-A
+A

Dotacje NDAP

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020  r. poz. 164 ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm. )oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. )

 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2020”

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2020”, na które zostanie udzielona dotacjaobejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

900.000,00 zł brutto.

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do ogłoszenia. Przed złożeniem oferty oferenci obowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) realizacja rzeczowa i finansowa zadania publicznego, na które przyznano dotację, może rozpocząć się po  zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 31 lipca 2020 r., i musi zakończyć się  do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin.

 

5. Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 16.00.  Potwierdzeniezłożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 16.00na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2020”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) ocenę złożonych ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , zwana dalej „komisją”;

2) oferty zostaną ocenione przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów i zasad określonych w Regulaminie;

3) oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegać będą odrzuceniu i nie będą badane pod względem merytorycznym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu;

4) przewidywany termin dokonania wyboru ofert: nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

5) wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl w oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztami:

1) na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu, w bieżącym roku nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju;

2) łączna wartość przyznanych dotacji w 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 876.628,85 zł  na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.

 

8. Pozostałe informacje

1) w składanej ofercie należy określić szczegółowo wkład własny w sekcji  VI „Inne informacje”;

2) w przypadku projektu, którego celem jest konserwacja materiałów archiwalnych, należy dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą stan konserwatorski materiałów archiwalnych;

3) pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyjaśnienie dotyczące systemu i serwisu dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

W związku z zapytaniami kierowanymi do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dotyczącymi zapisu w Regulaminie konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2020” informujemy, że systemem i serwisem dedykowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i serwis szukajwarchiwach.gov.pl.  

Uprzejmie wyjaśniamy, że nie jest konieczne korzystanie przez wnioskodawców tylko z dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych systemu do  opisu zbiorów. Nie ma obowiązku wdrożenia systemu ZoSIA, jako podstawowego systemu do prowadzenia ewidencji, ani stosowania wyłącznie tego systemu podczas realizacji projektu. Wnioskodawcy mogą opracowywać zbiory w dowolnym systemie, natomiast przygotowanie inwentarza w systemie dedykowanym może nastąpić poprzez migrację danych.

 

 Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu (pdf, 457 KB).

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór oświadczenia dot. prawa własności oferenta do materiałów archiwalnych (docx, 21,4 KB).

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór oświadczenia ws. kwalifikowalności VAT (docx, 38,8 KB).

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu - wzór oświadczenia o przygotowaniu inwentarza w systemie informatycznym (docx, 38,7 KB).

5. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych (pdf, 246 KB).

6. Wzór oferty na realizację zadania publicznego (docx, 40 KB).

7. Wzór umowy na realizację zadania publicznego (docx, 40 KB).

 


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie
„Wspieranie działań archiwalnych 2020”

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2020”.

Wyłoniony kandydat będzie uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

1.     SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW :

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie do siedziby NDAP wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik do zaproszenia. Zgłoszenie należy dostarczyć
w wersji papierowej na adres:


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Wspieranie działań archiwalnych 2020” – członek komisji konkursowej

 

w terminie do dnia 14 maja 2020 r.Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby NDAP.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje także zwrot poniesionych kosztów.

 

2.  WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2020”,
 • są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

3.   KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na członka komisji konkursowej zostanie powołany pierwszy ze zgłoszonych kandydatów, który spełni wymagania wskazane w pkt 2 oraz prześle kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz.

 

4.  ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie
 • z ustalonym harmonogramem,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Regulaminie Konkursu,
 • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji,
 • członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej, będących pracownikami NDAP oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

 

Do pobrania:

>> Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie;
>> Załącznik do Zaproszenia - formularz zgłoszenia kandydata.
>> Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członka komisji konkursowej.

 


„Wspieranie działań archiwalnych 2020” – WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 28 kwietnia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2020".

W tym roku komisja konkursowa rekomendowała Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych dofinansowanie 15 projektów następujących oferentów:

 1. Diecezja Sandomierska; projekt: „Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [XVIII] 1818-2020 – Etap 2.”; kwota dofinansowania: 33 080 zł;
 2. Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego OO. Dominikanów; projekt: „II etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w internecie pierwszej części inwentarza elektronicznego średniowiecznych dokumentów pergaminowych z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów”, dofinansowanie: 98 393 zł;
 3. Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie; projekt: „Opracowanie zasobu Archiwum Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie, ul Kopernika 44 - etap pierwszy” ; dofinansowanie: 25 670 zł;
 4. Archidiecezja Warszawska; projekt: „Opracowanie, zabezpieczenie i stworzenie inwentarza zbioru planów architektonicznych Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Etap I - opracowanie.”; dofinansowanie: 45 270 zł;
 5. Diecezja Toruńska; projekt: „Opracowanie i udostępnienie akt zespołu Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim, przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej wraz z konserwacją, digitalizacją oraz stworzeniem indeksów osobowych najstarszych ksiąg metrykalnych.”; dofinansowanie: 48 200 zł;
 6. Fundacja Arton; projekt: „Archiwizacja, opracowanie i udostępnienie archiwum Pawła Kwieka”; dofinansowanie: 49 019 zł;
 7. Archidiecezja Krakowska; projekt: „Konserwacja 20 vol. Act Administratoraliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie”; dofinansowanie: 99 000 zł;
 8. Klub Inteligencji Katolickiej; projekt: „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej-2020 r”; dofinansowanie: 31 885 zł;
 9. Związek Sybiraków Zarząd Główny; projekt: „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego - etap I”; dofinansowanie 42 820 zł;
 10. Archidiecezja Katowicka Kościoła Rzymskokatolickiego; projekt: „Konserwacja pełna siedmiu ksiąg metrykalnych z Rybnika (XVII-XVIII-wieczne dudki) z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach”; dofinansowanie: 60 102 zł;
 11. Archidiecezja Gnieźnieńska; projekt: „Trzeci etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku”; dofinansowanie: 35 360 zł;
 12. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku; projekt: „Archiwa jezuitów kłodzkich „Od-Nova 4””; dofinansowanie: 92 299 zł;
 13. Fundacja Ośrodka KARTA; projekt: „Opracowanie trzech kolekcji archiwalnych: Kolekcji dzienników Mieczysława Ptaśnika, Kolekcji dzienników Felicji Szuster-Blicharskiej oraz Kolekcji pamiętników i wspomnień rodzinnych Teresy z Janotów Bzowskich Konarskiej”; dofinansowanie: 91 493 zł;
 14. Diecezja Płocka; projekt: „Konserwacja zespołu XIII-wiecznych dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku”; dofinansowanie: 88 398 zł;
 15. Archidiecezja Warmińska; projekt: „Konserwacja archiwalnych akt Archidiecezji Warmińskiej”; dofinansowanie: 59 011 zł;

 


 

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl