-A
+A

Aktualności

18 lipca 2018 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych spotkał się z przedstawicielami „Polsko-Ukraińskiej Komisji Historycznej dla badania relacji wzajemnych w latach 1917-1921”. Podczas spotkania podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy pomiędzy Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych a Komisją, a także przedstawiono inicjatywy Komisji planowane do 2020 roku. Obie strony zgodziły się na podpisanie porozumienia, w którym sprecyzowane zostaną obszary współdziałania w najbliższych kilku latach.

Z lewej strony stołu siedzą: prof. Jan Jacek Bruski - przewodniczący polskiej części Komisji, prof. Aleksandra Hnatiuk - sekretarz Komisji, dr Jan Malicki - dyrektor Studium Europy Wschodniej,                 dr Stanisław Stępień. Zdjęcie: Agnieszka Starosielec (NDAP)

W trakcie dyskusji uzgodniono zakres dalszej współpracy, uwzględniając dobrze rozwijające się relacje między służbami archiwalnymi Polski i Ukrainy oraz doświadczenie NDAP w podobnych przedsięwzięciach. W jej zakres będą wchodzić prace nad przygotowaniem wydawnictw źródłowych do relacji polsko-ukraińskich oraz opracowaniem przewodnika po materiałach archiwalnych do wymienionego zagadnienia, przechowywanych w Polsce i na Ukrainie.

Z inicjatywą nawiązania współpracy z NDAP wyszedł w imieniu Komisji dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki, który w trakcie spotkania, wspólnie z prof. Janem Bruskim,  współprzewodniczącym Komisji ze strony polskiej, podkreślił kluczową rolę archiwów państwowych w prowadzonych badaniach naukowych.

„Polsko-Ukraińska Komisja Historyczna dla badania relacji wzajemnych w latach 1917-1921” została powołana przy Uniwersytecie Warszawskim i Narodowym Uniwersytecie Ukrainy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W jej skład wchodzi 16 badaczy – znawców tej problematyki z różnych ośrodków akademickich Polski i Ukrainy.

Więcej informacji na temat komisji można znaleźć na stronie: http://studium.uw.edu.pl/pierwsze-posiedzenie-polsko-ukrainskiej-komisji-dla-badania-relacji-wzajemnych-w-l-1917-1921/

W ramach świętowania 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej zapraszamy Państwa do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie otwarta jest tematyczna wystawa z tej okazji.

Do 31 sierpnia 2018 r. zwiedzający mogą zapoznać się z pamiątkami przeszłości parlamentu. Na wystawie prezentowane są druki, plakaty, afisze, ulotki wyborcze, mapy, ryciny, medale, odznaki, legitymacje poselskie i laski marszałkowskie. Wszystkie pochodzą z blisko 30 instytucji. Na ekspozycji pokazywane są również archiwalia z zasobu archiwów państwowych. Organizatorem wystawy jest Biblioteka Sejmowa, a jej kuratorem dr Piotr Kopszak z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wśród zgromadzonych obiektów można zobaczyć materiały archiwalne pochodzące z zasobu Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Najstarsze z prezentowanych archiwaliów to zbiór prawny z okresu panowania Kazimierza Jagiellończyka z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz „Uchwała sejmu piotrkowskiego z 1468 roku” z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Król Kazimierz Jagiellończyk zatwierdza dawne prawa, część zmienia i nadaje nowe mieszkańcom całego Królestwa Polskiego, koło Radzynia, 11 grudnia 1454 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/250)

Na uwagę zasługują także ryciny przedstawiające Salę Senatorską i pole elekcyjne, jak również umowa Pacta conventa Zygmunta III z 1587 roku (zbiór zobowiązań, które musiał wypełnić przyszły król pochodzący ze Szwecji po objęciu polskiego tronu) oraz Akt elekcji Jana III Sobieskiego z 1674 roku (nowy król został wybrany po nagłej śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego) z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Rysunek przedstawiający dyspozycję miejsc w Sali Senatorskiej, Archiwum Główne Akt Dawnych, Zespół archiwalny: 420/Nabytki niedokumentowe oddziału I, sygn. 198, s. 81

 

Rysunek przedstawiający pole elekcyjne, 1732, Archiwum Główne Akt Dawnych, Zespół archiwalny: 420/Nabytki niedokumentowe oddziału I, sygn. 198, s.87

 

Pacta Conventa Zygmunta III, 1587, Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 5500

 

Akt elekcji Jana III Sobieskiego, 1674, Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 8271

 

Pośród przekazanych na ekspozycję archiwaliów nie zabrakło także dokumentów związanych z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego ze zbiorów Narodowego Archiwów Cyfrowego i Archiwum Akt Nowych. Do najciekawszych materiałów należą m.in. fotografie przedstawiające Józefa Piłsudskiego w okopach 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich oraz w towarzystwie Prezydenta Gabriela Narutowicza (Narodowe Archiwum Cyfrowe) czy fragmenty korespondencji Józefa Piłsudskiego z Ignacym Daszyńskim, a także z Marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem znajdujące się w Prezydium Rady Ministrów i w zespole archiwalnym Biura Sejmu RP (dostęp elektroniczny: https://szukajwarchiwach.pl/2/5/0/?q=biuro+sejmu+rp+XSKANro:t&wynik=10&rpp=15&page=1#tabZespol).

Józef Piłsudski (3. z prawej) w okopach 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Widoczni także: major Albin Fleszar (4. z prawej) i porucznik Bolesław Długoszowski-Wieniawa (3. z lewej), Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół archiwalny: Instytut Józefa Piłsudskiego, sygn. 22-152). Źródło: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/215269/7505b8894b15547b507fff66f12497fd/

 

 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podczas rozmowy z nowo wybranym prezydentem Gabrielem Narutowiczem w Belwederze, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół archiwalny: Instytut Józefa Piłsudskiego, sygn. 22-242). Źródło: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/215735/add5da426ef2bda70928d3a6f75d3e4b/

 

Szczegółowe informacje na temat zwiedzania wystawy są dostępne na stronie: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/550-lecie-parlamentaryzmu-rzeczypospolitej

Katalog wystawy do pobrania na stronie: http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/folder-PL.pdf

 

 

 

 

 

 

11 lipca 2018 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się spotkanie dotyczące współpracy archiwów państwowych i archiwistycznych środowisk naukowych.

Motywem tej inicjatywy jest wzmocnienie przepływu informacji i wypracowanie zasad współpracy między pracownikami naukowymi związanymi z archiwistyką a samymi archiwistami.

Na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Wojciecha Woźniaka w warsztatach wzięli udział przedstawiciele 11 uczelni, którzy włączyli się do debaty. Rozpoczynając spotkanie, dr Wojciech Woźniak wskazał tematy i zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem współdziałania, a także metody ich realizacji takie jak wspólne projekty naukowe, prace badawcze podejmowane na uczelniach oraz wdrożenia w archiwach zaleceń metodycznych opartych na wynikach tych badań. Naczelny Dyrektor zarysował również obszary, którym warto poświęcić uwagę. Są to m.in.: kwalifikacja dokumentacji współczesnej i wykorzystanie systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, modele opisu archiwaliów, zautomatyzowane przetwarzanie treści materiałów archiwalnych dla zwiększenia ich wyszukiwalności, przechowywanie danych cyfrowych i zabezpieczanie zasobu archiwalnego z zastosowaniem nowych technologii.