Bazy danych

Inwentarze zespołów archiwalnych IZA

DrukujDrukuj - wersja mobilna

System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowane są inwentarze blisko 4,6 tys. zespołów.

UWAGA!
Inwentarze zespołów archiwalnych z archiwów państwowych będą systematycznie przenoszone do serwisu szukajwarchiwach.pl.
Zakończenie prac przewidziano na koniec 2017 roku. Począwszy od stycznia 2018 roku, dane dotyczące archiwów państwowych będą prezentowane tylko i wyłącznie na stronie szukajwarchiwach.pl

 

Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH IZA

Począwszy od stycznia 2018 roku, dane dotyczące archiwów państwowych będą prezentowane tylko i wyłącznie na stronie szukajwarchiwach.pl

Obejmują one:
- Inwentarze Zespołów Archiwalnych (IZA) – inwentarze zespołów archiwalnych z wybranych archiwów państwowych i ich oddziałów oraz z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenia Archiwum „Solidarności”, Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, Archiwum KK NSZZ „Solidarność”, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku;

- inwentarze dokumentów wytworzonych do końca XVIII wieku (SCRINIUM) – dane z Archiwum Państwowego w Katowicach i jego Oddziału w Raciborzu, Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Archiwum Państwowego w Toruniu;

- inwentarze dokumentacji technicznej (baza KITA - Komputerowa Informacja Techniczna) – dane z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy;

- inwentarze dokumentacji kartograficznej (MAPY) – dane z Archiwum Państwowego w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie;

- inwentarze zespołów staropolskich przygotowane lokalnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Opis jednostki archiwalnej składa się zazwyczaj z następujących elementów: numer archiwum, numer zespołu, sygnatura jednostki, tytuł, daty krańcowe dokumentacji, opis zewnętrzny, stan fizyczny, postać, język i rodzaj pisma, liczba kart lub stron, format, sygnatury dawne i uwagi. Niektóre z nich mają wpisane także hasła indeksowe (geograficzne, osobowe i rzeczowe).

 

Wstępy do inwentarzy

Inwentarze archiwalne zaopatrzone są we wstępy, zawierające informację o dziejach twórcy zespołu i pozostałej dokumentacji. Zostały one opracowane przez pracowników archiwów państwowych w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy w archiwum. Nazwiska autorów podane są na końcu wstępów. Teksty te są prawnie chronione i korzystanie z nich powinno być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Wskazówki wyszukiwawcze

Baza danych Inwentarzy stwarza dwie możliwości wyszukiwania danych. Pierwszą z nich jest sprawdzenie, czy są w bazie inwentarze z konkretnego archiwum oraz możliwość ich oglądania. W tym celu należy wybrać z listy interesujące archiwum, a po wyświetleniu pozytywnego wyniku wyszukiwania - obejrzeć inwentarz wybranego zespołu.

Druga możliwość wyszukiwania pozwala odnaleźć konkretne informacje w zasobie wszystkich archiwów. Aby prowadzić wyszukiwanie w zbiorze inwentarzy jednego archiwum należy najpierw wybrać wszystkie inwentarze z tego archiwum (pierwsze wyszukiwanie), a następnie wprowadzić szczegółowe zapytanie.
Pola: seria i podseria służą do wpisania poszukiwanego słowa lub frazy, które występują w nazwie serii i podserii. Wyszukane zostaną wszystkie nazwy serii/podserii zawierające wpisane kryterium.
Pole: tytuł jednostki przeznaczone jest na wpisanie pełnego tytułu poszukiwanej jednostki lub dowolnego ciągu znaków występującego w tytule. Wyszukane zostaną wszystkie tytuły jednostek archiwalnych zawierające wpisane kryterium. W przypadku bazy SCRINIUM wyszukiwanie to obejmuje regesty dokumentów.
Pole: hasło indeksowe przeznaczone jest na wpisanie poszukiwanego słowa lub wyrażenia, będącego hasłem geograficznym, osobowym i rzeczowym. Wyszukane zostaną wszystkie hasła indeksowe zawierające wpisane kryterium.

 

Uwaga dla osób nie posiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. urzad zamiast urząd, Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz; spółdzielnia lub spoldzielnia, a nie spóldzielnia.

Przy oglądaniu inwentarza zespołu lub opisu kilku jednostek, informacje o miejscu przechowywania wyszukanych archiwaliów można uzyskać klikając na numer archiwum, będący pierwszym elementem opisu jednostki. W przypadku zespołów, których twórcy mieli siedzibę na terenie innym niż obecny teren działania archiwum przechowującego, przed wizytą w tym archiwum warto upewnić się telefonicznie lub korespondencyjnie, czy akta nie zostały przekazane do właściwego terytorialnie archiwum.

UWAGA! Inwentarze archiwów i instytucji współpracujących, posiadajacych system ZoSIA prezentowane są w serwisie szukajwarchiwach.pl
Inwentarze zespołów archiwalnych z archiwów państwowych będą systematycznie przenoszone do serwisu szukajwarchiwach.pl.
Zakończenie prac przewidziano na koniec 2017 roku.


Opinie i uwagi na temat bazy danych prosimy kierować na adres: ndap@archiwa.gov.pl