-A
+A

Aktualności

[AKTUALIZACJA z dn. 14 czerwca 2018 r.]

Informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 30 kwietnia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2018".

Komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przyznanie pełnej lub częściowej dotacji 2 Oferentom. Podmioty, którym przyznano dotację zostaną niezwłocznie poinformowane o sposobie procedowania przy zawieraniu umów.

Więcej:

>> Wyniki konkursu - zestawienie

>> Lista ofert odrzuconych pod względem formalnym


[AKTUALIZACJA z dn. 10 maja 2018 r.]

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2018”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Więcej:

>> Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie

>> Załącznik nr 1 do Zaproszenia - formularz zgłoszenia kandydata


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza otwarty konkurs ofert w zadaniu publicznym „Wspieranie działań archiwalnych 2018”. Celami zadania jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Termin składania Ofert upływa 23 maja 2018 r. o godz. 16.00.
Ofertę należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2018”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby NDAP.

Więcej:

>> Ogłoszenie o konkursie

>> Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - wzór oferty

>> Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - wzór umowy

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl