-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2019”

 

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, na które zostanie udzielona dotacjaobejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

900.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do ogłoszenia. Przed złożeniem oferty Oferenci obowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1.      Realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które przyznano dotację, może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego może rozpocząć się nie wcześniej niż dnia 15 maja 2019 r. i musi zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

2.      Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin.

 

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu  28 marca 2019 r. o godz. 16.00. Ofertę należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2019”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby NDAP.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.      Ocenę złożonych Ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora w drodze zarządzenia, zwana dalej „komisją”.

2.      Oferty zostaną ocenione przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie.

3.      Oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu.

4.      Przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłuższej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

5.      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1.      Na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju.

2.      Łączna wartość przyznanych dotacji w 2018 r. w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła 880.380,95 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł 95/100) na realizację zadań publicznych: „Wspieranie działań archiwalnych 2018” oraz „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.

 

8. Pozostałe informacje

1.       W składanej ofercie należy uzupełnić punkt IV.5 - „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

2.       W przypadku projektu, którego celem jest konserwacja materiałów archiwalnych, należy dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą stan konserwatorski materiałów archiwalnych.

3.       Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod nr tel.: 22 56 54 658.

 

Pliki do pobrania:

1) Regulamin konkursu;
2) Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór oświadczenia dot. prawa własności oferenta do materiałów archiwalnych;
3) Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór oświadczenia ws. kwalifikowalności VAT;
4) Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych;
5) Wzór oferty na realizację zadania publicznego;
6) Wzór umowy na realizację zadania publicznego;
7) Wskazówki dot. wypełnienia oferty.


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie
„Wspieranie działań archiwalnych 2019”

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 

1.      SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW :

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie do siedziby NDAP wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia. Zgłoszenie należy dostarczyć w wersji papierowej na adres:


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

   „Wspieranie działań archiwalnych 2019” – członek komisji konkursowej

 

w terminie do dnia 26 marca 2019 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.

2.  WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

   · uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

· nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2019”,

· są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

· nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3.   KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na członka komisji konkursowej zostanie powołany pierwszy ze zgłoszonych kandydatów, który spełni wymagania wskazane w pkt. 2 oraz prześle kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz.

4.  ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

· czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,

· udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie Konkursu,

·  sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

·  udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji,

·  członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej, będących pracownikami NDAP oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.        

 

Do pobrania:

>> Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie;
>> Załącznik do Zaproszenia - formularz zgłoszenia kandydata;
>> Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członka komisji konkursowej.

 


„Wspieranie działań archiwalnych 2019” – WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowychw dn. 27 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2019".

W tym roku komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych dofinansowanie 15 projektów następujących oferentów:

 1. Fundacja Ośrodka KARTA; projekt: „"Pomoc Zachodu" - opracowanie unikatowych dokumentów, fotografii i nagrań z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA”; kwota dofinansowania: 90 120 zł;
 2. Fundacja Ośrodka KARTA i Stowarzyszenie "Archiwum Solidarności" - oferta wspólna; projekt: „"Solidarność - narodziny ruchu" - opracowanie unikatowych dokumentów dopełniających wspólną kolekcję Fundacji Ośrodka KARTA i Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności"”, dofinansowanie: 93 410 zł;
 3. Diecezja Toruńska-Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej; projekt: „Opracowanie, konserwacja i udostępnianie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej”; dofinansowanie: 23 075 zł;
 4. Fundacja Arton; projekt: „Opracowanie zespołu archiwalnego grupy twórczej "Laboratorium Technik prezentacyjnych"”; dofinansowanie: 51 956 zł;
 5. Dom Zakonny pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowi; projekt: „Pełna konserwacja trzech ksiąg rękopiśmiennych z zasobu Konwentu Bonifratrów w Krakowie (Księga Profesji, Inwentarz i Regestr wydatków)”; dofinansowanie: 83 000 zł;
 6. Konwent OO. Bonifratrów; projekt: „Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich - konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających”; dofinansowanie: 48 230 zł;
 7. Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie; projekt: „Konserwacja dwóch rękopisów oprawnych - księgi zmarłych bonifratrów (syng. AKBC 34) oraz księgi kapituł z lat 1733-1757 (sygn. AKBC 16)”; dofinansowanie: 48 900 zł;
 8. Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana w Zebrzydowicach; projekt: „Konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz planu drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach”; dofinansowanie: 49 300 zł;
 9. Diecezja Sandomierska; projekt: „Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] [XVIII] XIX-XXI w. - Etap I Akta ogólne i gospodarcze”; dofinansowanie 28 408 zł;
 10. Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich; projekt: „Archiwum Polskich Ormian”; dofinansowanie: 16 000 zł;
 11. Związek Harcerstwa Polskiego - Muzeum Harcerstwa; projekt: „Przewodnik po zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów”; dofinansowanie: 92 660 zł;
 12. Klasztor OO Karmelitów Na Piasku w Krakowie; projekt: „Pełna konserwacja zespołu dokumentów z zasobu Klasztoru Karmelitów w Krakowie (z lat 1691-1869)”; dofinansowanie: 60 000 zł;
 13. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; projekt: „Opracowanie i udostępnienie archiwalnych materiałów harcerskich”; dofinansowanie: 56 970 zł;
 14. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku; projekt: „Archiwa jezuitów kłodzkich "Od-Nova 3"”; dofinansowanie: 99 511 zł;
 15. Towarzystwo Przyjaciół Andrychowa; projekt: „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa - etap 3”; dofinansowanie: 35 088,85 zł;
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl