-A
+A

Genealogia

Archiwa udzielają odpowiedzi na pytania przesłane drogą pocztową, w tym pocztą elektroniczną, a także udostępniają w pracowniach naukowych materiały archiwalne do samodzielnego przeszukiwania. 


Do wyszukania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych służą następujące pomoce ewidencyjno-informacyjne:
 - przewodniki po zasobie, archiwum, spisy zespołów, inwentarze zespołów, 
- przewodniki po zespołach, spisy zdawczo-odbiorcze, repertoria, skorowidze, sumariusze, indeksy, informatory, katalogi tematyczne, komputerowe bazy danych, których wykaz umieszczono w internecie.

Aktualne informacje o materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych dostępne są w serwisie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/.

Komputerowa baza danych PRADZIAD informuje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego, znajdujących się w zasobie archiwów państwowych i niektórych diecezjalnych.

Instrukcja wyszukiwania w serwisie Szukaj w Archiwach danych Pradziad (docx, 927 KB)

Publikacja elektroniczna Po mieczu i po kądzieli zawiera bazy danych:

  • PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego)
  • ELA (Ewidencje Ludności w Archiwaliach)
  • USC (Niemieckie Rejestry i Księgi Stanu Cywilnego w Polsce)
  • NOBILITACJE (Nobilitacje i przywileje)
  • EWANGELICY (Ewangelicy w Warszawie)
  • PODLASIE (Właściciele ziemscy na Podlasiu)

Z bezpośredniego udostępniania materiałów archiwalnych korzystają osoby fizyczne działające we własnym imieniu albo będące upoważnionymi przedstawicielami podmiotów zainteresowanych. W odniesieniu do informacji prawnie chronionych jest również wymagane złożenie przez użytkownika pisemnego zobowiązania dotyczącego sposobu i zakresu ich wykorzystania. Osoba chcąca korzystać z archiwaliów zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz przestrzegać regulaminu pracowni naukowej. Po wyszukaniu sygnatury jednostki archiwalnej należy złożyć zamówienie. Archiwa państwowe po otrzymaniu rewersu realizują zamówienia najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Archiwa państwowe udostępniają oryginały dokumentów. Jeśli materiały archiwalne, zwłaszcza akta metrykalne, mają kopie w postaci mikrofilmów, udostępniane są właśnie te kopie. Mikrofilmy te mogą być również sprowadzone na zamówienie użytkownika z archiwum przechowującego do archiwum, w którym dogodniej będzie użytkownikowi z nich korzystać.

Archiwa państwowe udostępniają materiały archiwalne bezpłatnie. Opłaty pobierane są za:

- poszukiwania materiałów;
- wykonanie reprografii (kserokopie, fotokopie, mikrofilmy, skany, nagrania dźwiękowe).

Każde archiwum ma własny cennik świadczonych usług archiwalnych.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl