-A
+A

Współpraca, projekty, dotacje

Projekt "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" (dotyczy naboru nr  POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17)

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dokumentacja aplikacyjna została złożona do oceny formalno-merytorycznej w dn. 10 stycznia 2018 r. Obecnie trwa procedura weryfikacyjna. Rozstrzygnięcie naboru wg aktualnego Regulaminu konkursu planowane jest na czerwiec br.


Projekt „Archiwa Cyfrowe”

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych planuje ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Archiwa Cyfrowe”, w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybach konkursowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na rok 2018. Planowany termin ogłoszenia nowego konkursu w poddziałaniu 2.3.2 to marzec 2018 r.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.


Projekt „Archiwa Cyfrowe” - prezentacja publiczna założeń projektu (dotyczy naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-002/16)

10 marca 2017 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Materiały z publicznej prezentacji załozeń projektu "Archiwa Cyfrowe":

Prezentacja założeń projektu "Archiwa Cyfrowe"
Lista uczestników prezentacji publicznej założeń projektu "Archiwa cyfrowe"
Protokół z przeprowadzonej w dniu 10 marca 2017 r. publicznej prezentacji założeń projektu "Archiwa Cyfrowe"

I. Dotychczasowe osiągnięcia

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa w kraju zaangażowane są w rozwijanie współpracy z wieloma partnerami zagranicznymi. Podstawa tych kontaktów są umowy bilateralne zawarte łącznie z 25 krajami. W ich ramach prowadzone są wspólne projekty naukowe, wymiana fachowych kadr i doświadczeń w ramach staży, szkoleń, stypendiów, organizowane są konferencje międzynarodowe poświęcone aktualnym problemom archiwalnym, a zarazem popularyzujące wiedzę o polskich archiwach i ich bezcennych zbiorach. Najważniejsze zadania i kierunki polityki zagranicznej Naczelnego Dyrektora koncentrują się w kilku podstawowych obszarach:

czytaj więcej

KRAJ


NAZWA DOKUMENTU I DATA ZAWARCIA

Austria Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Republiki Austrii  z 23.10.1997; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).
Azerbejdżan       

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwowym Zarządem Archiwalnym Republiki Azerbejdżanu z 03.06.2003; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).

czytaj więcej
Newsletter NDAP