-A
+A

Prowadzone przez NDAP


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych uczestniczy w realizacji programu od jego inauguracji w dniu 1 września 2006 r., dokonanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie informacji imiennych o obywatelach polskich różnych narodowości, prześladowanych, zabitych lub zaginionych w latach II wojny światowej, a następnie udostępnienie zweryfikowanych danych w internecie. W realizację programu  zanagażowanych jest ponad 30 instytucji z kraju i zagranicy.


Koordynatorem projektu w  perwszej fazie jego realizacji w latach 2006-2009 był Ośrodek KARTA. Na podstawie umowy dwustronnej między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych a KARTĄ do projektu włączono wszystkie archiwa państwowe w kraju. Celem tego etapu było zgromadzenie i scalenie w centralnej bazie danych wszelkich informacji, istniejących on-line w poszczególnych instytucjach. W 2007 r. Naczelna Dyrekcja przekazała na potrzeby projektu ponad 950 tys. rekordów, pozyskanych w wyniku kwerendy prowadzonej w 22 archiwach i ich oddziałach lokalnych. Stanowiło to ponad 50% wszystkich informacji zgromadzonych w tym etapie projektu. Zawarte w nich dane dotyczyły niemal wszystkich udokumentowanych kategorii ofiar: więźniów obozów koncentracyjnych, osadzonych w gettach i ofiar Holocaustu, repatriantów ze Wschodu i Zachodu, wysiedlonych, robotników przymusowych, osób zabitych w trakcie różnych działań wojennych.


Z poczatkiem 2009 r. rolę koordynatora projektu przejęła Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. W sierpniu 2009 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz Prezes Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie podpisali nową trzyletnią umowę o współpracy. W oparciu o ten dokument rozpoczęto kolejny etap prac kwerendalnych w dwu wytypowanych archiwach państwowych w Gdańsku i Wrocławiu. W okresie od września do grudnia 2009 r. prowadzono poszukiwania archiwalne w ponad 100 zespołach akt. Wyszukano informacje o przeszło 17 tys. osób represjonowanych w czasie II wojny światowej. Dane te również wprowadzono do komputerowej bazy danych. Prace kwerendalne, koordynowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, będą kontynowane w 2010 r. i rozszerzane w miarę pozyskanych środków finansowych na kolejne z podległych jej archiwów państwowych.


W ramach popularyzowania wiedzy o realizowanym projekcie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych włączyła się w organizację ogólnopolskiego konkursu adresowanego do młodzieży pod hasłem Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza historia – Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, który odbywa się pod patronatem Naczelnego Dyrektora. W październiku 2009 r. w siedzibie NDAP odbyła się inauguracja tego przedsięwzięcia, połączona z konferencją prasową i promocją założeń projektu.

 


Dotychczasowe rezultaty prac dostępne są na stronie projektu: www.straty.pl

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl