-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2017”

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”, jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegółowe cele i zakres realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł 0/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Szczegółowe zasady przyznawani dotacji określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu otwartego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      Realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego objętego dofinansowaniem może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

2)      Szczegółowe warunki realizacji zadania określa Regulamin konkursu stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Termin składania ofert:

1)      Prawidłowo przygotowaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji ofert pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. Po upływie tego terminu system automatycznie uniemożliwi przesyłanie ofert.

UWAGA! Wyłączną formą składania ofert jest forma elektroniczna przesłana za pomocą dedykowanego systemu rejestracji ofert.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1)      Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, które zostały określone w Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oceny dokona Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w drodze decyzji.

2)      Przewidywany termin dokonania wyboru ofert: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

3)      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, z zastrzeżeniem prawa NDAP

7.Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1)      Na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju.

2)      Łączna wartość przyznanych dotacji w 2016 r. w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła 1 291.438,00 zł. (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem zł 0/100), w tym na realizację zadań publicznych:

a.      „Wspieranie działań archiwalnych 2016” – 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł 0/100), 23 Zleceniobiorców;

b.      „Wspieranie działań archiwalnych 2016. Część II” – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 0/100), 4 Zleceniobiorców;

c.      „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja” – 391.438,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem zł 0/100), 8 Zleceniobiorców.

8.      Pozostałe informacje:

1)      Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkursu " Wspieranie działań archiwalnych 2017"


 


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Wymagania i kwalifikacje względem kandydatów, a także zadania członków komisji konkursowej określa zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs  „Wspieranie działań archiwalnych 2017” - przedstawiciel org. pozarządowej
w terminie do dn. 24 kwietnia 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.

Załączniki:

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej


Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru na członków komisji konkursowej w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2017”


„Wspieranie działań archiwalnych 2017” – wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 7 kwietnia 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2017".

Ocenie formalnej poddano 34 oferty na łączną kwotę wnioskowanej dotacji:  1 640 133,94 zł. Negatywną ocenę formalną uzyskało 12 ofert, które zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017” nie były badane pod względem poprawności merytorycznej.

Pozostałe 22 oferty, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję konkursową w zakresie formalnym, zostały ocenione merytorycznie na podstawie kryteriów określonych w § 7 ust. 7 w/w Regulaminu.

Komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przyznanie pełnej lub częściowej dotacji 20 Oferentom. 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o udzieleniu dotacji na łączną kwotę 900 000,00 zł, rozdysponowując pełną kwotę przeznaczoną na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

Podmioty, którym przyznano dotację zostaną pisemnie poinformowane w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu o sposobie procedowania przy zawieraniu umów.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu - zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl