-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. P. Matuszek, Warszawa 2007, ss. 1188 + 42 nlb., lustr, ISBN 978–83–89115–73–7
Cena 130,00 zł

Publikacja prezentuje zasób archiwum według stanu na dzień 31 XII 2005 roku. Zasób ten z powodu uwarunkowań historycznych charakteryzuje się dużą różnorodnością. Archiwum posiada akta zarówno z terenu historycznego Śląska, będące wytworem kancelarii staroczeskiej i staroniemieckiej, oraz z zachodniej Małopolski, reprezentujące akta kancelarii staropolskiej. Jednak trzon zasobu sprzed 1945 roku stanowią akta klasycznych kancelarii pruskiej, austriackiej i rosyjskiej. Podstawową częścią Informatora są opisy całości zasobu – wszystkich zespołów oraz zbiorów, podzielonych na 17 grup rzeczowych. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów oraz indeksy: nazw miejscowości oraz nazwisk osób występujących w nazwach zespołów i zbiorów.

   

State Archives in Katowice. A Guide to the Holdings, coll. elab., ed. by P. Matuszek, Warsaw 2007, 1188 pages + 42 unnumbered, illus., ISBN 978–83–-89115–73–7
PLN 130.00
 
The publication presents the holdings of the Archives as at 31 December 2005. Due to historical reasons, the holdings are highly varied. The Archives hold the records both from the territory of historical Silesia, produced by Old Czech an Old German chanceries, as well as from western Little Poland representing records of the Old Polish chancery. However, the core of the holdings, dating back from before 1945, comprises records of classical Prussian, Austrian and Russian chanceries. A basic part of the Guide includes descriptions of the entire holdings, all fonds and collections, divided into 17 subject groups. The publication is supplemented with a preface, a list of abbreviations, and indexes: of the names of towns/villages and individuals appearing in the names of fonds and collections.

 

 

oprac. F. Ramotowska, Warszawa 2007, ss. 258 ISBN 978–83–89115–78–2
Cena 20,00

 
Publikacja dotyczy akt III Rady Stanu Królestwa Polskiego reaktywowanej ukazem carskim z marca 1861 r. Przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych materiały obejmują szerokie spectrum działalności tego urzędu i zostały pogrupowane zgodnie ze strukturą organizacyjną Rady Stanu tj. w pięć sekcji oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V. Sekcje skupiały akta odpowiednich kategorii spraw, wydziałów, Składu Sądzącego i Ogólnego Zebrania, takie jak m.in. materiały organizacyjne, finansowe i personalne Rady Stanu, akta skarbowo-administracyjne, akta dotyczące spraw wewnętrznych, komunikacji, poczty, wyznań, oświaty i sprawiedliwości, a także sporów sądowych, jak również prośby i zażalenia obywateli. Książka ma szczególne znaczenie dla badaczy tego okresu dziejów Polski. Uzupełniają ją indeksy: osobowy i geograficzny, bibliografia oraz konkordancja sygnatur.


The 3rd State Council of the Kingdom of Poland from the years of 1861–1867. Inventory of the archival fond, elab. by F. Ramotowska, Warsaw 2007, 258 pages, ISBN 978–83–89115–78–2
PLN 20.00

The publication pertains to the records of the 3rd State Council of the Kingdom of Poland reactivated under the Tzar’s decree of March 1861. Materials, preserved at the Central Archives of Historical Records (AGAD), cover a wide range of the Council’s activities. They have been grouped in accordance with the organisational structure of the State Council, i.e. into five sections marked with Roman numbers from I to V. Each section comprises records pertaining to relevant categories of cases, departments, the Bench and the General Assembly, such as organisational, financial and personal materials of the State Council, fiscal and administrative records, records pertaining to internal affairs, communication, post office, denominations, education and justice, as well as litigations and citizens’ requests and complains. This publication is of particular importance for researchers interested in that period of the Polish history. It is supplemented with indexes (of names and geographical names), a bibliography and a concordance of reference numbers.

 

oprac. zbior., red. nauk. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001, ss. 600, ilustr. 16,ISBN 83-86643-39-0,
ISBN 83-7181-228-0
cena 75,00 zł

Archival Sources to the History of the Jews in Poland, coll. elab., scientific ed. by B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warsaw 2001, 600 pages, 16 illustrations, ISBN 83-86643-39-0,
ISBN 83-7182-228-0
PLN 75,00

 

Pozycja adresowana do archiwistów badających dokumenty średniowieczne i staropolskie. Wytyczne obejmują metody opracowywania: rozpoznanie i wyodrębnienie zespołów lub zbioru, inwentaryzację kartkową, systematyzację i opracowanie inwentarza, pomoce uzupełniające. Wzory kart inwentarzowych ułatwiają praktyczne zastosowanie wskazówek.

 

The work includes authors’ studies on judaica preserved in Polish archives subordinated, among others, to the Head Office of the State Archives, and in the archives of Israel. Information on the documentary activity of the Holocaust Museum in Washington or the activities of the Jewish Studies Centre in Rzeszów supplement the publication. The work provides valuable evaluation of the sources preserved, gathered and elaborated, and available for scientific purposes. All texts with summaries in English, texts published in English – with summaries in Polish.

wybór i oprac. M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001, ss. 779,
ISBN 83-86643-68-4,
cena 75,00 zł

Collection of Archival Regulations Issued by the General Director of State Archives in the Years 1952-2000, elab. by M. Tarakanowska and E. Rosowska, Warsaw 2001, 779 pages,
ISBN 83-86643-68-4
PLN 75,00

 

Zbiór obejmuje przepisy metodyczne i organizacyjno-metodyczne z zakresu kształtowania narastającego zasobu archiwalnego oraz opracowania i rozmieszczania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, wydane przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych od 1952 r. (po ogłoszeniu dekretu z 29 III 1951 r. o archiwach państwowych) do 2000 r. Zamieszczone przepisy podzielono na dwa rozdziały: pierwszy zawiera normatywy regulujące zagadnienia kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, drugi dotyczy opracowania i rozmieszczenia materiałów archiwalnych w archiwach państwowych (normatywom nadano układ chronologiczny). Pracę uzupełnia obszerna bibliografia przedmiotu i indeks rzeczowy.

 

The collection includes methodological and organisational regulations in respect to the structuring of the growing archival holdings, the elaboration and distribution of archive materials in state archives, issued by the General Director of State Archives from 1952 (after the publication of the decree of 29th March 1951 on state archives) until 2000. The regulations included are divided into two chapters: Chapter I comprises normative provisions which regulate matters related to structuring of the growing archival holdings, Chapter II is devoted to the elaboration and distribution of archive materials in state archives (normative regulations are arranged in a chronological order). The work is supplemented by an extensive bibliography to the subject and a subject index.

oprac. zbiorowe pod red. D. Nałęcz i H. Boriaka, Warszawa-Kijów 2003,
ss. 432, ISBN 83-89115-18-2, ISBN 966-8225-01-5

Volhynia-Eastern Galicia 1943-1944. A Guide to the Polish and Ukrainian Archival Sources, vol. 1, elab. by D. Nałęcz, H. Boriak, Warsaw - Kyiv 2003,
432 pages, ISBN 83-89115-18-2, ISBN 966-8225-01-5

 

Przewodnik zawiera informacje o źródłach archiwalnych zgromadzonych w archiwach Polski i Ukrainy dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej, które doprowadziły do najkrwawszej hekatomby w historii naszych wspólnych dziejów. Tom pierwszy zawiera informację o archiwaliach przechowywanych w archiwach państwowych Polski i Ukrainy, a także w Instytucie Pamięci Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Ossolineum, Ośrodku Karta, Archiwum Instytutu Historii Ruchu Ludowego oraz w Archiwum na Jasnej Górze.

 

The main purpose of the guide is to provide information on archival sources collected by the archives of Poland and Ukraine and pertaining to that fragment of mutual relations from the period of Second World War that led to the most bloody hecatomb in our recent history. Volume I comprises information on sources preserved by public archives of Poland and Ukraine, as well as by the Institute of National Memory, the Central Military Archives, the National Ossolinski Institute, the Foundation KARTA Center, the Archive of the Institute of the History of People's Movement, Archives at Jasna Góra.

oprac. G.Brunel, Paryż 2003, ss.814, ilustr.,
ISBN 2-911601-37-8
cena 70,00 zł

Sources to the History of Poland and Poles in French Archives, elab. by G. Brunel, Paris 2003. 814 pages, ill.,
ISBN 2-911601-37-8
PLN 70.00

  

Publikacja Źródła do historii Polski i Polaków w archiwach francuskich została przygotowana i opracowana przez archiwistów francuskich. Jest to plon ich kilkuletnich kwerend w archiwach centralnych i regionalnych. W przewodniku znalazły się wszystkie odnalezione dokumenty odnoszące się do spraw polskich i dotyczące Polaków, przechowywane obecnie w archiwach narodowych Francji (Historycznym Archiwum Narodowym w Paryżu, Centralnym Archiwum Współczesnym w Fontainebleau, Centralnym Archiwum Kolonii Zamorskich w Aix-en-Provence, Centralnym Archiwum Pracy Światowej w Roubaix, w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Obrony i Finansów) oraz w archiwach departamentalnych i komunalnych. Polonika w zasobie archiwów departamentalnych stanowią ponad połowę zawartości przewodnika. Zastosowano alfabetyczny układ prezentacji poszczególnych departamentów. W ich ramach omówiono archiwa komunalne. Książka została wyposażona w indeksy osobowy i geograficzny, a także listę archiwów występujących w przewodniku.

 


The publication entitled Sources to the History of Poland and Poles in French Archives was prepared and elaborated by French archivists. It is the outcome of their several years’ long queries carried out in central and regional archives. This guide includes all the documents found pertaining to Polish affairs and Poles, presently preserved at the French national archives (National Historical Archives in Paris, Central Modern Archives in Fontainebleau, Central Archives of Oversea Colonies in Aix-en-Provence, Central World Labour Archives in Roubaix, archives of the Ministry of Foreign Affairs, Defence, and Finance) as well as in departmental and communal archives. Materials of Polish origin (Polonica) in the holdings of departmental archives represent more than a half of the guide. An alphabetic arrangement of presentation was applied for individual departments, with communal archives discussed within the scope of each of them. The book includes indexes: of names and of geographical names, and a list of archives referred to in the guide.

oprac. M. Kubaś, Warszawa 1996, ss. 91,
ISBN 83-85490-82-5
cena 5,00 zł

Register of the Inhabitants of Warsaw of the Evangelical-Augsburg Faith of 1791, elab. by M. Kubaś, Warsaw 1996, 91 pages,
ISBN 83-85490-82-5
PLN 5,00

 Indeks osobowy do podstawowego źródła do dziejów warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego – Rejestru Ludności Chrześcijan Augsburskiego Wyznania w mieście J. K. Mci Rezydencjonalnym Warszawie znajdujących się. Jest to podstawowa pomoc dla każdego badacza dziejów protestantyzmu w Rzeczypospolitej XVIII w., zwłaszcza dla varsavianisty

 Index of names to the basic sources to the history of the Warsaw Evangelical-Augsburg community – Rejestr Ludności Chrześcijan Augsburskiego Wyznania w mieście J.K. Mci Rezydencjonalnym Warszawie znajdujących się [A Register of Christian Inhabitants of Augsburg Faith in the City of Warsaw, the Residence of His Royal Highness]. A basic aid for each researcher of the history of Protestantism in the 18th c. Republic, in particular those interested in the history of Warsaw.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl