-A
+A

Aktualności

Ukazał się kolejny 121. tom czasopisma "Archeion" za 2020 r.  Tematem wiodącym wydania są szeroko rozumiane kwestie współczesnego prawa archiwalnego

Okładka Archeion tom 121Zagadnieniom prawa archiwalnego w Polsce poświęcono 5 artykułów, których autorami są uznani historycy i archiwiści. Dotyczą one aktualnych przepisów odnoszących się do działalności archiwalnej, w szczególności: dokumentu jako przedmiotu regulacji prawnych, kwestii własności materiałów archiwalnych w rozumieniu prawa cywilnego, prawnych aspektów udostępniania w Internecie archiwaliów audiowizualnych, postępowania z aktami sądowymi na przedpolu archiwalnym oraz funkcjonowania archiwów wyodrębnionych. W czasopiśmie przedstawione zostały także systemy prawa archiwalnego w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

W dziale „Studia i materiały” opublikowano artykuły poświęcone m.in. zagadnieniom archiwoznawczym, organizacji współczesnego przedpola archiwalnego, archiwizacji stron internetowych, problematyce najnowszych kierunków rozwoju archiwistyki na świecie i działalności naukowej archiwów.  Na uwagę zasługuje również zamieszczona w tym dziale analiza problematyki, poruszanej na łamach międzynarodowego czasopisma archiwistycznego "Archival Science".

Tom zawiera także tradycyjne działy: „Recenzje i omówienia” oraz „In Memoriam”. W dziale „Kronika naukowa” opublikowano obszerną informację o przedsięwzięciach Archiwów Państwowych, dotyczących gromadzenia egodokumentów, w szczególności inicjatywie pn. „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów czasu pandemii SARS-CoV-2”.

Od tomu 119 za 2018 r., kolejne tomy czasopisma udostępniane są online na portalu czasopism elektronicznych: www.ejournals.eu/Archeion. Zachęcamy do lektury!

Jednocześnie, na stronie czasopisma ukazało się zaproszenie do składania prac z zakresu tematów wiodących następnego 122. tomu, który ukaże się w 2021 r. Kolejne wydanie skupione będzie wokół zagadnień nowych technologii archiwizacji i przechowywania zbiorów dokumentacji elektronicznej i archiwów cyfrowych oraz nowych kierunków rozwoju współczesnej archiwistyki.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl