-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Ogłoszenie konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2019”

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.


Konserwacja archiwaliów sądowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”, fot. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego(podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

W ramach konkursu każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 ofertę indywidualną oraz 1 ofertę we współpracy z partnerem/partnerami. Minimalna kwota dotacji to 3 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Każdy oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu. Oferty są oceniane w pierwszej kolejności formalnie, a następnie, po przyznaniu pozytywnej oceny, następuje etap oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej wraz z punktacją, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu.

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa), z adnotacją „Konkurs WDA 2019” do 28 marca br. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu oferty do oceny komisji konkursowej decyduje data jej wpływu do NDAP.

Więcej:

>> Ogłoszenie o konkursie;
>> Regulamin konkursu;
>> Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór oświadczenia dot. prawa własności oferenta do materiałów archiwalnych;
>> Załącznik nr 2 do regulaminu - wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT;
>>Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych;
>> Wzór oferty na realizację zadania publicznego;
>> Wzór umowy na realizację zadania publicznego;
>> Wskazówki dot. wypełnienia oferty.

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie

>> Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie;
>> Załącznik do Zaproszenia - formularz zgłoszenia kandydata;
>> Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członka komisji konkursowej.

 

Dzięki dotacjom z poprzedniej edycji konkursu udało się opracować, zinwentaryzować, poddać konserwacji, zabezpieczyć i udostępnić wiele różnorodnych i bezcennych materiałów archiwalnych. O wybranych projektach można przeczytać w artykułach:

·         Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony

·         Opracowywanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych

·         Inwentaryzacja i konserwacja bezcennych dokumentów z archiwum jezuitów w Kłodzku

·         Konserwacja rękopisów oprawnych z XVII-XIX w. ze zbiorów konwentów bonifratrów

·         Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

·         Konserwacja unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych Adama Studzińskiego OP z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów

·         Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego

·         Konserwacja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących szkolnictwa i tajnego nauczania na terenie Przemyśla

·         Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny profesora Władysława Kozłowskiego

·         Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl