Współpraca NDAP z Polonią

Pomoc instytucjom polonijnym w 2018 r.

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Pomoc instytucjom polonijnym w 2018 r.W 2018 roku Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i archiwa państwowe kontynuowały pomoc instytucjom polonijnym związaną z ochroną polskiego dziedzictwa archiwalnego za granicą. Zostały nią objęte 22 instytucje z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii. Przeprowadzone prace w znacznym stopniu stanowiły kontynuację działań rozpoczętych w latach ubiegłych.

Wśród beneficjentów pomocy znalazły się w głównie instytucje stowarzyszone w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Argentynie, Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, Biblioteka Polska w Paryżu, Polska Misja Katolicka we Francji, Fundacja Archivum Helveto-Polonicum z siedzibą we Fryburgu (Szwajcaria), Polska Misja Katolicka w Szwajcarii oraz Muzeum Polskie w Rapperswilu, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Muzeum Polskie w Ameryce, Misja Polska w Orchard Lake oraz Polish Music Center w Los Angeles, Polski Instytut Badawczy i Muzeum (Węgry), Biblioteka Polska POSK w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II i Archiwum Rzymskie Domu Generalnego Zakonu Zmartwychwstańców w Rzymie.

W wymienionych instytucjach prace prowadziło 5 konserwatorów oraz 40 archiwistów zaangażowanych w zabezpieczanie, porządkowanie, inwentaryzację, opracowanie i digitalizację materiałów archiwalnych oraz wdrażanie systemu ZoSIA. Odbyli oni 51 wyjazdów i złożyli 54 wizyty w archiwach 19 instytucji polonijnych. Archiwiści aktywnie włączali się także w bieżącą działalność placówek, na rzecz których pracowali.

Pracami w zakresie porządkowania, ewidencjonowania i zabezpieczania objętych było 70 zespołów, zbiorów i kolekcji archiwalnych, o łącznym rozmiarze ponad 128 mb. Wyniki prac zostały wprowadzone do baz danych poszczególnych instytucji, a w niektórych przypadkach także do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), dzięki czemu dane dostępne są poprzez serwis szukajwarchiwach.pl. W przypadku gdy nie było to możliwe, materiały zostały zewidencjonowane w formie spisów w programie Excel, jako narzędzia wspierającego zarządzanie zasobem danej instytucji.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zakupiła specjalistyczne opakowania ochronne do przechowywania akt i fotografii, które trafiły do 10 instytucji polonijnych, tj.: Biblioteki Polskiej w Paryżu, Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej, Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Polish Music Center w Los Angeles.

W odróżnieniu od wcześniejszych, indywidualnych staży, w roku 2018 Naczelna Dyrekcja po raz pierwszy zorganizowała szkolenie grupowe. Trwało ono 2 tygodnie i udział w nim wzięło 11 przedstawicieli z 9 instytucji – Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Argentynie, Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Polskiego w Ameryce, Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Archiwum Rzymskiego Domu Generalnego Zakonu Zmartwychwstańców. Szkolenie poświęcone było zabezpieczaniu, przygotowaniu do digitalizacji i skanowaniu materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowaniu zbiorów fotograficznych. Szkolenie prowadzili konserwatorzy z Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych, z Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowego w Warszawie oraz pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Uczestnicy szkolenia oprócz dużej partii wiedzy, pakietu materiałów szkoleniowych i zestawu narzędzi do zabezpieczania archiwaliów, zdobyli wiele umiejętności praktycznych, a dodatkowo mieli okazję poznać swoich kolegów z innych instytucji i wymienić się doświadczeniami.

Poniższe zestawienie zawiera szczegółową charakterystykę pomocy dla poszczególnych instytucji.

AUSTRALIA

Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

W instytucji przez okres 2 miesięcy prace porządkowe prowadziła 1 osoba. W ramach pomocy uporządkowano akta „Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii”. W ciągu pobytu z rozsypu utworzono 386 j.a. o objętości 10 mb., a dokumenty po uporządkowaniu zostały zabezpieczone w teczkach i pudłach archiwalnych.

 

EUROPA

Biblioteka Polska w Paryżu

W instytucji prace prowadziło łącznie 5 osób, których pobyty trwały od 10 dni do 2 miesięcy. W ich trakcie kontynuowano opracowywanie map z XIX w. oraz porządkowanie „Archiwum Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”. Przystąpiono również do porządkowania materiałów „Obozu Uniwersyteckiego we Fryburgu”, zawierającego materiały dotyczące trzech obozów uniwersyteckich w Szwajcarii: we Fryburgu, Wintherthur oraz Herisau. Rozpoczęto także projekt zabezpieczania kolekcji kartograficznej i fotograficznej Biblioteki. Po dokonaniu oceny ich stanu zachowania oraz pomiaru poszczególnych obiektów, zakupiono odpowiednie specjalistyczne opakowania archiwalne, do których – po uprzednim oczyszczeniu – przepakowano ponad 1000 bezcennych map dawnych i 180 negatywów szklanych.

Polska Misja Katolicka we Francji

W instytucji prace prowadziły 4 osoby, których pobyty trwały od 1 tygodnia do 2 miesięcy. Archiwiści kontynuowali inwentaryzację zespołu nr 36 „Listy do Prymasa Polski Józefa Glempa”. Zdigitalizowano kroniki Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu (łącznie wykonano 2213 skanów) oraz materiały dotyczące działalności Biura Prasowego Misji (zespół Z-1). Przygotowano także stronę internetową Archiwum Misji, jego profil na Facebooku, a także wdrożono system ZoSIA oraz sporządzono regesty dwóch XVII-wiecznych dokumentów papierowych. Dwie przedstawicielki Misji odbyły 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

 

Pomoc instytucjom polonijnym w 2018 r.
Prace archiwalne – przegląd i inwentaryzacja zasobu, fot. K. Szarkiewicz.

Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie

W roku 2018 dokonano rozpoznania zasobu archiwalnego Instytutu, oceny stanu jego zachowania oraz potrzeb w zakresie zabezpieczenia i konserwacji archiwaliów. Dokonano także ekspertyzy materiałów audiowizualnych i wdrożono system ZoSIA, co umożliwiło Instytutowi prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego w sposób elektroniczny. Prace prowadziły trzy osoby przez łączny okres 3 miesięcy.

Biblioteka Polska Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

W instytucji przez łączny okres 3 miesięcy prace prowadziły 2 osoby. W ramach pomocy uzupełniono opisy opracowanych wcześniej zdjęć związanych z tematyką Legionów Polskich, działań wojennych 1914-1920 oraz dotyczących Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników. Ponadto opracowano 174 fotografie z kolejnej grupy tematycznej, przedstawiającej działalność Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet w Szkocji, 307 Lwowskiego Dywizjonu Myśliwskiego i uroczystości pogrzebowych generała Władysława Sikorskiego. Kontynuowano także porządkowanie zespołu „Fundacja Pomocy Medycznej w Londynie”. W roku 2018 uporządkowano 172 j.a., tj. 1,95 mb. akt (15 pudeł archiwalnych), pochodzących z serii: „Correspondence”, „Cooperation”, „Charity” oraz „Accounting”. Przedstawiciel Biblioteki odbył 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

W instytucji przez okres 1 miesiąca prace prowadziły 3 osoby. Uporządkowano 2 kolekcje: nr 107 „Archiwum Bohdana Podoskiego” (37 j.a., ok. 0,5 mb.) oraz nr 146 „Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie” (44 j.a., ok. 0,3 mb.). Informacje nt. zawartości jednostek tych kolekcji publikowane są w katalogu Instytutu na stornie: http://www.pilsudski.org.uk/pl/katalog.php. Kontynuowano także porządkowanie zbioru fotografii – zespół nr 201 „Zbiór fotograficzny” (1900-1964; 85 j.a., 2,50 mb.). Oprócz podziału zbioru na serie, zidentyfikowano 750 fotografii z serii o roboczych tytułach: „Józef Piłsudski. Portrety”, „Józef Piłsudski. Wydarzenia z udziałem Józefa Piłsudskiego” oraz „Okres Międzywojenny. Wydarzenia”. Przeglądowi poddano również fotografie dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przeprowadzono rozpoznanie nagrań dźwiękowych i materiałów filmowych z zasobu Instytutu oraz dokonano ich selekcji do ewentualnej digitalizacji. Sporządzono spisy robocze zawartości 135 rolek mikrofilmów i przepakowano je do opakowań ochronnych. Na potrzeby Instytutu zakupiono także specjalistyczne opakowania archiwalne, do których sukcesywnie przepakowywany jest zasób.

Studium Polski Podziemnej w Londynie

W instytucji przez łączny okres 4 miesięcy pracowały 4 osoby. Kontynuowały one porządkowanie i przygotowanie do digitalizacji „Akt Komisji Weryfikacyjnej (KW1)”. W wyniku prac zewidencjonowano 3.290 j.a. o rozmiarze 5,2 mb. oraz spaginowano pond 47 000 stron. Na potrzeby prac porządkowych zakupiono także specjalistyczne opakowania ochronne.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

W 2018 r. przez okres 1 miesiąca kontynuowano porządkowanie materiałów przekazanych do Instytutu przez angielskie Ministerstwo Obrony. Prace prowadzone przez 1 osobę dotyczyły rozkazów dziennych, których ostatnia partia (90 j.a. o rozmiarze 1,4 mb.) została włączona do zasobu archiwum Instytutu. Większość z nich dotyczyła jednostek Polskiej Marynarki Wojennej. Dodatkowo rozpoznano kolejne materiały – m.in. akta związane z ewakuacją z Rumunii do Francji, działalnością ambasad i konsulatów w Europie, listy związane z rozmieszczeniem demobilizowanych żołnierzy i ich rodzin. Do uporządkowania i włączenia do zasobu Instytutu pozostało 5 pudeł zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Na potrzeby Instytutu zakupiono także specjalistyczne opakowania ochronne.

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

W roku 2018 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych kontynuowała współpracę z Polską Misją Katolicką w Anglii i Walii, której archiwum można uznać za najstarsze w Anglii stworzone przez Polaków. Posiada ono w swoich zbiorach materiały dotyczące polskiej emigracji sięgające 1831 r. Dotyczą one przede wszystkim uchodźstwa polskiego i aspektów życia religijnego. Na potrzeby archiwum Misji zakupiono specjalistyczne opakowania ochronne, które zabezpieczą zgromadzone tam materiały.

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie

W instytucji przez łączny okres 2 miesięcy prace prowadziły 2 osoby, które rozpoczęły porządkowanie spuścizny ks. prof. Jerzego Langmana, historyka sztuki, wykładowcy archeologii wczesnochrześcijańskiej na Angelicum w Rzymie. W ciągu sześciu tygodni dokonano wstępnego przeglądu zawartości spuścizny (ok. 4 mb. akt, w większości rozsyp), segregacji materiałów archiwalnych na grupy rzeczowe oraz rozpoczęto porządkowanie archiwaliów i formowanie jednostek. W wyniku prac utworzono 142 j.a, co stanowi 1,6 mb. akt. Do uporządkowania pozostało ok. 2 mb. dokumentacji. Przedstawiciel Instytutu odbył 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Archiwum Rzymskie Zgromadzenia Zmartwychwstańców

W Archiwum Rzymskim przez okres 2 tygodni prace prowadziła 1 osoba. W trakcie pobytu dokonano przeglądu zasobu archiwalnego i sposobu jego przechowywania oraz pobrano próbki mikrobiologiczne, które pozwolą określić stopień skażenia zasobu mikroorganizmami. Określono także potrzeby i priorytety Archiwum w zakresie zakupu archiwalnych opakowań ochronnych oraz przeprowadzono doraźne prace konserwatorskie. Przedstawiciel Archiwum odbył 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Prace w Ośrodku przez okres 1 miesiąca prowadziła 1 osoba. Celem pobytu była pomoc w organizacji archiwum Ośrodka. Podczas pobytu rozpoczęto ewidencję zasobu oraz przygotowano harmonogram dalszych prac ewidencyjno-porządkowych. Przepakowano także część materiałów archiwalnych do opakowań ochronnych zakupionych w tym celu przez NDAP. Przedstawicielka Ośrodka odbyła 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Muzeum Polskie w Rapperswilu

Archiwista z Muzeum Polskiego w Rapperswilu odbył 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Polska Misja Katolicka w Szwajcarii

W Misji przez okres 1 miesiąca prace prowadziły 2 osoby. W ramach prac rozpoczęto porządkowanie dokumentacji „Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwajcarii” z lat 1942-1983. W ich wyniku uporządkowano 3 mb. akt, co stanowi 40% całości zespołu. Wyniki prac będą dostępne on-line w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA oraz na portalu szukajwarchiwach.pl. Na potrzeby Instytutu zakupiono także specjalistyczne opakowania ochronne.

Fundacja Archivum Helveto-Polonicum

W instytucji tej przez łączny okres 8 miesięcy prace porządkowe prowadziło 5 osób. W ich wyniku uporządkowano ok. 5 mb. rozsypu, a także „Spuściznę Mieczysława Habichta” z lat ok. 1931-1982 [1983] (26 j.a.) oraz korespondencję ze „Spuścizny Marii i prof. Zygmunta Estreicherów” z lat 1939-1956 (28 j.a.). Dla zewidencjonowanej dokumentacji przygotowano indeksy osobowe, rzeczowe i geograficzne obejmujące łącznie 856 haseł. Po uporządkowaniu dokumenty zostały przepakowane w obwoluty, teczki i pudła bezkwasowe, zakupione w tym celu przez NDAP. Dokumentacja aktowa, fotograficzna oraz druki ulotne składające się na Spuściznę Mieczysława de Habichta oraz część korespondencji Marii i Zygmunta Estreicherów zostały zeskanowane. Łącznie wykonano 4157 skanów (86,70 GB). W Fundacji dokonano także wdrożenia systemu ZoSIA. Archiwista z polski koordynował przenosiny zasobu Fundacji z Biblioteki Kantonalnej i Uniwersyteckiej do siedziby Fundacji. Przy okazji przenosin dokonano scalenia rozproszonych zespołów oraz wydzielono 15 nowych zespołów z akt o nieustalonej wcześniej przynależności. Sporządzono także inwentarz topograficzny ułatwiający orientację w rozmieszczeniu zasobu w magazynach.

 

AMERYKA PÓŁNOCNA

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

W instytucji tej przez okres 6 tygodni prace prowadziła 1 osoba. W ich wyniku uporządkowano 1,7 mb. dopływów, które uzupełniły 8 zespołów, w tym „Archiwum Rzeczowe”, „Archiwum Osobowe” i zespół nr 177 „Alfred Szebel Collection”. Z nowo przejętych materiałów utworzono 5 zespołów: nr 184 „Akta Bożeny Urbanowicz Gilbride” (1991-2018), nr 185 „Akta Zygmunta Lepperta” (1939-1999), nr 186 „Akta Józefa Władysława Saryusz-Zaleskiego” (1896-1982), nr 187 „Dariusz Olszewski Collection” (1935-2018) oraz nr 188 „Maria and Kazimierz Rasiej Collection” (1903-2010). Uporządkowane materiały zostały zinwentaryzowane w programie „Archivists Toolkit” oraz przepakowane do bezkwasowych teczek i pudeł. Dodatkowo zinwentaryzowano dwie serie ze zbioru nr 152 „Kolekcja audiowizualna” – serię nr 2 „Prześladowanie Polaków w Związku Sowieckim” oraz serię nr 4 „Kolekcja wideo w formacie VHS”. Przedstawicielka Instytutu odbyła 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

 

Pomoc instytucjom polonijnym w 2018 r.
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji polonijnych w NDAP, fot. K. Kiliszek.

 

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

W instytucji tej przez łączny okres 4 miesięcy prace prowadziło 5 osób. W Instytucie dokonano wdrożenia systemu ZoSIA, do którego zmigrowano dane dot. 77 zespołów (łącznie 12.673 j.a.). Ponadto przygotowano do digitalizacji i zdigitalizowano 54 j.a. (ok. 0,8 mb.) akt z kolekcji nr 7 „Waclaw Lednicki Papers”. Łącznie wykonano 6580 skanów, które przygotowano również do udostępnienia na stronie internetowej Instytutu http://www.piasa.org/collections/index.php. Uporządkowano również 182 j.a. o rozmiarze 2,5 mb. z archiwum własnego Instytutu (zespół nr 17 „The Polish Institute of Arts and Sciences of America”). Rozpoznano także zbiory fotograficzne Instytutu oraz dokonano przeglądu warunków przechowywania archiwaliów oraz pobrano próbki mikrobiologiczne z archiwaliów noszących ślady zalania i rozwoju grzybów pleśniowych. Dokonano również przeglądu kolekcji kartograficznej i starodruków pod kątem zamówienia odpowiednich opakowań zabezpieczających poszczególne obiekty. Ponadto, przeprowadzono badanie wstępne kolekcji niezidentyfikowanych wcześniej materiałów audiowizualnych.

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

Do Archiwum Akt Nowych przekazane zostały matryce drukarskie pisma „Weteran” – organu prasowego SWAP, na których utrwalono zdjęcia żołnierzy polskich. Klocki drukarskie, wykonane w technice halftone zostaną oczyszczone, przepakowane do nowych opakowań ochronnych i zdigitalizowane. W roku 2018 dokonano inwentaryzacji, oczyszczenia i przepakowania ¾ zbioru. Pozostałe prace zabezpieczające, w tym projekt pilotażowy obejmujący digitalizację i rekonstrukcję cyfrową obrazu na 150 obiektach, zostaną przeprowadzone w 2019 r.

Muzeum Polskie w Ameryce

W instytucji tej przez okres 1,5 miesiąca prace prowadziła 1 osoba, kontynuująca opracowywanie akt liczącego 125,56 mb. zespołu „Rady Polonii Amerykańskiej”. W wyniku prac, którymi objęte były akta Centrali Rady Polonii Amerykańskiej w Chicago oraz Biura Rady Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku, uporządkowano ponad 12 mb. akt (1701 j.a). W trakcie porządkowania materiały zostały oczyszczone i zabezpieczone w odpowiednich opakowaniach. Ostateczne zakończenie opracowania zespołu planuje się na rok 2019. Przedstawicielka Muzeum odbyła 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake

W Archiwum Misji przez okres 1,5 miesiąca prace prowadziły 2 osoby, które kontynuowały ewidencjonowanie zasobu. W wyniku prac wdrożono system ZoSIA i zmigrowano do niego informacje o 100 zespołów archiwalnych i blisko 3 tys. j.a. Rozpoczęto także porządkowanie zespołu nr 7 „Fundacja i Centrum 2 Polskiego Korpusu przy Zakładach Naukowych w Orchard Lake, Michigan”, który wg wstępnych szacunków zawiera około 300 jednostek dokumentacji aktowej oraz dokumenty audiowizualne, fotografie i druki ulotne. Przedstawicielka CAP odbyła 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.

Polish Music Center w Los Angeles

W instytucji tej przez blisko 1 miesiąc prace prowadziły 3 osoby. Kontynuowano opracowanie, digitalizację i zabezpieczanie „Kolekcji Paderewskiego” („Paderewski Archives – Paso Robles Collection”). W wyniku prac opracowano 233 j.a. o rozmiarze 1,5 mb., wykonano 3671 skanów. Zakończono prace nad zabezpieczeniem zespołu „Archiwum Henryka Warsa”, przepakowując je do zamówionych w tym celu specjalistycznych opakowań ochronnych. Dokonano także przeglądu archiwaliów pochodzących z „Zygmunt & Luisa Stojowski Collection” oraz rękopisów muzycznych współczesnych kompozytorów polskich, które częściowo przepakowano  w obwoluty ochronne.

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Argentynie

W Bibliotece przez okres 1 miesiąca prace prowadziły 2 osoby. Podczas pobytu uporządkowano 85 j.a. (ok. 1,8 mb.) z „Zespołu Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki”. Ponadto, po uprzednim przygotowaniu, zdigitalizowano materiały pochodzące z „Zespołu Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki” oraz „Związku Polaków w Argentynie”. Łącznie wykonano 879 skanów o łącznym rozmiarze 16 GB. Zeskanowane materiały zostały włączone do systemu ZoSIA i opublikowane w serwisie szukajwarchiwach.pl. Przeprowadzono także szkolenie w zakresie przygotowania materiałów archiwalnych do skanowania, digitalizacji i kontroli jakości oraz publikacji skanów. Przedstawicielka Biblioteki odbyła 2-tygodniowe szkolenie z zakresu zabezpieczania, przygotowania do digitalizacji i skanowania materiałów archiwalnych, ekspozycji archiwaliów na wystawach oraz opracowania zbiorów fotograficznych.