-A
+A

Archiwa polonijne

W 2013 r. zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa programu UNESCO „Pamięć świata” XIX-wieczne zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, będące w posiadaniu wymienionej instytucji

W sierpniu 2013 r. na listę światowego dziedzictwa dokumentacyjnego zostały wpisane unikalne zbiory najstarszej polskiej instytucji na emigracji, jaką jest Towarzystwo Historyczno-Literackie wraz z działającymi przy nim Biblioteką Polską w Paryżu oraz Muzeum Adama Mickiewicza. Instytucje te prowadzące działalność ponad 150 lat, od chwili utworzenia w I połowie XIX w. do czasów obecnych, gromadzą bezcenne materiały historyczne, dokumentujące działalność polskiego wychodźstwa i stanowiące bezcenne źródło informacji o przeszłości narodu polskiego, pozbawionego własnego państwa.

Na ogromny zasób źródeł archiwalnych składają się archiwa rodzinne i spuścizny wybitnych działaczy emigracyjnych, w tym zbiory Adama Mickiewicza, przekazane do Biblioteki Polskiej w 1903 r. przez syna poety, Władysława, archiwa polskich instytucji i organizacji, (w tym Hotelu Lambert, Komitetu Emigracji Polskiej w Paryżu, Zjednoczenia Emigracji Polskiej, Zakładu Weteranów św. Kazimierza, Szkoły Polskiej w Batignolles), materiały dokumentujące okres wojen napoleońskich oraz XIX-wieczne powstania narodowe z lat 1830-1831 i 1863-1864. Zebrane w jednym miejscu archiwalia stanowią do dnia dzisiejszego świadectwo solidarności między narodami Europy oraz przykład współpracy intelektualistów, polityków i działaczy społeczno-kulturalnych, skupionych wokół wspólnych wartości i celów, w tym ochrony dóbr kultury, stanowiących o wolności i tożsamości danego narodu. Unikalność wymienionych zbiorów wiąże się nie tylko z ich wartością historyczną, lecz także z faktem, że przechowujące je instytucje powstały w celu zachowania pamięci narodu, pozbawionego niepodległości i bytu politycznego. Obecnie realizowany program zabezpieczenia i udostępnienia szerokim kręgom zainteresowanych bezcennych archiwaliów z Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu jest prowadzony z udziałem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


            

Centralny Komitet Poparcia Polaków, Paryż, 28 stycznia 1831 r.       Alphonse d'Herbelot, Uwagi o życiu i poezji Adama
                                                                       Mickiewicza
, Paryż, maj 1830 r.

 


 


Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu w posiadaniu Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura" z siedzibą w Maisons Laffitte, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO „Pamięć świata” w 2009 r.

Archiwum obejmuje dokumenty z działalności Instytutu w latach 1946-2000. W skład unikalnej kolekcji materiałów wchodzą m. in. teki wydawnicze „Biblioteki Kultury”, „Zeszytów Historycznych”, miesięcznika „Kultura”, jak też obszerna korespondencja założyciela Instytutu i redaktora Jerzego Giedroycia z wybitnymi intelektualistami, politykami świata zachodniego i dysydentami z krajów bloku komunistycznego, w tym z takimi osobistościami jak André Malraux, Albert Camus, Aleksander Solżenicyn, Josef Brodski, Czesław Miłosz, Bertrand Russell, Henry Kissinger, Zbigniew Brzeziński, Witold Gombrowicz czy Gustaw Herling-Grudziński.

Polskie wpisy na Światowej Liście Programu UNESCO "Pamięć Świata": http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/polskie-obiekty-na-liscie-pamieci-swiata/

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl