-A
+A

Bazy danych

Przeszukiwane są dane z bazy SEZAM i systemu ZoSIA (serwis internetowy szukajwarchiwach.pl udostępnia dane pochodzące z systemu ZoSIA): nazwy zespołów, dzieje twórców, krótki opis zawartości zespołów;  baza IZA: nazwy serii, podserii, tytuły jednostek archiwalnych, hasła indeksowe; bazy PRADZIAD i ELA: nazwy miejscowości, których dotyczą spisy ludności i akta stanu cywilnego. Wyniki wyszukiwania prezentują w pierwszej kolejności wykaz odnalezionych zespołów, następnie jednostek archiwalnych, dalej spisów ludności i ksiąg stanu cywilnego.

PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI

Informacje o zespołach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych, a także we współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych, m.in.: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Oddział w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake. Dane dla archiwów państwowych dotyczą stanu na grudzień 2015 (dane z baz SEZAM) i wrzesień 2016 roku (dane z systemu ZoSIA).

czytaj więcej

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na koniec 2015 r.), w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie).
Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

czytaj więcej

Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych (dane zawierają informacje zebrane w 2015 r.). Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach. Zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych baza ta nie będzie już aktualizowana, a dane zostaną sukcesywnie przeniesione do bazy IZA lub systemu ZoSIA.

czytaj więcej

System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowane są inwentarze 12 759 zespołów.

czytaj więcej
Newsletter NDAP