-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2016”

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, jest: ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych.

2. Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczony jest w: Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

4. Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną ofertę należy przesłać na adres:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Wspieranie działań archiwalnych 2016”

lub złożyć w kancelarii urzędu, ul. Rakowiecka 2D, w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 16.00.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez Komisję powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 4 kwietnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, z zastrzeżeniem prawa NDAP do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

6. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2016” (pdf, 449 KB)

Załącznik nr 1 do regulaminu - kosztorys oferty (doc, 14 KB)

Załącznik nr 2 do regulaminu - oświadczenie w sprawie kwalifikowalności VAT (doc, 12KB)

Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenie (doc, 12 KB)

Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2016” (doc, 13 KB)

 


Wyniki konkursu


Lista projektów odrzuconych ze względów formalnych (pdf, 381 KB)


Informacja w sprawie wyboru członka komisji konkursowej, przedstawiciela organizacji pozarządowych, do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach realizacji zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2016" (pdf, 109 KB)


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2016"

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl