-A
+A

Dokumentacja pracownicza

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na podstawie art. 51g ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych.

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzona jest na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw.

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych do pobrania (pdf, 1 MB)

Ostatnia aktualizacja z 6 kwietnia 2022 r.

Na podstawie Ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych można ustalić, czy podmiot oferujący usługi przechowywania dokumentacji pracowniczej po likwidujących się zakładach pracy, dysponuje wymaganym wpisem w rejestrze. Tylko podmioty wpisane do rejestru marszałka (i tym samym widniejące w Ewidencji) mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie.

Ewidencja zawiera wykaz przechowawców akt osobowych i płacowych (aktywnych i wykreślonych), natomiast baza "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców"  Archiwum Państwowego w Warszawie służy do ustalenia, który z przechowawców dysponuje dokumentacją wskazanego zakładu pracy.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl