-A
+A

Prowadzone przez NDAP

APENET (2009-12) / APEX (2012-15)

Podsumowanie projektu europejskiego APEX w Budapeszcie

W dniach 7-9 września 2015 r. w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca wyniki projektu APEX, realizowanego w latach 2012-2015 przez 33 partnerów europejskich, w tym NDAP i 14 polskich archiwów państwowych. Uroczysta inauguracja obrad, zorganizowanych pod hasłem: Collaboration and networking for a digital archival future odbyła się w siedzibie parlamentu węgierskiego z udziałem przedstawicieli archiwów narodowych, uniwersytetów i instytucji naukowo-badawczych. W ciągu trzech kolejnych dni ponad 30 referentów zaprezentowało doświadczenia projektu w zakresie rozbudowy Europejskiego Portalu Archiwalnego. Dyskutowano nad formami współpracy międzynarodowej między partnerami, wymianą doświadczeń archiwalnych i technologicznych oraz wspólnymi wysiłkami zmierzającymi do dalszego podtrzymywania infrastruktury informatycznej i zgromadzonej w projekcie ogromnej ilości danych z archiwów zjednoczonej Europy.

 

 

Dorobek europejskiego projektu APEX

Konferencja projektu APEX w Budapeszcie stała się okazją zarówno do podsumowania prowadzonych przez ostatnie trzy lata prac nad rozbudową Europejskiego Portalu Archiwalnego, jak również umożliwiła rozpropagowanie wiedzy wśród środowisk historyków, genealogów, wykładowców uniwersyteckich i szerokich kręgów zainteresowanych o bogactwie materiałów archiwalnych z całej Europy. Międzynarodowy zespół archiwistów i informatyków, w ramach projektu APEnet (2009-2012), a od 2012 r. – w ramach realizacji projektu APEX stworzył nowoczesne narzędzie dostępu do ogromnej ilości źródeł historycznych. Europejski Portal Archiwalny oferuje obecnie ponad 245 mln danych opisowych na poziomie jednostki archiwalnej oraz ponad 200 mln skanów pochodzących ogółem z ponad 5700 archiwów i instytucji archiwalnych, zlokalizowanych w 30 państwach Europy i poza nią. Udostępniane w portalu informacje dotyczą materiałów archiwalnych od średniowiecza do czasów współczesnych i obejmują szerokie spektrum tematów badawczych, odnoszących się do dziejów poszczególnych krajów, wzajemnych relacji, kontaktów na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Umożliwiają one badanie przeszłości kontynentu europejskiego, uwzględniając jego różnorodność narodową, kulturową i religijną.
NDAP wspólnie z archiwami państwowymi w Polsce aktywnie uczestniczyła w realizacji obu projektów: APEnet-u w latach 2009-2012 oraz APEX-u w latach 2012-2015. Strona polska włączyła się w proces implementacji standardów archiwalnych na potrzeby projektu,
w budowę narzędzi informatycznych usprawniających konwersję danych z archiwów do wymaganego w projekcie formatu xml-ead, przygotowanie danych opisowych i skanów do publikacji w Europejskim Portalu Archiwalnym oraz w upowszechnienie wiedzy o projekcie i doświadczeniach z niego wyniesionych. Przedstawiciele NDAP uczestniczyli regularnie w spotkaniach kilku międzynarodowych zespołów roboczych, pracujących nad realizacją założeń projektu.
Jednym z głównych rezultatów udziału strony polskiej w wymienionych przedsięwzięciach jest udostępnienie w Europejskim Portalu Archiwalnym ponad 3 mln danych opisowych oraz ponad 1 mln obiektów cyfrowych, łącznie z 24 polskich archiwów państwowych. Wymieniony wkład, pod względem ilościowym, stawia obecnie polskie archiwa państwowe na 5 miejscu wśród ponad 30 partnerów europejskich. Pod względem oglądalności danych przez użytkowników z państw Europy i świata, materiały z polskich archiwów państwowych znajdują się obecnie na wysokim 3 miejscu (po archiwach Holandii i Niemiec).

W realizacji koordynowanego przez NDAP projektu APEX w latach 2012-2015 uczestniczyli przedstawiciele 14 archiwów państwowych, co obrazuje szczegółowo poniższe zestawienie.

Lp. Nazwa archiwum Osoby zaangażowane w projekt
1. Archiwum Główne Akt Dawnych dr Hubert Wajs – polski lider zespołu ds. standardów archiwalnychAndrzej Zyskowski
2. Narodowe Archiwum Cyfrowe dr Wojciech Woźniak
3. Archiwum Państwowe
w Częstochowie
Dorota Czech
4. Archiwum Państwowe
w Gorzowie Wielkopolskim

dr Juliusz Sikorski

Dorota Kmiecik

5. Archiwum Państwowe w Kielcach Anna Rogowska
6. Archiwum Państwowe w Koszalinie
 • Oddział w Słupsku

Grzegorz Andryszak – country manager, koordynator działań technicznych strony polskiej, administrator polskich danych w Europejskim Portalu Archiwalnym

Anna Zbroszczyk


Krzysztof Skrzypiec

7. Archiwum Państwowe w Krakowie Anna Sokół
8. Archiwum Państwowe w Lesznie Marcin Kapała
9. Archiwum Państwowe w Olsztynie

Marek Kuczyński – polski lider zespołu ds. interoperacyjności APEX z Europeana


Karol Stromich

10. Archiwum Państwowe w Przemyślu Elżbieta Laska
11. Archiwum Państwowe w Radomiu

Aleksandra Nosowska

Krzysztof Skarżycki

12. Archiwum Państwowe w Rzeszowie Marek Gieroń
13. Archiwum Państwowe w Szczecinie Iga Bańkowska
14. Archiwum Państwowe w Toruniu

Artur Nogaj

Janusz Bonczkowski

15. Archiwum Państwowe w Warszawie

Magdalena Sadza

Rafał Mrowiec

Dane do Europejskiego Portalu Archiwalnego w ramach projektu APEnet oraz APEX przekazały łącznie 24 archiwa państwowe.
Uczestnicy projektu APEX w ciągu 3 lat swojej aktywności współpracowali z wieloma innymi inicjatywami europejskimi, takimi jak projekty MONASTERIUM, CENDARI. Kluczowe znaczenie miała współpraca z EUROPEANA, dzięki której wypracowano możliwość wspólnej prezentacji danych. Obecnie informacje dostępne za pośrednictwem Europejskiego Portalu Archiwalnego są równocześnie udostępniane w portalu Europeana po uzyskaniu zgody dysponenta danych.
Jednym z najważniejszych wyzwań w projekcie, którego działania kończą się z dniem 30 wrześnie 2015 r. stało się zachowanie głównego rezultatu tego przedsięwzięcia, tj. podtrzymanie Europejskiego Portalu Archiwalnego z ogromnym zbiorem zgromadzonych w nim danych oraz jego dalszy rozwój, umożliwiający użytkownikom stały dostęp do coraz większej ilości informacji o zasobach archiwów europejskich. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu zarząd projektu APEX doprowadził do powołania Fundacji Europejskiego Portalu Archiwalnego, która po zakończeniu projektu przejmie administrację portalu i będzie odpowiedzialna za jego rozbudowę w najbliższych latach. Symboliczne przekazanie wymienionego zadania odbyło się w czasie uroczystej sesji inauguracyjnej konferencji w Budapeszcie. Przedstawiciele środowisk naukowych z różnych państw, obecni na obradach, postulowali konieczność zachowania i rozwijania portalu. Prof. Luciana Duranti, przedstawicielka kanadyjskiego środowiska naukowego wysunęła w trakcie konferencji postulat połączenia w przyszłości ogromnego zbioru informacji w portalu europejskim z danymi w portalach amerykańskich. Ogromne znaczenie dla różnego typu badań naukowych już zgromadzonych w portalu informacji podkreślali reprezentanci środowisk naukowych z Austrii i Węgier. Wszyscy partnerzy zaangażowani w budowę portalu wyrażali przekonanie, że stanie się on najważniejszym, ale też nowoczesnym i przyjaznym dla użytkowników narzędziem dostępu do bogatych zbiorów europejskich archiwów.

Dorobek naukowy projektu APEX został utrwalony w postaci publikacji, prezentującej najbardziej interesujące artykuły powstałe w trakcie realizowanych prac, a noszącej znamienny tytuł: Discovering the past, looking to the future. European archives in the digital age (Stockholm 2015). Część z wymienionych opracowań jest dostępna na stronie projektu: http://www.aprx-project.eu/index.php/en/articles

Parlament węgierski – miejsce uroczystej inauguracji obrad konferencji

Parlament węgierski - miejsce uroczystej inaugruacji obrad konferencji

 

Uniwersytet Eötvös Loránd w Budapeszcie – miejsce obrad
Uniwersytet Eötvös Loránd w Budapeszcie - miejsce obrad

Spotkanie polskich uczestników projektu APEX
Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.


W dniu 25 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli 13 archiwów państwowych zaangażowanych w realizację projektu europejskiego APEX. NDAP wraz z archiwami państwowymi uczestniczy w nim od marca 2012 r. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem 29 partnerów europejskich archiwów narodowych) oraz Międzynarodowego Centrum Badań Archiwalnych (ICARUS). Jego celem jest rozbudowa pod względem zawartości i funkcjonalności Europejskiego Portalu Archiwalnego, który jest dostępny szerokim kręgom odbiorców od początku 2012 r. W portalu znajduje się obecnie ponad 2 mln danych (opisów na poziomie jednostki archiwalnej) z 11 polskich archiwów państwowych oraz 70 tys. skanów z zasobu Archiwum państwowego w Olsztynie. Udział strony polskiej powiększy się do końca 2015 r. o kolejny 1 mln rekordów opisowych oraz 300 tys. skanów dokumentów archiwalnych.

W trakcie spotkania w NDAP omawiano dotychczasowe wyniki prac w ramach projektu APEX oraz dyskutowano dalszy plan działań. W 2013 r. przygotowano i udostępniono w Europejskim Portalu Archiwalnym 220 tys. nowych opisów z 3 archiwów państwowych (Kielce, Olsztyn, Rzeszów). Polscy uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w szeregu spotkań krajowych i międzynarodowych, w tym w międzynarodowej konferencji projektu APEX w Dublinie, zorganizowanej w czerwcu 2013 r. oraz w spotkaniu Komitetu Sterującego projektu w Wilnie, w październiku 2013 r. Harmonogram prac na 2014 r. obejmuje, poza wymienionym wkładem do Europejskiego Portalu Archiwalnego, rozbudowę narzędzi informatycznych (walidator oraz konwertery), które będą ułatwiały sprawdzanie poprawności danych w bazach archiwalnych SEZAM oraz IZA, jak też usprawniały proces transferu danych w formacie XML-EAD do portalu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z metodami oraz etapami przygotowania i ładowania danych do Europejskiego Portalu Archiwalnego, które zostały zaprezentowane przez nowego lidera tej części projektu, Grzegorza Andryszaka z Archiwum Państwowego w Koszalinie.

W dalszej części spotkania omawiano dotychczasowe działania promocyjne na rzecz projektu w krajach w nim uczestniczących. W 2013 r. były one prowadzone poprzez zamieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych archiwów narodowych, uruchomienie Twittera oraz Facebooka, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. W grudniu 2013 r. spotkanie zagranicznych partnerów projektu, zajmujących się jego promocją zostało zorganizowane w Warszawie. W jego trakcie dyskutowany był harmonogram dalszych prac na lata 2014-2015.

Praktyczne doświadczenia w zakresie popularyzacji archiwaliów zostały zaprezentowane przez Annę Rogowską z Archiwum Państwowego w Kielcach. Wskazała ona na wzrost zainteresowania zasobem archiwalnym po jego udostępnieniu w Europejskim Portalu Archiwalnym.

Ważnym obszarem debaty w projekcie APEX jest dostosowanie do potrzeb projektu trzech standardów archiwalnych: EAD (Encoded Archival Descriptions), EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate Bodies, Persons and Families), METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). Prace w tym obszarze prowadzone są pod kierunkiem Archiwum Federalnego w Berlinie z udziałem polskich ekspertów. Ze strony polskiej koordynacją prac w wymienionym zakresie zajmuje się dr Hubert Wajs, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Szczególny nacisk w dalszej realizacji projektu APEX zostanie położony na jego propagowanie w środowiskach archiwalnych i poza nimi w poszczególnych krajach. Działania te mają zachęcić jak największą liczbę instytucji posiadających materiały archiwalne do włączenia się do projektu. Obecnie w Europejskim Portalu Archiwalnym znajdują się dane opisowe i skany z ponad 300 instytucji w Europie. Projekt APEX współpracuje ściśle z portalem EUROPEANA. Wszystkie dane publikowane w ramach APEX-u w Europejskim Portalu Archiwalnym będą też docelowo dostępne online na stronach projektu EUROPEANA.

 


Więcej o projekcie APEX: http://www.apex-project.eu/

Spotkanie robocze projektu APEX
Warszawa 10-11 grudnia 2013

W dniach 10-11 grudnia 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych gościli przedstawiciele 10 krajów europejskich, którzy zebrali się na spotkanie robocze projektu APEX. Przedmiotem obrad była dyskusja nad dotychczasowymi rezultatami projektu oraz dalszym planem działań w obrębie dwóch grup tematycznych:

WP4 – Standards and guidelines – grupa zajmująca się standardami archiwalnymi i ich wykorzystaniem do potrzeb projektu;

WP7 – Dissemination – grupa podejmująca działania na rzecz upowszechnienia celów i założeń projektu oraz pozyskiwania nowych współpracowników dla realizacji celów projektu.

 

 

Projekt APEX
ARCHIVES PORTAL EUROPE NETWORK OF EXCELLENCE

Archives Portal EuropeNowy projekt jest w założeniu kontynuacją projektu APEnet. Został zainicjowany w marcu 2012 r. i jego realizacji planowana jest do marca 2015 r. Nowym liderem APEX-u jest Archiwum Narodowe Holandii. Wśród uczestników znalazły się wszystkie kraje uczestniczące w APEnecie oraz nowi partnerzy. Ogółem w skład konsorcjum projektu wchodzi obecnie 28 partnerów:

Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Luxemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, ICARUS – Międzynarodowe Centrum Badań Archiwalnych.

Projekt APEnet doprowadził do zbudowania pierwszej wersji Europejskiego Portalu Archiwalnego oraz zamieszczenia w nim prawie 2 mln opisów inwentarzowych (na poziomie jednostki archiwalnej).

 

Mapka APEX

 

 

Logo APEX

 

APEX ma za zadanie:

 • rozszerzenie portalu archiwalnego na kolejne kraje,
 • udoskonalenie utworzonego portalu pod względem funkcjonalności,
 • rozwijanie narzędzi informatycznych, które ułatwią poszczególnym krajom samodzielne zarządzanie danymi,
  ich modyfikację i uzupełnianie o nowe dane,
 • stabilizację infrastruktury technicznej portalu,
 • poprawę jakości dostarczanych danych (contentu),
 • propagowanie idei portalu wśród jak największej liczby instytucji przechowujących materiały archiwalne
  (i ich włączenie do współpracy).

 

Ważnym zadaniem APEX-u będzie praca nad pogłębianiem interoperacyjności z portalem Europeana oraz umożliwieniem łatwego transferu danych i obiektów zdigitalizowanych do Europeany. Do września 2013 r. ponad 20 uczestników projektu APEX zadeklarowało zgodę na równoczesne publikowanie danych w obu portalach.

 

Wszystkie kraje uczestniczące w projekcie APEX mają status: content provider, co oznacza, że są one zobowiązane dostarczyć nowe dane (najlepiej poprzez samodzielne ładowanie ich do portalu z wykorzystaniem narzędzi stworzonych w APEnecie) oraz uzupełniać zawartość portalu o kolejne obiekty cyfrowe (skany materiałów archiwalnych).

Prace zostały podzielone na 8 części tematycznych (workpackages). Strona polska zadeklarowała gotowość włączenia się do prac w ramach 5 z nich:

WP 1 – Project management

WP 2 – Europeana interoperability

WP 4 – Standards and guidelines

WP 5 – Tools & support

WP 7 – Dissemination and Training

 

Deklarowany wkład strony polskiej w okresie trzyletniej realizacji projektu przewiduje przekazanie do portalu europejskiego 1 mln danych (rekordów w formacie XML-EAD) oraz 300 tys. skanów. Chęć udziału w pracach projektu zgłosiło 12 archiwów państwowych.

We wrześniu 2013 r. w portalu zamieszczono pierwszą nową partię rekordów, liczącą ogółem ponad 200 tys. opisów inwentarzowych, pochodzących z archiwów państwowych w Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie.

Materiały promocyjne dotyczące projektu APEx i Europejskiego Portalu Archiwalnego:

 

Więcej o APEX na stronie projektu: www.apex-project.eu

APEX Project

 

 

Projekt APENET – Europejski Portal Archiwalny

Europejski Portal Archiwalny

Projekt realizowany był w oparciu o umowę pomiędzy Komisją Europejską a Ministerstwem Kultury i Archiwum Narodowym Hiszpanii, z dnia 8 grudnia 2008 r. W oparciu o to porozumienie, Archiwum Narodowe Hiszpanii, jako koordynator projektu, zawarło bilateralne umowy z poszczególnymi partnerami. W projekcie uczestniczyło 12 krajów: Grecja, Hiszpania, Holandia, Finlandia, Francja, Łotwa, Niemcy, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia i Szwecja. Stronę polską reprezentowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. W dniu 15 stycznia 2009 r. umowę z partnerem hiszpańskim podpisała dr Barbara Berska, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Głównym celem projektu było zbudowanie logicznego i fizycznego modelu portalu archiwalnego oraz udostępnienie w nim informacji o zasobach archiwalnych przechowywanych w archiwach państw europejskich, w tym prezentacja pomocy archiwalnych z wykorzystaniem standardu EAD. Prace planowane były do końca 2011 r., zaś ich wyniki zaprezentowane zostały na stronie internetowej projektu: www.apenet.eu. Projekt był finansowany ze środków europejskich programu eContent plus.

W dniu 12 października 2009 r. w Regionalnym Archiwum w Lund (Szwecja) odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne państw członkowskich w projekcie. Uczestniczyła w nim także delegacja NDAP. W trakcie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych etapów prac oraz podjęto decyzję o przyjęciu do projektu nowych członków (Belgia i Irlandia).

Realizatorzy projektu APENET byli otwarci na współpracę z pokrewnymi inicjatywami europejskimi. Rozwinięte zostały bliskie kontakty z uczestnikami projektu EUROPEANA (www.europeana.eu), w ramach którego udostępniane były przede wszystkim dane o zbiorach bibliotecznych i muzealnych.

 

Informacja o pracach wykonanych w latach 2009-2012 w ramach realizacji projektu europejskiego APEnet (Archiwalny Portal Europejski)

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, w oparciu o umowę z Narodowym Archiwum Hiszpanii z 15 stycznia 2009 r., koordynowała przez 3 lata prace realizowane w ramach projektu APEnet w 11 polskich archiwach państwowych. Celem przedsięwzięcia było zbudowanie Europejskiego Portalu Archiwalnego, prezentującego informacje o materiałach archiwalnych, przechowywanych w krajach Unii Europejskiej.

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez archiwistów polskich było przygotowanie danych (opisów na poziomie jednostki archiwalnej) w formie elektronicznych inwentarzy zespołów archiwalnych do przekazania na cele projektu po uprzedniej konwersji danych do formatu XML. Zgodnie z przyjętymi wobec partnerów zagranicznych zobowiązaniami NDAP przekazała łącznie do budowanego portalu archiwalnego ok. 2 mln rekordów (opisów jednostek archiwalnych) oraz ponad 70 tys. skanów. Pod względem liczby przekazanych danych NDAP znalazła się na 5 miejscu wśród 16 krajów partnerskich UE uczestniczących w projekcie.

 

Zaangażowanie archiwów

Od 2009 r. w projekcie uczestniczyło 11 archiwów państwowych, tj.

 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie
 • Archiwum Państwowe w Krakowie
 • Archiwum Państwowe w Lublinie
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie
 • Archiwum Państwowe w Toruniu

W czasie trwania projektu w różne prace związane z jego realizacją zaangażowanych zostało łącznie 53 osoby z archiwów państwowych oraz 7 osób z NDAP. Najwięcej osób pracowała nad przygotowaniem i weryfikacją ok. 2 mln danych, które stanowiły podstawowy wkład archiwów polskich w projekt.

 

Prace zespołów zadaniowych oraz przygotowanie nowych narzędzi informatycznych

Równolegle pracowały zespoły zadaniowe złożone z archiwistów i informatyków, które włączały się do prac nad logicznym i fizycznym modelem budowanego portalu archiwalnego.

 • Od grudnia 2009 r. do stycznia 2010 r. 6-osobowy zespół, złożony z przedstawicieli AGAD, NAC, AP Kraków i AP Poznań opracował na potrzeby projektu APEnet mapowanie baz danych SEZAM, IZA oraz ZOSIA. Wyniki tych prac posłużyły do porównania struktury baz danych, stosowanych w polskich archiwach państwowych z modelem opisu, przyjętym w projekcie APEnet i opartym na standardzie EAD.
 • W lutym 2010 r. przedstawiciele AP Olsztyn i AP Kraków opracowali raport zawierający komentarze i sugestie do przygotowanego przez partnerów z Hiszpanii opisu funkcjonalności tworzonego portalu europejskiego.
 • W marcu 2010 r. opracowany został mechanizm konwersji danych z systemu zintegrowanego ZOSIA do standardów archiwalnych EAG, EAD w XML na potrzeby projektu APEnet (konwerter wykonany przez informatyka NAC, Jakuba Lewandowskiego w konsultacji z zespołem testującym w AP Poznań i AP Lublin).
 • W kwietniu oraz maju 2010 r. kilkuosobowy zespół prowadził prace testujące nad działaniem konwertera oraz sprawdzał poprawność konwertowanych danych ze standardami przyjętymi w projekcie. Wyniki tych prac zyskały akceptację partnerów z Francji, odpowiedzialnych za zawartość portalu europejskiego i wypełnienie go danymi z kilkunastu krajów Europy, uczestniczących w projekcie.
 • Konwerter posłużył do konwersji 765 tys. danych z AP Lublin oraz AP Poznań, umieszczonych w systemie ZOSIA. Dane te przeniesiono do formatu XML-EAD (NAC) oraz przekazano partnerom francuskim (NDAP), którzy zamieścili je w portalu europejskim.
 • W okresie lipiec – wrzesień 2011 r. 4-osobowy zespół (M. Kuczyński, P. Lisica, K. Krawczyk, H. Wajs) opracował konwerter danych, służący konwersji z baz danych Access do formatu XML-EAD. Dzięki nowemu narzędziu możliwe było przeprowadzenie konwersji ponad 1 mln danych zebranych z archiwów i samodzielne zamieszczenie ich w portalu. Zespół przygotował też i udostępnił w portalu ponad 70 tys. skanów dokumentów z zasobu AP w Olsztynie.
 • W okresie grudzień 2011 – styczeń 2012 opracowana została klawiatura ekranowa umożliwiająca wprowadzanie znaków do formularzy html (w tym polskich znaków) na potrzeby projektu APENET. Program przygotował Damian Kusnik, informatyk z NAC w konsultacji z partnerami hiszpańskimi (firma informatyczna INTECO administrująca portalem europejskim).

 

Zarządzanie domeną projektu przez NDAP

Na prośbę liderów projektu, w lipcu 2010 r. dokonano procesu przeniesienia strony internetowej oraz domeny projektu (www.apenet.eu) od partnerów szwedzkich (Archiwum Narodowego Szwecji) do Polski. Funkcję administratora strony NDAP powierzyła Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, które udostępniło na ten cel miejsce na swoim serwerze. Właścicielem domeny projektu APEnet jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Strona była przez okres realizacji projektu podstawowym narzędziem wymiany informacji między kilkunastu krajami zaangażowanymi w projekt. Publikowano na niej wszystkie dokumenty projektu (sprawozdania ze spotkań, raporty z wykonanych kolejnych etapów prac, materiały informacyjne dla uczestników projektu, formularze i raporty finansowe). Szczególną rolę pełniło forum dyskusyjne, poświęcone wymianie opinii na bieżące tematy związane z budową portalu, standardami archiwalnymi, przygotowaniem narzędzi do konwersji danych.

 

Udział strony polskiej w spotkaniach

Przedstawiciele NDAP oraz archiwów regularnie brali udział w spotkaniach roboczych oraz zgromadzeniach generalnych uczestników projektu APEnet.

W okresie 2009-2012 strona polska uczestniczyła łącznie w 12 spotkaniach uczestników projektu.

W 2009 r. delegacja NDAP wzięła udział w 2 spotkaniach roboczych w Brukseli, oraz General Assembly w Lund (Szwecja) oraz w Madrycie. W 2010 r. zostały one zorganizowane w Hadze (27-29 styczeń) oraz Leon w Hiszpanii (28-30 czerwca). W dniach 19-20 października NDAP była organizatorem spotkania roboczego w Warszawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Szwecji. 5-osobowa delegacja była obecna na VIII Konferencji Europejskiej w Genewie w kwietniu 2010 r.

W 2011 r. odbyły się 3 spotkania (marzec – GA w Brukseli, konferencja w Sztokholmie – czerwiec, spotkanie robocze w Toledo – październik). W dniu 12 stycznia 2012 r. odbył się ostatni GA w Madrycie, podsumowujący realizację projektu.

 

Propagowanie wiedzy o projekcie

Jedną z form aktywności strony polskiej, wynikającą z przyjętych wobec partnerów zobowiązań, było upowszechnienie wiedzy o projekcie APEnet i jego celach wśród szerszego grona osób w kraju i zagranicą. W ramach realizacji tego zadania AP Koszalin w dniu 31 maja 2011 r. zorganizowało międzynarodowe seminarium pod hasłem: „APEnet – Archives Portal Europe – udział koszalińskiego archiwum w europejskim projekcie APEnet. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli środowiska archiwalnego i naukowego z Polski oraz Niemiec.

Pani Magdalena Marosz, dyrektor AP Kraków przygotowała prezentację i wygłosiła referatu nt. Udział polskich archiwów państwowych w projekcie europejskim APEnet w ramach II Konferencji Krajów Słowiańskich zorganizowanej w dniach 3-6 listopada 2011 r. w Ljublianie i Lipicy na Słowenii.

 

Konwersja danych

Główne prace w projekcie koncentrowały się na przygotowaniu 2 mln danych, co wynikało z zaangażowania Polski w charakterze content providera. Przekazanie danych do portalu odbyło się w 2 etapach:

 

Etapy konwersji danych i liczba danych (łącznie z 10 archiwów)

1. Konwersja z ZOSIA – grudzień 2010 – wykonana w NAC

AP Lublin z oddziałami – 215 tys. danych

AP Poznań z oddziałami – 550 tys. rekordów

 

Łącznie: 765 000 rekordów

 

2. Konwersja z baz danych IZA 6.01 - AP Olsztyn (grudzień 2011 – styczeń 2012)

 • Archiwum Akt Nowych (139 905 rekordów, 125 zespołów)
 • Archiwum Główne Akt Dawnych (108 572 rekordy, 43 zespoły)
 • AP Kraków (214 045 rekordów, 1944 zespoły)
 • AP Koszalin (109 647 rekordów, 444 zespoły)
 • AP Olsztyn (179 404 rekordy, 1321 zespołów).
 • AP Gdańsk i oddział w Gdyni (40 732 rekordy, 30 zespołów)
 • AP Toruń (65 948 rekordów, 594 zespoły)
 • AP Rzeszów – 425 tys. rekordów

 

Łącznie: 1 283 253 rekordy

 

Ogółem zamieszczono w portalu: 2 048 253 rekordy

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl