-A
+A

Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych

 • Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen.1898-1945, oprac. T. Brzózka, Frankfurt am Mein-Berlin 2000
 • Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych, Przewodnik, oprac. A. Laszuk, wyd. III, Warszawa 2003
 • Bestandsverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig, t. 1, Die Kirchenbuchunterlagen der östlichen Provinzen Posen, Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien, Neustadt/Aisch 1994
 • Butkiewicz M., Metryki parafialne jako dokument legitymacyjny szlachty polskiej, do badań naukowych, "Roczniki Historyczne", t. 55, 1987, z. 2, s. 401-407
 • Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959
 • Ewidencje ludności w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu i Oddziale w Przeworsku (Informator), oprac. B. Bobusia, A. Nowak, M. Proksa, Przemyśl 1994
 • Fołtarz L., Zbiór ksiąg stanu cywilnego w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kaliszu, "Rocznik Kaliski", t. 17, 1984, s. 159-169
 • Grüneberg G., Kirchenbücher, Kirchenbuch-Duplikate und Standesamtsregister der ehemals brandenburgischen Kreise Königsberg, Soldin, Landsberg, Arnswalde, Friedeberg, Ost-und Weststernberg, Crossen, Züllichau-Schwiebus, Guben und Sorau (östl. der Neiße), Schwerin, Meseritz, Bomst. Lenzen (Elbe) 1998
 • Grzelak J., Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, "Szczeciński Informator Archiwalny", nr 7, 1992, s. 53-141
 • Handbuch über die katholischen Kirchenbücher in der Ostdeutschen Kirchenprovinz östlich der Oder und Neiße und dem Bistum Danzig, bearbeitet von Johannes Kaps, München 1962
 • Hruszkowa C., Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego w Archiwum Państwowym w Poznaniu, "Archeion", t. 54, 1970, s. 59-78
 • Kośka M., Lewandowska D., Księgi metrykalne różnych wyznań z terenów tzw. zabużańskich przechowywane w AGAD, "Przeszłość Demograficzna Polski", t. 20, 1997, s. 129-145
 • Krajewska H., Akta kancelarii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych, "Archeion", t. 88, 1990, s. 87-99
 • Krochmal A., Proksa M., Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 1998
 • Krośko B., Świeckie i wyznaniowe księgi stanu cywilnego w Archiwum Państwowym w Koszalinie, "Archeion", t. 86, 1989, s. 69-79
 • Kumor B., Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 14, 1966, nr l, s. 65-75
 • Mandziuk J., Księgi metrykalne z województwa jeleniogórskiego w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, "Przeszłość Demograficzna Polski", t. 16, 1985, s. 197-303
 • Prinke R.T., Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992
 • Rymar D., Spis ksiąg pruskich urzędów stanu cywilnego w zasobie AP w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wlkp., "Szczeciński Informator Archiwalny", 1996, nr 10, s. 109-142
 • Rymar D., Janicka S., Kuciak T., Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Oddziału AP w Gorzowie Wielkopolskim, "Szczeciński Informator Archiwalny", 1993, nr 8, s. 69-135
 • Standesregister und Personenstandbücher der Ostgebiete im Standesamt I in Berlin. Gesamtverzeichnis für die ehemaligen deutschen Ostgebiete, die besetzten Gebiete und das Generalgouvernement, Frankfurt am Main-Berlin 1992
 • Stanke M., Katholische Kirchenbücher in Ost-und Westpreußen (Stand 1999), Bonn 2000
 • Szulc Z., Akta metrykalne w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie, "Prace Historyczno-Archiwalne", t. 4, Rzeszów 1996, s. 244-254
 • Verzeichnis des Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Die östlichen Kirchenprovinzen des Evangelischen Kirche der altpreußen Unin, Berlin 1987
 • Życiński S., Możliwości wykorzystania akt metrykalnych i stanu cywilnego przy badaniu społeczeństwa Warszawy, "Kronika Warszawy", r. 58, 1984, nr 2, s.127-135
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl