-A
+A

Genealogia

Przed przystąpieniem do poszukiwań dotyczących historii rodziny w materiałach archiwalnych należy zapoznać się z publikacjami o tematyce genealogicznej oraz historycznej .

czytaj więcej

 

Informacje o osobach, które odznaczyły się aktywną działalnością w jakiejś dziedzinie, np. na polu politycznym, naukowym, artystycznym, mogą być zawarte w dokumentacji przechowywanej przez różnorakie archiwa naukowe, partyjne, związków i stowarzyszeń, towarzystw i fundacji, organizacji społecznych, sportowych i krajoznawczych, a także biblioteki i muzea. Obecnie wiele archiwaliów znanych osób i rodzin przechowują archiwa państwowe. Archiwa rodzin zawierają obok akt majątkowych i sądowych, informujących o sytuacji danej rodziny, bardzo często gotowe zestawienia genealogiczne. Mogą również zawierać informacje o poddanych chłopskich i dzierżawcach majątku.

czytaj więcej

Archiwa udzielają odpowiedzi na pytania przesłane drogą pocztową, w tym pocztą elektroniczną, a także udostępniają w pracowniach naukowych materiały archiwalne do samodzielnego przeszukiwania. 

czytaj więcej


Opisana powyżej dokumentacja mająca charakter oficjalny i urzędowy przechowywana jest w wielu instytucjach:


Archiwa państwowe - obecnie są w Polsce 33 archiwa oraz 39 oddziałów zamiejscowych;

czytaj więcej


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zatwierdził 12 grudnia 2014 r. wytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego. Prace nad ich przygotowaniem prowadził Departamentu Archiwistyki NDAP, brał w nich udział zespół naukowy do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących sporządzania indeksów. Uwagi i sugestie przekazywali przedstawiciele środowisk genealogicznych i pracownicy archiwów państwowych. Projekt opiniowała również Centralna Komisja Metodyczna. Wytyczne te umożliwiają tworzenie w jednolitej formie i strukturze zestawu elementów informujących w sposób pełny lub skrócony o treści zapisów dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl