-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Wyróżnienie dla katowickich „Szkiców Archiwalno-Historycznych"

Aktualności

Zgodnie z Komunikatem nr 16/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany liczby punktów dla czasopism naukowych oraz Komunikatem Nr 15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism naukowych polskich i zagranicznych, według JCR z 2008 roku wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową, czasopismo "Szkice Archiwalno-Historyczne", którego wydawcą jest Archiwum Państwowe w Katowicach zostało umieszczone w wykazie wybranych naukowych czasopism tzw. parametryzowanych wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. Otrzymało wysoką punktację: 6 punktów za zamieszczone na jego łamach opracowanie naukowe. „Szkice Archiwalno-Historyczne” wydawane są przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 roku. Z powodów organizacyjnych i finansowych po ukazaniu się dwóch numerów: nr 1 z 1998 r. i nr 2 z 2000 r., których redaktorem był prof. dr hab. Edward Długajczyk, nastąpiła przerwa w ich wydawaniu. W 2007 roku nastąpiła reedycja czasopisma i od tego roku „Szkice” ukazują się już regularnie jako rocznik.

W czasopiśmie podejmuje się problematykę źródłoznawczą z ukierunkowaniem na zagadnienia archiwistyczne, tak w wymiarze archiwoznawczym, jak i metodyki archiwalnej. Publikowane opracowania, materiały źródłowe i recenzje dotyczą głównie zasobu Archiwum w Katowicach, wytworzonego na pogranicznych obszarach regionalnych i państwowych. Stąd wynikają ciekawe publikacje dotyczące styku kultur, konstrukcji ustrojowych państw władających na tym obszarze, a co za tym idzie też języków, duktów pisma i form kancelaryjnych. Redaktorem Naczelnym „Szkiców Archiwalno-Historycznych” aktualnie jest dr Piotr Greiner, a Sekretarzem Redakcji Sławomira Krupa. Wszystkie artykuły są recenzowane przez Naukową Radę Redakcyjną powołaną w 2007 roku, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Edward Długajczyk (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski). Czasopismo zamieszcza streszczenia publikacji w językach niemieckim i angielskim.

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Katowicach – www.katowice.ap.gov.pl zamieszczane są streszczenia aktualnego numeru „Szkiców Archiwalno-Historycznego”, a po dwóch latach są publikowane w wersji elektronicznej ich pełne wersje.      

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl