-A
+A

Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych

 

 • Boniecki A., Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 1-16, Warszawa 1899-1913
 • Boniecki A., Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w.,Warszawa 1887
 • Dachnowski J. K., Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995
 • Dunin-Borkowski J. S., Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887 [reprint Warszawa 1997]
 • Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce,Wilno 1929
 • Herbarz szlachty witebskiej, red. F. Piekosiński, [w:] Herold Polski, Kraków 1898 [reprint Poznań 1998]
 • Gumowski M., Herbarz patrycjatu toruńskiego, Toruń 1970
 • Kapica Milewski I., Herbarz. Dopełnienie Niesieckiego, Kraków 1870
 • Kossakowski S. K.: Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich z przypisami Juliana Błeszczyńskiego, t.1-3, Warszawa 1859-1872
 • Nekanda Trepka W., Liber generationis plebanorum ("Liber chamorum"), opr. R. Leszczyński, Wrocław 1995
 • Niesiecki K., Herbarz polski, t.1-10, wyd. J. N. Bobrowicz, Leipzig 1839-1846 [reprint Warszawa 1988]
 • Ostrowski J., Księga Herbowa Rodów Polskich, z. 1-19, 1897-1906 [reprint Poznań1999]
 • Polska encyklopedia szlachecka, t.1-12, Warszawa 1935-1938 [reprint Warszawa 1994]
 • Sęczys E., Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000
 • Stupnicki H., Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów, t.1-3, [brak miejsca wydania] 1855
 • Szeliga-Żernicki A., Der Polnische Adel, t.1-2, Hamburg 1900
 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.[CD-ROM], Bibliotek Kórnicka 1995
 • Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t.1-15, Warszawa 1904-1917 [reprint]
 • Wittyg W., Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908 [reprint Warszawa 1997]
 • Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych. Tablice genealogiczne, Warszawa 1997
 • Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t.1-31, Poznań 1879-19087

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl