Monografie i inne opracowania

Kolekcja „Liber legum” i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla

DrukujDrukuj - wersja mobilna

A. Łosowska, Warszawa–Przemyśl 2007, ss. 402, ISBN 978–83–89115–77–5, ISBN 978–83–88172–24–3
Cena 24,00

 
W publikacji autorka przedstawiła szczegółową analizę zabytku kultury piśmiennej Przemyśla z końca XV w. znanego jako kodeks „Liber legum”. Kodeks składa się z 41 papierowych składek zawierających teksty historyczno-prawne z końca XV wieku i jest jednym z ciekawszych zabytków z tego okresu oraz pomnikiem prawa sasko-magdeburskiego, przetłumaczonym w Przemyślu z języka niemieckiego na łacinę przez miejscowego pisarza miejskiego Szymona z Jaworowa. Autorka szczegółowo analizuje nie tylko okoliczności jego powstania, ale także jego formę wydawniczą oraz treść poszczególnych składek. Publikacja adresowana do historyków, archiwistów, bibliotekoznawców oraz miłośników starych ksiąg.

“Liber Legum” Collection and its Place in the Intellectual Culture of Late Mediaeval Przemyśl, A. Łosowska, Warsaw-Przemyśl 2007, 402 pages, ISBN 978-83-89115-77-5, ISBN 978-83-88172-24-3
PLN 24.00
 
In this publication, the author presented a detailed analysis of the monument of writing culture of Przemyśl of the late 15th c., known as “Liber Legum” Code. The Code consists of 41 paper folded sheets with historical and legal texts of the late 15th c. It is one of the most interesting historical materials of that period and a monument of the Saxon-Magdeburg law, translated in Przemyśl from the German language to Latin by a local municipal writer, Szymon of Jaworów. The author analyses in detail both the circumstances of the Code’s origin well as its editorial form and the contents of individual sheets. The publication is addressed to historians, archivists, library science specialists and lovers of old volumes.