-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2018”

 

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018” jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegółowe cele i zakres realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł 0/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz postanowień Regulaminu.

Szczegółowe zasady przyznawani dotacji określa Regulamin. Przed złożeniem oferty, oferenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      Realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które zostanie udzielona Dotacjamoże rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2)      Szczegółowe warunki realizacji zadania określa Regulamin.

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania Ofert upływa w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 16.00. Ofertę należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2018”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby NDAP.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1)      Ocenę złożonych Ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora w drodze zarządzenia, zwana dalej „Komisją”.

2)      Oferty zostaną oceniane przez Komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w Regulaminie.

3)      Oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym.

4)      Przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłuższej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

5)      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.plw oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

7.Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1)      Na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju.

2)      Łączna wartość przyznanych dotacji w 2017 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 900.000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy zł 0/100) na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017” (20 Zleceniobiorcow).

8. Pozostałe informacje:

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2018"

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - wzór oferty

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - wzór umowy


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie
„Wspieranie działań archiwalnych 2018”

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2018”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723).

1.  SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie do siedziby NDAP wypełnionych i własnoręcznie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zgłoszenie należy dostarczyć w wersji papierowej na adres:


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
   „Wspieranie działań archiwalnych 2018” – członek komisji konkursowej

w terminie do dnia 21 maja 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.

2.  WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

·  uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723),

·  nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018”,

·   są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

·   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3. KWALIFIKACJE DO KOMISJI KONKURSOWEJ:

                Na członka komisji konkursowej zostanie powołany pierwszy ze zgłoszonych kandydatów, który spełni wymagania wskazane w pkt. 2 oraz prześle kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz.

                4. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ:

                Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

·         czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodniez ustalonym harmonogramem,

·         udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie Konkursu,

·         sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

·         udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji,

·         członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej, będących pracownikami NDAP oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

Do pobrania:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - formularz zgłoszenia kandydata

Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członka komisji konkursowej


„Wspieranie działań archiwalnych 2018” – wyniki konkursu

Informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 30 kwietnia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2018".

Komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przyznanie pełnej lub częściowej dotacji 2 Oferentom. Podmioty, którym przyznano dotację zostaną niezwłocznie poinformowane o sposobie procedowania przy zawieraniu umów.

            Więcej:

            Wyniki konkursu - zestawienie

            Oferty odrzucone pod względem formalnym

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl