-A
+A

Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celami zadania publicznego jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Ogłoszenie o konkursie

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl