-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Wojciech Woźniak nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

Aktualności

Z dniem 21 kwietnia 2016 r. na wniosek prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i I Wicepremiera Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło powołała dr. Wojciecha Woźniaka na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wprowadzenia na urząd dokonał w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojciech Woźniak (ur. 1975) jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego (Instytut Nauk Społecznych i Instytut Administracji) oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 1999-2009 pracował w Archiwum Państwowym w Opolu jako archiwista, następnie jako kierownik Oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych po 1945 r. W 2009 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w 2012 r. dyrektora tej instytucji.

Jest członkiem polskich i międzynarodowych zespołów naukowych zajmujących się rozwojem metod i technologii związanych z archiwizacją cyfrową oraz opracowywaniem rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną. Uczestniczy m.in. w pracach Rady ds. Informatyzacji i Digitalizacji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, projektu badawczego e-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) oraz DLM Forum, międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się zarządzaniem informacją. Dr Woźniak jest również wykładowcą przedmiotu elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest także współautorem polskiej wersji standardu EAD (Encoded Archival Description) stanowiącego uniwersalny sposób zapisu informacji o zasobach archiwalnych oraz opracowania „Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie”.

„Podstawową rolą archiwów państwowych jest zapewnienie trwania i przekazywania informacji o państwie i społeczeństwie. Wiąże się z tym szeroki zakres działań mających na celu zagwarantowanie gromadzonej dokumentacji bezpieczeństwa, przy jednoczesnym poszerzaniu dostępu do zawartych w niej informacji oraz takie kształtowanie współczesnego zasobu informacyjnego, to jest różnego rodzaju zbiorów dokumentacji, aby w przyszłości na ich podstawie możliwe było jak najbardziej wierne odtworzenie obrazu naszej rzeczywistości, naszych czasów. Z tego punktu widzenia działalność archiwów państwowych jest rozciągnięta między czasem minionym a przyszłym,  a ich rola mocno zakorzeniona we współczesności” - wskazuje nowo powołany Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i zapowiada następujące kierunki swoich działań:

-   otwartość zasobów - szeroka publikacjaw internecie cyfrowych kopii dokumentacji archiwalnej oraz informacji o zbiorach archiwów państwowych;

-   bezpieczeństwo e-zasobu - stworzenie właściwych warunków do gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów w postaci cyfrowej, w tym stworzenie właściwych metodyk długoterminowego przechowywania dokumentacji elektronicznej,
a także budowa odpowiednich narzędzi informatycznych i adekwatnej infrastruktury IT,

-   wsparcie e-administracji - wspieranie i stymulowanie tworzenia e-administracji w Polsce poprzez realizację przez archiwa państwowe zadań eksperckich oraz doradczych dla informatyzujących się podmiotów administracji publicznej wszystkich szczebli,

-   usługowość archiwów - modernizacja funkcjonowania archiwów poprzez wprowadzenie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz schematów usługowych ujednolicających korzystanie z archiwów zarówno obywatelom, jak i klientom ze sfery podmiotów publicznych,

-   infrastruktura archiwów - dalszy rozwój infrastruktury lokalowej i technicznej archiwów dla zapewnienia właściwych warunków przechowywania dokumentacji zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej.
 


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego.

Sieć archiwów państwowych obejmuje 30 archiwów państwowych o zasięgu regionalnym oraz 3 archiwa centralne z siedzibami w Warszawie: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zasób archiwów państwowych liczy ponad 44 mln teczek aktowych, fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych i map.Tworzy go dokumentacja wytworzona przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne oraz przedsiębiorstwa, a także archiwa rodowe i spuścizny osób prywatnych. Najstarsze dokumenty - pochodzące z XII w.– posiadają Archiwum Główne Akt Dawnych oraz archiwa w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. W większości materiały przechowywanew archiwach państwowych pochodzą z XIX i XX w.

Od 2009 r. archiwa udostępniają na szeroką skalę swoje zbiory w Internecie. Służący temu celowi serwis szukajwarchiwach.pl prezentuje obecnie prawie 18 mln stron dokumentów historycznych. Serwis jest utrzymywany i stale modernizowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.


Fot. Małgorzata Kołtun

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8324088