Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej - sprawozdanie

13 PAŹDZIERNIKA 2016
DrukujDrukuj - wersja mobilna

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 20 września odbyło się pierwsze posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej, powołanej decyzją Nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 września 2016 r.

 

Omówiony został stan przepisów metodycznych, krytycznie podsumowano prace nad normatywami prowadzone w latach 2012-2016 i przedstawiono propozycję planu pracy Komisji, przed którą Naczelny Dyrektor Archiwów postawił zadania obejmujące:

- nowelizację przepisów metodycznych zawierających luki, sprzeczności, niezagospodarowane obszary, a także inicjowanie prac nad nowymi normatywami, np. w sprawie opracowania dokumentacji audiowizualnej,

- upraszczanie procedur związanych z przygotowywaniem informacji o materiałach archiwalnych i usprawnianiem przepływu informacji między archiwami państwowymi a NDAP, ograniczenie formalności do niezbędnego minimum,

- wdrożenie zasad sporządzania i utrzymania pomocy archiwalnych i środków ewidencyjnych w postaci elektronicznej, a tym samym odejście od postaci tradycyjnej (papierowej).

 

Przedmiotem obrad były również projekty nowelizacji, mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie wydruków i przesyłania ich do NDAP:

- nowelizacji zarządzenia Nr 11 z  dnia 18 września 2013 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych (likwidacja Centralnej Kartoteki Zespołów w NDAP i wyeliminowanie przesyłania kart zespołów do NDAP oraz przez oddziały do centrali dla archiwów, które mają wdrożony system ZoSIA),

- wskazówek w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 19 marca 1960 r. (obowiązkowy wydruk tylko jednego egzemplarza inwentarza dla pracowni naukowej, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zadecydować o większej liczbie),

- decyzji Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji metodycznych oraz zakresu i trybu ich działania (pomoce archiwalne zatwierdzane przez komisje metodyczne mają być procedowane w postaci .pdf, zarówno na etapie recenzji jak i w trakcie posiedzenia, i w postacie elektronicznej mają być przesyłane do NDAP).

Powyższe projekty  znajdują się obecnie na etapie opiniowania w NDAP i niebawem zostaną przedstawione Naczelnemu Dyrektorowi do podpisu.

W dalszej części spotkania omawiano projekty zarządzeń w sprawie zasad przejmowania i opracowania akt stanu cywilnego w archiwach państwowych, oraz w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych (planowane jest przywrócenie dyrektorom archiwów prawo do zatwierdzania brakowania). Dyskusja nad nimi członkowie Komisji kontynuować będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej i na kolejnym posiedzeniu w listopadzie br.

Protokół