-A
+A

Międzynarodowa działalność AP i NDAP

I. Dotychczasowe osiągnięcia

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa w kraju zaangażowane są w rozwijanie współpracy z wieloma partnerami zagranicznymi. Podstawa tych kontaktów są umowy bilateralne zawarte łącznie z 25 krajami. W ich ramach prowadzone są wspólne projekty naukowe, wymiana fachowych kadr i doświadczeń w ramach staży, szkoleń, stypendiów, organizowane są konferencje międzynarodowe poświęcone aktualnym problemom archiwalnym, a zarazem popularyzujące wiedzę o polskich archiwach i ich bezcennych zbiorach. Najważniejsze zadania i kierunki polityki zagranicznej Naczelnego Dyrektora koncentrują się w kilku podstawowych obszarach:

1. Idea wspólnego dziedzictwa archiwalnego w relacjach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

2. Współdziałanie polskich archiwów z archiwami Unii Europejskiej.

3. Programy międzynarodowe.

4. Współpraca z Polonią i ochrona polskiego dziedzictwa kulturalnego poza krajem.

5. Archiwa w polityce historycznej państwa.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl