-A
+A

Projekty z Funduszy Europejskich

W dniu 30 marca 2018 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zamieściła informację o wynikach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Obecnie trwają przygotowania do podpisania Porozumienia o dofinansowanie.

>> Ocena dokumentacji aplikacyjnej

>> Prezentacja założeń projektu

 

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych planuje ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Archiwa Cyfrowe”, w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybach konkursowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na rok 2018. Planowany termin ogłoszenia nowego konkursu w poddziałaniu 2.3.2 to marzec 2018 r.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

 

czytaj więcej
Newsletter NDAP