-A
+A
  • Start

Aktualności

Z początkiem 2013 r. weszło w życie zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające organizację Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W urzędzie została utworzona nowa komórka organizacyjna, a dwie inne uległy przekształceniu, głównie w związku z przejęciem zadań po zlikwidowanym Departamencie Edukacji i Współpracy z Zagranicą.

Nowopowstały Departament Infrastruktury i Rozwoju Archiwów będzie czuwał nad realizacją strategii długookresowego rozwoju archiwów. Zajmie się wdrażaniem przez archiwa państwowe optymalnych, wzajemnie skorelowanych standardów technicznych i organizacyjnych w zakresie gromadzenia, zabezpieczania, przechowywania i udostępniania dokumentarnych źródeł wiedzy o przeszłości polskiego społeczeństwa i państwa. Z uwagi na strategiczną ważność tych przedsięwzięć, a także potrzebę optymalizacji nakładów, wskazane jest realizowanie ich w ramach jednolitej polityki, inicjowanej i realizowanej pod nadzorem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Nowy Departament będzie wspierać jednostki podległe w bieżącym prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych, koordynując m.in. starania o pozyskanie na ten cel funduszy Unii Europejskiej. Przejął też niektóre zadania wykonywane dotychczas w Biurze Dyrektora Generalnego (w tym m.in. funkcję dysponenta budżetu II stopnia).  

Departament Archiwistyki zapewnić ma skuteczny nadzór Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nad opracowaniem zasobu archiwalnego i jego ewidencją, nad pracami naukowymi w zakresie archiwistyki oraz koordynację informatyzacji działalności archiwów państwowych. Ponadto zajmować się będzie problemami współpracy międzynarodowej oraz prowadzeniem i koordynowaniem działalności wydawniczej NDAP i archiwów. Tego typu działania przyczynią się do zwiększenia dostępności zasobu archiwalnego oraz do pogłębiania wiedzy na temat znajdujących się w archiwach źródeł historycznej wiedzy.

Dotychczasowy Departament Organizacji, Udostępniania i Ewidencji uległ przekształceniu w Departament Organizacji i Udostępniania. Poza zagadnieniami wprost wynikającymi z jego nazwy zajmuje się popularyzacją i promocją, zabezpieczeniem zasobu archiwalnego (w tym digitalizacją materiałów archiwalnych), analizami działalności archiwów, a także sprawami przechowalnictwa dokumentacji osobowo-płacowej.

Bez zmian organizacyjnych, a jedynie z niewielkimi modyfikacjami w określeniu zadań, działa Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego.

Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=2805&idmp=49&r=o.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl