenia archiwów ziem zachodnich i północnych Polski. W tracie sesji poruszono zagadnienia dotyczące pierwszych lat formowania się archiwów państwowych na tych terenach i związane z tym problemy, działalność SAP-u na ziemiach zachodnich i północnych, warunki formowania się archiwów kościelnych, współpracę archiwistów polskich i niemieckich w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa, perspektywy działalności archiwów wobec współczesnych wyzwań. Ponadto przedstawiciele wszystkich archiwów ziem zachodnich i północnych Polski zaprezentowali działalność swoich archiwów.

 

The publication comprises materials from the session devoted to the 60th anniversary of the establishment of archives of western and northern regions of Poland. The issues discussed during the session included those pertaining to the first years of the development of state archives in those areas and related problems, the activity of the Association of Polish Archivists (SAP) in western and northern regions, conditions of the formation of church archives, co-operation between Polish and German archivists in the area of protection of the common heritage, prospects for the operation of archives in view of contemporary challenges. Moreover, the representatives of all archives of western and northern regions of Poland presented the activity of their archives.
 

Procesy archiwotwórcze, L. Wakuluk, Warszawa 1998, ss. 183,
ISBN 83-7181-021-0
cena 10,00 zł

The Records of Towns of the Bydgoszcz Notary District. Records Production Processes, L. Wakuluk, Warsaw 1998, 183 pages,
ISBN 83-7181-021-0
PLN 10,00
 

Autorka charakteryzuje ustrój władz miejskich i jego przekształcenia w dobie zaboru pruskiego, na terenie Rejencji Bydgoskiej. Omawia obowiązujące zarządzenia oraz organizację i działalność kancelarii w urzędach miejskich. Zaletą publikacji jest również określenie kompetencji urzędników. Praca opublikowana w koedycji z wydawnictwem DiG.

 

The author characterises the structure of municipal authorities and its transformations under the Prussian rules within the borders of the Bydgoszcz Notary District [Rejencja]. She discusses binding regulations, the organisation and activities of chanceries in town offices. The publication also describes the scope of authority of officials which makes for its another plus. Co-edited with DiG Publishers.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl