-A
+A

Współpraca, projekty, dotacje

 

POROZUMIENIE

11 maja 2018 r. zawarte zostało pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 390 764,00 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 7 101 103,57 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Beneficjent: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe,  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Okres realizacji:01.07.2018 – 30.06.2020

 

Zaproszenie na konferencję "Archiwum Dokumnetów Elektronicznych"

Zaproszenie na konferencję "Archiwum Dokumnetów Elektronicznych" (pdf, 194 KB)

 

REALIZACJA

PAŹDZIERNIK 2019:

25.10.2019 – Zawarcie umowy z firmą Test Army na przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa i WCAG 2.0. systemu ADE.

21.10.2019 – Zawarcie umowy z trzema Wykonawcami na dostawę oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części.

17-21.10.2019 – Spotkanie z przedstawicielami PUW, Rodan Development sp. z o.o. oraz  Assecco Data Systems S.A. dot. technicznej integracji systemu ADE z systemem EZD PUW.

Zakończenie realizacji umowy dot. modernizacji infrastruktury na potrzeby projektu ADE tj. dostawy i konfiguracji infrastruktury w serwerowniach NAC i AP Bydgoszcz (dokumentacja powykonawcza).

07.10.2019 – Zakończenie etapu I modernizacji infrastruktury na potrzeby projektu ADE tj. dostawy i konfiguracji infrastruktury w serwerowniach NAC i AP Bydgoszcz (testy infrastruktury).

2-18.10.2019 – Realizacja zlecenia dot. świadczenia usług wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego ADE – weryfikacja środowiska testowego i scenariuszy testowych.

WRZESIEŃ 2019:

20.09.2019 – Zawarcie umowy z firmą EXATEL S.A. dot. zapewnienia łącza pomiędzy serwerowniami Warszawa – Bydgoszcz.

Rozesłanie zapytania ofertowego na opracowania materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach realizowanego projektu ADE.

18.09.2019 – Zawarcie umowy z firmą SOFTIQ Sp. z o.o. na świadczenie usług wsparcia w zakresie testowania oprogramowania systemowego ADE.

13.09.2019 – ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i prowadzenie audytów systemu ADE. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/przygotowanie-i-przeprowadzenie-audytow-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych-w-podziale-na-2-czesci.html

03.09.2019 – Zawarcie umowy z firmą SoftBlue dotyczącej modernizacji serwerowni w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (Partner nr 3).

SIERPIEŃ 2019:

22.08.2019 – Zawarcie umowy z firmą ESKOM IT Sp. z o.o. na rozbudowę, dostawę, montaż i konfigurację infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu ADE.

19 - 27.08.2019 – Badania UX systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Badania prowadzone były w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Gliwicach i Gdańsku. Wzięło w nich udział 15 osób - przyszłych użytkowników systemu na poziomie administracyjnym (administratorzy globalni oraz lokalni) oraz użytkowym (użytkownicy systemu z archiwów państwowych oraz z podmiotów zobowiązanych do przekazania materiałów archiwalnych). Uczestnikami byli pracownicy następujących instytucji: Głównego Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Izby Skarbowej w Gdańsku, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a także archiwów: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Narodowego w Krakowie oraz NDAP.

Na etapie przygotowywania i prowadzenia badań wykorzystywano zarówno przygotowane makiety systemu jak i środowisko testowe. Podczas przeprowadzanych sesji testów wszyscy respondenci byli bardzo zaangażowani w realizację zadań. W większości przypadków zgłaszane przez nich uwagi wynikały z kontekstu pracy, poziomu przygotowania do pracy z dokumentem elektronicznym oraz indywidualnych predyspozycji i doświadczeń wyniesionych z kontaktu z podobnymi systemami.

Za udział w badaniach serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz kierownikom jednostek, które wyraziły zgodę na ich oddelegowanie.

19.08.2019 - Zawarcie porozumienia pomiędzy NDAP a Asseco Data Systems S.A. dotyczące współpracy przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w zakresie integracji systemu ADE z systemem Edicta.

05.08.2019 - Zawarcie porozumienia pomiędzy NDAP a Podlaskim Urzędem Wojewódzkim dotyczącego współpracy przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w zakresie integracji systemu ADE z systemem EZD PUW.

LIPIEC 2019:

25.07.2019 – Zawarcie umowy z firmą Future Processing Sp. z o.o. dotyczącej przygotowania i wykonania badań User Experience dla projektowanego systemu ADE.

15.07.2019 - Zawarcie porozumienia pomiędzy NDAP a Rodan Development sp. z o. o. dotyczącego współpracy przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w zakresie integracji systemu ADE z systemem OfficeObjects®.

11.07.2019 - Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19347

5.07.2019 – Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z opracowaniem materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym zgodnie z obowiązkami Beneficjenta wynikającymi z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, opracowaniem pn. „Strategia promocyjno-informacyjna dla projektu ADE”, opracowaną księgą znaku dla systemu ADE oraz Opisem projektu. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19223

1.07.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników III Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (w zakresie: Portal Jednostki, Portal Archiwisty, Portal Publiczny)

Zgłoszenie przez Wykonawcę firmę SoftBlue - gotowości oprogramowania systemowego ADE do instalacji na środowisku testowym – zakończenie etapu II umowy.

CZERWIEC 2019:

30.06.2019 – Minął rok od podpisania porozumienia o dofinansowanie. Jesteśmy w połowie realizacji projektu. W tym czasie zrealizowano 3 Kamienie Milowe, wydatkowano 8,59% środków, a zaangażowano ich 42,80%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez większych zakłóceń.

28.06.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zapewnienie łącza pomiędzy dwiema serwerowniami wykorzystywanymi na potrzeby systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (Warszawa – Bydgoszcz)”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/zapewnienie-lacza-pomiedzy-dwiema-serwerowniami-wykorzystywanymi-na-potrzeby-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych-warszawa-bydgoszcz.html

18.06.2019 – Wybór czterech firm partnerów NDAP podczas planowanej integracji systemu ADE z systemami typu EZD. Ze zgłoszonych 7 producentów systemów EZD wybrano 4, którzy w toku uzgodnień przekazali do NDAP paczki archiwalne wygenerowane przez produkowane przez nich systemy EZD. Podpisanie porozumień zaproponowano następującym producentom: Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, Asseco Data Systems S.A. oraz Rodan.

11.06.2019 – Przekazanie archiwom wzorcowej dokumentacji SZBI.

MAJ 2019:

27.05.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników II Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (w zakresie: Portal Jednostki, Portal Archiwisty).

07.05.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja pomieszczeń serwerowni, dostawa montaż i konfiguracja urządzeń niezbędnych do zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych oraz stabilnej pracy systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/modernizacja-pomieszczen-serwerowni-dostawa-montaz-i-konfiguracja-urzadzen-niezbednych-do-zapewnienia-odpowiednich-parametrow-srodowiskowych-oraz-stabilnej-pracy-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych.html

06-08.05. 2019 - Audyt zamykający wdrożenie SZBI w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

KWIECIEŃ 2019:

11.04.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę, dostawę, montaż i konfigurację infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17700

10.04.2019 - Skierowanie propozycji współpracy do Producentów systemów EZD w zakresie integracji systemów EZD z systemem ADE.

09.04.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników I Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (Portal Administratora).

04-05.04.2019 - Szkolenie dla pełnomocników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Archiwach Państwowych.

01-03.04.2019 - Przegląd zarządzania SZBI w NDAP, NAC i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

01.04.2019 r. - Zakończenie prac nad projektem graficznym systemu ADE.

MARZEC 2019:

29.06.2019 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w NAC – osiągnięcie Kamienia Milowego nr 3.

21-22.03.2019 r. - Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach realizacji zadania wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowychpn.: „Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Audytor wewnętrzny (ISO 27001)”.

LUTY 2019:

21-22.02.2019 - Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych.

15.02.2019 - Przygotowanie przez Wykonawcę, firmę Transparent, księgi znaku dla systemu ADE.

05.02.2019 - Zatwierdzenie ostatecznej wersji logo dla systemu ADE.

01.02.2019 - Spotkanie warsztatowe z Wykonawcą projektu graficznego systemu ADE, przedstawienie wstępnych propozycji logo dla systemu ADE.

STYCZEŃ 2019:

23.01.2019 – Zawarcie umowy z Wykonawcą SoftBlue S.A., dot. wytworzenia i wdrożenia oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

22.01.2019 – Zawarcie umowy z Wykonawcą Transparent Paulina Naumenko, dot. przygotowania projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

15-18.01.2019 – Audyt zasadniczy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz.

03.01.2019 - Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie integracji systemu ADE z systemem EZD PUW / EZD RP.

GRUDZIEŃ 2018:

17.12.2018 - Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).

14.12.2018 - Warsztaty dotyczące przygotowania strategii informacyjno-promocyjnej dla projektu ADE zorganizowane przez Wykonawcę Ideo Force dla wskazanych pracowników NDAP.

11-17.12.2018 – Audyt zerowy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz.

07.12.2018 - Zakończenie prac nad makietami systemu ADE – osiągnięcie Kamienia Milowego nr 2.

03.12.2018 - Badania sprawdzające UX na makietach systemu ADE dla przedstawicieli archiwów i jednostek. W badaniach wzięli udział przedstawiciele:

- dla Portalu Administracyjnego: NAC, NDAP;

- dla Portalu Archiwisty: AP Warszawa, AP Kielce, NAC;

- dla Portalu Jednostek: UM Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji.

LISTOPAD 2018:

30.11.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą Ideo Force sp. z o.o., na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

22 – 23.11.2018 - W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyły się warsztaty „Wstęp do przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem  informacji – SZBI” w których uczestniczyli wskazani pracownicy NDAP, NAC, AP Bydgoszcz i AP Toruń.

08.11.2018 - Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

PAŹDZIERNIK 2018:

31.10.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, SoftBlue S.A., wyłonionym w toku postępowania na „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”.

29.10.2018 - Zakończył się etap badań potrzeb użytkowników systemu ADE zaplanowanych w fazie projektowania systemu. W ramach badań odbyło się 12 spotkań, w których udział wzięło 32 badanych, w tym 16 przedstawicieli archiwów państwowych i 16 przedstawicieli jednostek przekazujących materiały archiwalne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Na podstawie analizy biznesowej oraz uwag i danych zebranych w trakcie badań użyteczności projektowane teraz będą makiety systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

18.10.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”.

09.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Warszawie odbyły się dwie ostatnie sesje zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. W pierwszej z nich wzięli udział przedstawiciele następujących jednostek centralnych: Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Urzędu Patentowego RP, a w drugiej przedstawiciele archiwów: Archiwum Akt Nowych oraz archiwów państwowych z Lublina, Kielc, Bydgoszczy, Łodzi oraz Siedlec.

02.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Katowicach odbyła się druga sesja zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. Wzięli w nich udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Częstochowa. Oraz Urzędu Miasta Zabrze.

01.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników we Wrocławiu odbyły się pierwsze zogniskowane wywiady grupowe i warsztaty partycypacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WRZESIEŃ 2018:

21.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją".

18, 20.09.2018 – W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się cztery sesje wywiadów kontekstowych i obserwacji. Wzięli w nich udział przedstawiciele Narodowego Archiwum w Krakowie oraz archiwów państwowych z Wrocławia (o. Kamieniec Ząbkowicki) oraz Katowic (centrala, o. w Bielsku-Białej).

07.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych".

04.09.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się pierwsze indywidualne wywiady pogłębione z wytypowanymi pracownikami archiwów państwowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele archiwów państwowych z Przemyśla, Nowego Sącza, Białegostoku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

SIERPIEŃ 2018:

14.08.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, Future Processing Sp. Z o.o., wyłonionym w toku postępowania na "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

02.08.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

CZERWIEC 2018:

29.06.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

MAJ 2018:

11.05.2018 - Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00) pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie.

 

Logotyp ADE (zip.)

Obecnie realizowane projekty: "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz "Modernizacja Zintegrowanego systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA", w które zaangażowane są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, nie pozwalają na podjęcie kolejnego zobowiązania, jakim byłaby realizacja projektu "Archiwa Cyfrowe". Z tego też powodu NDAP rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18.

czytaj więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO „Pamięć Świata”, obradująca pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego w Warszawie w dniach 18 – 21 maja 2011 r., omówiła na wniosek Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć Świata” projekt dokumentu programowego, któremu ze względu na jego znaczenie dla dalszej współpracy międzynarodowej dotyczącej ochrony tej części dziedzictwa kulturalnego ludzkości, która przechowują archiwa, biblioteki i muzea, nadano nazwę „Deklaracja Warszawska”. Konferencja po przyjęciu wszystkich założeń merytorycznych tego dokumentu zleciła Międzynarodowemu Komitetowi Doradczemu „Pamięć Świata”, który zebrał się na swym X Posiedzeniu w Manchesterze i obradował w dniach 22 – 25 V 2011 r., przyjęcie jego ostatecznej redakcji. Nastąpiło to w dniu 25 maja 2011 roku i od tego momentu Deklaracja Warszawska jest formalnym dokumentem, wskazującym kierunki rozwoju działalności międzynarodowej w tym zakresie, włączając w to także problem przyjęcia konwencji międzynarodowej dotyczącej ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości.

czytaj więcej

Archiwalia i dokumenty proponowane na listę światową przez Polski Komitet Programu "Pamięć Świata"

W dniu 28 października 2002 r., w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, odbyła się promocja płyty CD-ROM "Pamięć Polski - PAMIĘĆ ŚWIATA" prezentującej polskie obiekty archiwalne i biblioteczne wpisane na światową listę Programu UNESCO "Memory of the World" połączona ze zgłoszeniem na listę kolejnego polskiego obiektu - aktu Konfederacji Warszawskiej z 1573 r. Zawarta na niej multimedialna prezentacja dostępna jest w wersji on-line w naszym serwisie pod adresem: www.archiwa.gov.pl/memory.

czytaj więcej

Na Światowej Liście Programu UNESCO "Pamięć Świata", obejmującej obecnie 300 wpisów, znajduje się czternaście obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dwa międzynarodowe.

Wpisane w 1999 roku

  • De revolutionibus autograf dzieła Mikołaja Kopernika, w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Autografy Fryderyka Chopina, przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina obecnie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina) w Warszawie
  • Archiwum Ringelbluma (podziemne archiwum getta warszawskiego), w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl