-A
+A

Aktualności

Archiwum Państwowe w Toruniu, we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu, przygotowało wyjątkową wystawę prezentującą dzieje sądownictwa w Prusach Zachodnich w XIX i na początku XX wieku

 

W 1794 r. na terenie Królestwa Pruskiego wprowadzone zostało stanowiące powszechny kodeks prawny, Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich (Landrecht Pruski). Trzy lata później jego obowiązywanie rozciągnięto na Prusy Zachodnie, znosząc obowiązujące na tym terenie prawo polskie i wprowadzając pruski model sądownictwa. Początkowo miało ono charakter stanowy i podporządkowane było królowi. Na fali XIX-wiecznych reform przekształciło się w nowoczesne i niezawisłe sądownictwo powszechne, oparte na trzech filarach: cywilnym, karnym i administracyjnym. Rozwiązania wprowadzone na terenie Królestwa Pruskiego stały się podstawą organizacji sądownictwa polskiego na terenie byłej dzielnicy pruskiej, stanowiącej część II Rzeczpospolitej.