-A
+A

Aktualności

1 lutego br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje prowadzenia ewidencji zasobu archiwalnego wyłącznie w formie cyfrowej. Stosowanie nowych przepisów usprawni procedury pracy w archiwach, a także przełoży się na dostarczenie użytkownikom opisów materiałów archiwalnych w formie bardziej przejrzystej i przyjaznej. Głównym celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie korzystającym szybszego dostępu do ewidencji zasobu archiwów państwowych.

Wraz z wprowadzeniem regulacji, Narodowe Archiwum Cyfrowe wdrożyło opisywane zmiany i wydało nową wersję Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) - narzędzia w formie aplikacji webowej, na którym pracują obecnie wszyscy archiwiści z archiwów państwowych w Polsce.

Pakiet nowych przepisów dla archiwów został przygotowany przez Centralną Komisję Metodyczną, organu opiniodawczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych.

Zobacz więcej:

>> Nowe przepisy i szkolenie wdrażające zmiany dla pracowników archiwów państwowych

>> Centralna Komisja Metodyczna

>> Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA

Co przede wszystkim zmieniają nowe przepisy?

1) Ewidencjonowanie i inwentaryzacja zasobu archiwalnego będzie prowadzona wyłącznie w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA  - zniesiono obowiązek drukowania i  przechowywania wersji papierowych środków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych,

2) Uporządkowano klasyfikację materiałów archiwalnych, wprowadzając podstawowy podział na postać tradycyjną i elektroniczną, umożliwiając bardziej racjonalną inwentaryzację także dokumentacji elektronicznej,

3) Uproszczono zalecenia dot. opisu archiwalnego, przystosowując je do oczekiwań użytkowników, m.in. poprzez zniesienie obowiązku stosowania nawiasów kwadratowych dla uzupełnień i dopisków archiwisty (poniżej przykłady):

tytuły teczek wg starych zasad:

- Wydział Kredytow[y] Kred[yt] Weksl[owy]. Kredyt Kupiecki. Nacz[elna] Rada Zrzesz[enia] Kup[ców] Polsk[ich],

- Komisarz Pełnomocny Rządu Narodowego Na Gal[icję] Z[achodnią] i W[schodnią] do wszystkich Wy[działów] Obwodowych G[alicji] Z[achodniej]

tytuły teczki wg nowych zasad:

- Wydział Kredytowy Kredyt Wekslowy. Kredyt Kupiecki. Naczelna Rada Zrzeszenia Kupców Polskich,

- Komisarz Pełnomocny Rządu Narodowego Na Galicję Zachodnią i Wschodnią do wszystkich Wydziałów Obwodowych Galicji Zachodniej

4) Podstawową pomocą archiwalną ma być elektroniczny inwentarz archiwalny, którego tworzenie, a następnie aktualizacja zostaną znacznie usprawnione poprzez zautomatyzowanie wielu czynności zapewnionym dzięki ZoSIA (m.in. oprócz spisu jednostek, aplikacja będzie generować do ściągania elektroniczną wersję wstępu do inwentarza, pobierając dane już wpisane do systemu),

5) Wprowadzono zasady kontroli jakości opisu i metod opracowania poprzez wzmocnienie roli kierowników oraz dyrektora jako osoby zatwierdzającej prawidłowość sporządzenia pomocy archiwalnych (przedtem robiły to w archiwach ciała kolegialne w postaci komisji metodycznych, co nadmiernie wydłużało procedury i rozmywało odpowiedzialność).

 


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl