-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”

 

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegółowe cele i zakres realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

767 360,00 zł brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 0/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin. Przed złożeniem oferty, Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1.      Realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które zostanie udzielona Dotacja może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2.      Szczegółowe warunki realizacji zadania określa Regulamin.

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania Ofert upływa w dniu 9  lipca 2018 r. Ofertę należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2018. Nabór II”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby NDAP.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.      Ocenę złożonych Ofert przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora w drodze zarządzenia, zwana dalej „Komisją”.

2.      Oferty zostaną oceniane przez Komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie.

3.      Oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu.

4.      Przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłuższej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

5.      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.plw oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1.      Na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu zakończono nabór i ocenę ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018”, wartość przyznanych dotacji: 132 640,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści zł 0/100) .

2.     Łączna wartość przyznanych dotacji w 2017 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 900.000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy zł 0/100) na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”.

8. Pozostałe informacje:

·      W składanej ofercie należy uzupełnić punkt IV.5 - „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;

·      Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz pod nr tel.: 22 56 54 653 lub 22 56 54 658;

·      W dniu 25 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie NDAP zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone instruktażowi wypełniania ofert.
       Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

1) Regulamin konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II"

2) Załącznik nr 1 - wzór oferty

3) Załącznik nr 2 - wzór umowy

4) Załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny

5) Lista najczęściej popełnianych błędów formalnych w ofertach


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie
„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723).

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie do siedziby NDAP wypełnionych i własnoręcznie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik do Zaproszenia. Zgłoszenie należy dostarczyć w wersji papierowej na adres:


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

   „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” – członek komisji konkursowej

w terminie do dnia 2 lipca 2018 r.Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.

        2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

·         uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723),

·         nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”,

·         są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

       3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na członka komisji konkursowej zostanie powołany pierwszy ze zgłoszonych kandydatów, który spełni wymagania wskazane w pkt. 2 oraz prześle kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz.

       4. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

       Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

·   czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,

·    udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie Konkursu,

·    sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

·    udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji,

·    członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej, będących pracownikami NDAP oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.        

Do pobrania:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie

Załącznik do Zaproszenia - formularz zgłoszenia kandydata

Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członka komisji konkursowej

 


Aktualizacja: 26.07.2018

„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” – WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 18 czerwca 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II".

Komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych przyznanie pełnej lub częściowej dotacji 17 Oferentom. Podmioty, którym przyznano dotację zostaną niezwłocznie poinformowane o sposobie procedowania przy zawieraniu umów.

Więcej (do pobrania):

Wyniki konkursu - zestawienie

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl