-A
+A

Prowadzone przez NDAP

 

Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

 

Projekt realizowany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Nr projektu - RPKP.04.02.00-04-007/13

12 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archiwum Państwowym w Toruniu w sprawie realizacji projektu o nazwie "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, jest digitalizacja akt metrykalnych znajdujących się w zasobie archiwów państwowych w Toruniu i w Bydgoszczy oraz udostępnienie ich w internecie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich każdemu zainteresowanemu genealogią i poszukiwaniami swoich korzeni.

Na podstawie statystyk archiwów państwowych, uwzględniających obszary badawcze i zainteresowania osób korzystających z zasobu archiwalnego, należy stwierdzić, że liczba zainteresowanych badaniami genealogicznymi systematycznie rośnie. Realizacja projektu znacząco ułatwi zaś dostęp do dokumentów stanowiących podstawę do badań nad historią rodzin.

Całkowite koszty realizacji projektu to 7 000 000 zł. Aby zapewnić sprawny dostęp do cyfrowych kopii akt, planowany jest zakup masowej pamięci chmurowej oraz dzierżawa łączy światłowodowych, które zapewnią możliwość szybkiego i łatwego przeglądania dokumentów. Do końca czerwca 2015 r. planuje się wykonanie około 1, 8 mln   skanów, co stanowi ok. 1/3 akt metrykalnych zgromadzonych w obu archiwach państwowych. W celu przyspieszenia procesu digitalizacji zaplanowano także zakup dwóch skanerów dla pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Partnerem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.


Wśród akt metrykalnych, które zostaną zdigitalizowane i umieszczone w Internecie znajdują się między innymi akty urodzenia takich znanych osób, jak:

1. Apolonia Chałupiec (Pola Negri), aktorka o światowej sławie (fot. 1),

2. Samuel Linde, twórca Słownika Języka Polskiego (fot. 2),

3. Marian Rejewski, polski matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy (fot. 3).

 

fot. 1

 

fot. 2

 

 fot. 3

 


 

20 lutego 2014 r. pomiędzy Archiwum Państwowym w Toruniu a firmą SoftBlue z Bydgoszczy została podpisana umowa na współzarządzanie projektem „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Świadczenie usługi będzie polegać na:

 1. pomocy w realizacji Projektu (współzarządzaniu Projektem), w szczególności poprzez Kierownika Projektu i specjalistów;
 2. pomocy w przygotowaniu dokumentacji przetargowych umożliwiających przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zmierzających do wyboru dostawców sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz usług do realizowanego Projektu;
 3. bieżącym doradztwie i pomocy / współdziałaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla Kontraktów prowadzonych w związku z realizacją Projektu;
 4. doradztwie i pomocy / współdziałaniu w zakresie finansowo-księgowym oraz prawnym;
 5. przygotowaniu wymaganych raportów z realizacji Projektu;
 6. pomocy / współdziałaniu oraz świadczeniu pozostałych usług doradczych związanych z realizowanym Projektem;
 7. pomocy i współdziałaniu w przygotowaniu i nadzorowaniu kampanii promocyjnych oraz prowadzeniu obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Projektu.

 


21 maja 2014 r. Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki, wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, w zakresie realizacji usług promocyjnych polegających w szczególności na:

 1. wykonaniu i montażu trzech tablic informacyjnych;
 2. wykonaniu i montażu trzech tablic pamiątkowych;
 3. wykonaniu plakietek informacyjnych na sprzęt kupowany w ramach realizacji projektu;
 4. wykonaniu ulotek informujących o projekcie;
 5. wykonaniu folderów reklamujących projekt;
 6. przygotowaniu i zapewnieniu emisji informacji prasowych i telewizyjnych;
 7. organizacji ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt;
 8. organizacji konferencji dla środowisk genealogicznych.
   

 

 


  

Konferencja genealogiczna
zorganizowana w ramach projektu unijnego
„Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”27 maja 2014 roku w Sali Kinowej Muzeum Okręgowego w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 1 miała miejsce konferencja genealogiczna poświęcona realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Celem konferencji było przedstawienie środowiskom genealogicznym i naukowym oraz miłośnikom historii idei powyższego projektu i nawiązanie współpracy w zakresie dalszego rozwoju tego przedsięwzięcia. Szczególnie ważnym zadaniem, jakie postawili przed sobą organizatorzy spotkania, było zachęcenie środowisk genealogicznych i naukowych do aktywnego udziału w procesie indeksowania zdigitalizowanych w ramach projektu akt metrykalnych. 

W wydarzeniu jako goście specjalni uczestniczyli prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, który uroczyście rozpoczął obrady, oraz prof. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczący Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowym. Ponadto w spotkaniu wzięli udział pracownicy archiwów państwowych, przedstawiciele środowisk naukowych z Torunia i Bydgoszczy oraz liczni reprezentanci towarzystw genealogicznych, w tym Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Podczas konferencji zebrani wysłuchali wystąpienia Sławomira Pułkownika (AP Toruń) oraz Bolesława Rassalskiego (AP Bydgoszcz), którzy zapoznali gości z poszczególnymi etapami realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Gość specjalny prof. Krzysztof Mikulski w trakcie swojego przemówienia uporządkował wiedzę uczestników konferencji na temat badań genealogicznych w praktyce badawczej historyków. Prelegentami podczas sympozjum byli także Stanisław Błażejewski z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, dr Andrzej Marek Nowik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Włodzimierz Sroczyński z Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. W trakcie dyskusji podniesiono kwestię szczegółów możliwej współpracy obydwu archiwów państwowych z towarzystwami genealogicznymi w zakresie rozwoju projektu, a zwłaszcza włączenia w ramy projektu i wzajemnego korzystania z wykonanych już przez genealogów indeksów do akt metrykalnych. Ważnym zagadnieniem poruszonym przez genealogów była techniczna strona organizacji procesu indeksowania akt (logowanie, przydział konkretnej partii akt do indeksowania, transliteracja imion i nazwisk) oraz kwestia swobodnego dostępu i praw do indeksów wykonanych przez poszczególne osoby. Ponadto część środowisk genealogicznych, w tym warszawskich, przedstawiła wstępną propozycję współpracy na zasadzie wolontariatu przy digitalizacji rejestrów handlowych znajdujących się w zasobach obu archiwów, a zwłaszcza w oddziale we Włocławku. Wymieniono się także uwagami na temat zasad udostępniania archiwaliów w pracowniach naukowych archiwów państwowych oraz poprzez platformę cyfrową. 

Konferencję uwieńczyło podpisanie dwóch listów intencyjnych o współpracy Archiwum Państwowego w Toruniu, lidera projektu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, beneficjenta projektu z partnerami: Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym, reprezentowanym przez Ewę Szczodruch oraz Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym, reprezentowanym przez Janusza Pawelczyka. Polskie Towarzystwo Genealogiczne w osobach Włodzimierza Sroczyńskiego i Andrzeja Marka Nowika zadeklarowało ustnie chęć podjęcia współpracy jednakże w innej formule, niż zaproponowana przez archiwa w liście intencyjnym. Szczegółowe zasady współpracy zostaną ustalone w osobnych porozumieniach obu archiwów z partnerami z poszczególnych towarzystw genealogicznych. 

 

 


15 lipca 2014 r. Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z wyłonioną podczas przetargu europejskiego firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy. Firma będzie odpowiedzialna za dostawę oraz wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) do zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych zawierających akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przedmiot umowy tworzą następujące zadania:

 1. dostarczenie i uruchomienie chmurowej pamięci masowej – macierzy cloud;
 2. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania w serwisie www danych przechowywanych w pamięci chmurowej;
 3. dostarczenie i wdrożenie serwerów bazy danych i aplikacji zarządzająco-udostępniającej;
 4. dostarczenie i wdrożenie serwerów dostępowych www udostępniających zgromadzone dane;
 5. dostarczenie i wdrożenie urządzeń klasy UTM;
 6. dostarczenie i wdrożenie sprzętu IT w postaci monitora graficznego, stacji graficznych oraz terminali dla pracowni naukowych;
 7. dostarczenie i wdrożenie przełączników sieciowych;
 8. dostarczenie i wdrożenie urządzeń zasilania awaryjnego UPS;
 9. dostarczenie i instalacji urządzeń klimatyzacji;
 10. przeprowadzenie warsztatów na rzecz pracowników zamawiającego;
 11. zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.
   

14 sierpnia 2014 r. pomiędzy Archiwum Państwowym w Toruniu a firmą TOPSCAN z Rokietnicy została podpisana umowa na sprzedaż i dostarczenie do archiwum dwóch skanerów (skanera planarnego formatu A1 i skanera wielkoformatowego przelotowego) wraz z komputerami sterującymi i monitorami oraz oprogramowaniem do digitalizacji zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawę sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część II: Dostawa sprzętu skanującego w postaci dwóch skanerów.

 14 sierpnia 2014 roku Archiwum Państwowe w Toruniu zawarło z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy umowę dotyczącą dzierżawy łączy światłowodowych. 

W ramach umowy Uniwersytet zobowiązał się do dostarczenia trzech łączy symetrycznych światłowodowych o przepustowości min. 100 Mbps każde, które połączą Archiwum Państwowe w Toruniu i dwa budynki Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oraz dwóch symetrycznych łączy dostępowych do Internetu, o przepustowości min. 20 Mbps każde, doprowadzonych do siedzib archiwów w Toruniu i Bydgoszczy. Ponadto Uniwersytet będzie utrzymywał na własnym serwerze domenę przeznaczoną do publikacji zasobów archiwalnych, a także domenę odwrotną dla przyznanych adresów IP.

 


29 sierpnia 2014 r. Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z firmą Digital-Center z siedzibą w Złotnikach zamykającą postępowanie przetargowe pod nazwą: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część I: Digitalizacja zbiorów archiwalnych tj. ksiąg metrykalnych, parafialnych i ksiąg meldunkowych w przedziale formatu A2 do A1 w ilości 1.800.000 skanów (ok. 3.600.000 stron) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Toruniu. 

W ramach umowy firma Digital-Center w terminie do 30 kwietnia 2015 roku wykona następujące zadania:

 1. Skanowanie ksiąg metrykalnych do formatu TIFF v. 6.0 bez kompresji w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron).
 2. Konwersja plików TIFF v. 6.0 bez kompresji do formatu JPEG 2000 (JP2) w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron) wraz z metadanymi.
 3. Dołączenie metadanych do każdego wykonanego skanu.
 4. Paginacja około 1.200.000 stron.
 5. Walidacja i QA (Quality Assesment) wykonanych skanów oraz plików JPEG 2000 (JP2).
 6. Transport zbiorów z oddziałów Archiwum Państwowego w Toruniu i Bydgoszczy do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i zwrot ksiąg po digitalizacji.
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl