-A
+A

Aktualności

27 kwietnia (wtorek) w redakcji tygodnika "Polityka" zostały przyznane Nagrody Historyczne Polityki za książki wydane w roku 2009. Publikacja NDAP pt. Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne Z. Karpusa, I. I. Kostiuszki, W. Rezmera, E. Rosowskiej otrzymała Nagrodę Historyczną Polityki 2010 w kategorii wydawnictw źródłowych. Spośród 130 książek zgłoszonych do konkursu 14 uzyskało nominację. Jury konkursu doceniło wagę niniejszej publikacji w aktualnym dyskursie o stosunkach polsko-rosyjskich. Nominację zdobyła również druga publikacja NDAP pt. "Stosunki polsko-izraelskie (1945-1967). Wybór dokumentów", oprac. Szymon Rudnicki, Marcos Silber.

Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919–1922. Materiały archiwalne oprac.  Z. Karpus, I. Kostiuszko,  W. Rezmer, E. Rosowska Warszawa 2009, ss. 656, ISBN 978–83–89115–92–8   Publikacja jest efektem współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Federalnej Agencji Archiwalnej Ministerstwa Kultury i Środków Masowego Przekazu Federacji Rosyjskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk.  Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczyli Sławomir Radoń oraz Władimir Kozłow. Praca jest wydawnictwem źródłowym, poświęconym losom ok. 60.000 polskich żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli w czasie wojny polsko-sowieckiej. Grupa polskich i rosyjskich historyków zgromadziła w tym tomie różnorodne akta dotyczące polskich jeńców wojennych (m.in. ich prywatne listy, dokumentację pobytu w obozach, urzędową korespondencję sowiecko-polską). Tom liczy 311 dokumentów zamieszczonych w układzie chronologicznym, z zachowaniem języka oryginału i obejmuje okres od 20 listopada 1919 roku do końca 1922 roku. Bazą źródłową dla publikacji były archiwalia pochodzące  z Centralnego Archiwum Wojskowego i Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej i Archiwum Państwowego Obwodu Jarosławskiego, na terenie którego znajdowało się kilka obozów jenieckich. Wiele dokumentów opublikowano po raz pierwszy. Publikacja wypełnia istotną lukę w wiedzy o relacjach polsko- sowieckich, a zwłaszcza niektórych aspektach wojny z bolszewikami. 

Drugą nominowaną do Nagrody publikacją NDAP było wydawnictwo źródłowe Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów (oprac. S. Rudnicki, M. Silber) Publikacja jest wydawnictwem źródłowym zawierającym ponad 400 dokumentów, dotyczących stosunków pomiędzy Polską a Izraelem. Państwo Izrael powstało w roku 1948, ale już pod koniec II wojny światowej Agencja Żydowska w Palestynie i polscy komuniści utrzymywali ożywione relacje i podejmowali wspólne działania. Dlatego najstarsze, opublikowane w tej książce dokumenty, pochodzą z 1945 roku. Cezurę końcową stanowi rok 1967, kiedy to po wojnie sześciodniowej Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Publikacja jest rezultatem umowy o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael. Przygotowana została przez wspólnie pracujące zespoły z Polski i Izraela. Zamieszczone materiały dokumentują, m.in., stanowisko komunistycznej Polski wobec powstania państwa Izrael. Odnajdziemy tu cenne źródła do dziejów powojennej emigracji żydowskiej i dokumenty dotyczące organizacji żydowskich działających na ziemiach polskich po II wojnie światowej. Nie zabrakło materiałów na temat pomocy wojskowej dla Izraela, relacji gospodarczych, kulturalno-naukowych, a także stosunku władz komunistycznych do ruchu syjonistycznego. Autorzy starali się wybrać dokumenty najistotniejsze i najlepiej ilustrujące stosunki pomiędzy oboma krajami, największy akcent kładąc na kwestie polityczne, gospodarcze oraz kulturalne. Opublikowane materiały pochodzą, przede wszystkim, z archiwów ministerstw spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Izraela, ale odnajdziemy tu także dokumenty przechowywane w: Centralnym Archiwum Syjonizmu, Archiwum Hagany, Archiwum Ha-Szomer-Ha-Cair, Archiwum Akt Nowych i pochodzące z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej. 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl