-A
+A

Genealogia


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zatwierdził 12 grudnia 2014 r. wytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego. Prace nad ich przygotowaniem prowadził Departamentu Archiwistyki NDAP, brał w nich udział zespół naukowy do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących sporządzania indeksów. Uwagi i sugestie przekazywali przedstawiciele środowisk genealogicznych i pracownicy archiwów państwowych. Projekt opiniowała również Centralna Komisja Metodyczna. Wytyczne te umożliwiają tworzenie w jednolitej formie i strukturze zestawu elementów informujących w sposób pełny lub skrócony o treści zapisów dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.

 23 listopada 2012 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk genealogów oraz archiwów państwowych. Na spotkanie przybyli, m.in. Jacek Młochowski, prezes Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, Włodzimierz Sroczyński i Bronisław Popkowicz z PTG, Eliza Parcheniak z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski oraz Krzysztof Dławichowski z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. W spotkaniu udział wzięli: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i jego zastępcy, pracownicy Naczelnej Dyrekcji oraz dyrektorzy (dr. Hubert Wajs, dyr. Archiwum Głównego Akt Dawnych, dr Wojciech Woźniak, dyr. Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Janina Gregorowicz, p.o. dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy) i pracownicy archiwów państwowych.

Prof. dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, powitał zebranych i poinformował o działaniach podjętych w archiwach państwowych w czasie, który upłynął od ubiegłorocznego spotkania. Wspomniał także o planowanych zmianach zarządzenia o udostępnianiu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, o kolejnych ułatwieniach w kopiowaniu i o wynikach rozmów toczonych z partnerami zagranicznymi w celu pozyskania kopii materiałów archiwalnych, m.in. Heroldii Królestwa Polskiego, przechowywanych w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu.
Następnie Ryszard Wojtkowski, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, poinformował o zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych - głównie akt stanu cywilnego, ale i powstań śląskich - w 2012 roku oraz zasadach ich finansowania. Dr Andrzej Biernat, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przedstawił działania podejmowane w celu udostępniania informacji oraz kopii cyfrowych, w tym o projekcie modułu genealogicznego na portalu www.szukajwarchiwach.pl.
W trakcie późniejszej dyskusji reprezentanci środowisk genealogicznych przedstawiali własne działania, w tym digitalizację akt stanu cywilnego. Wyrazili też opinie o współpracy z niektórymi archiwami państwowymi – pozytywne i negatywne – wraz z postulatami, których spełnienie wpłynęłoby korzystnie na przebieg badań genealogicznych. Proponowali również pomoc w rozwiązywaniu niektórych kwestii, m.in. szkoleń użytkowników pracowni naukowych. Dyrektorzy H. Wajs oraz W. Woźniak przedstawili szczegóły prac toczonych w tych archiwach oraz planowanych na przyszłe lata. Sporo uwagi poświęcono kwestii ochrony danych osobowych i ustalono konieczność konsultacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl