-A
+A

Dotacje NDAP

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Wymagania i kwalifikacje względem kandydatów, a także zadania członków komisji konkursowej określa zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs  „Wspieranie działań archiwalnych 2017” - przedstawiciel org. pozarządowej
w terminie do dn. 24 kwietnia 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.

Załączniki:

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej

 


Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru na członków komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Newsletter NDAP