-A
+A

Konferencje

Życie kulturalne i społeczne determinuje technologia, którą próbujemy oswajać i łączyć z czynnościami codziennymi w domu i pracy adaptując ją do własnych potrzeb. Przeobrażaniu ulega proces komunikacji, a więc i sposób w jaki tworzone są dokumenty. Technologia ma wpływ na wykonywanie pracy i powoduje, że coraz więcej dokumentów powstaje wyłącznie w postaci cyfrowej.

Myśląc o pojawieniu się dokumentacji elektronicznej w archiwum musimy mieć świadomość tego, że jest to część rewolucji informacyjnej, postrzegającej informację jako dobro szczególnie pożądane i cenne. Jednocześnie zachodzące procesy zmuszają człowieka do znalezienia takich modeli funkcjonowania społeczeństwa opartego na wiedzy, które sprzyjać będą demokratyzacji i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Pojawienie się dokumentacji elektronicznej diametralnie zmieniło nasze postrzeganie archiwum i kancelarii. Powstawanie dokumentacji cyfrowej jest procesem płynnym, polegającym na manipulacji danymi z różnych źródeł. Dokumenty elektroniczne są powoływane do „życia” dzięki oprogramowaniu, które umożliwia dostęp do nich, zrozumienie ich kodu oraz możliwość ich zobaczenia.

Niebagatelna - w obliczu tych zmian - jest rola archiwistów. Rewolucja technologiczna zmienia sposób, w jaki instytucje przetwarzają i wykorzystują informację. Zadania z tym związane stają się coraz bardziej wymagające i złożone. Archiwiści przyzwyczajeni do obcowania z dokumentacją papierową nie mogą być biernymi opiekunami (przechowawcami) dokumentów. Powinni spojrzeć na dokument elektroniczny poprzez kontekst procesu powstawania i wykorzystania współczesnej dokumentacji oraz wpływać na wyłanianie z masy powstającej informacji istotnych elementów. Musi nastąpić przeniesienie ciężaru pracy z fizycznego zabezpieczania zbiorów na identyfikację i zabezpieczanie kontekstu oraz celu powstania, funkcjonalności, wiarygodności dokumentacji.

Wraz ze wzrastającą ilością informacji, dostęp do niej staje się zasadniczym problemem. Znaczenia nabierają pytania o selekcję i strukturyzację informacji. Problem stanowią również współczesne nośniki danych, których żywotność jest krótka, a które nie mogą być odczytane przez ludzkie oko. Cyfrowa archiwizacja musi stać się końcowym etapem funkcjonowania dokumentacji elektronicznej, lecz nie może być ograniczona do przejmowania paczek dokumentów – konieczny jest czynny udział w tworzeniu i zarządzaniu cyfrową informacją.

Zmiana procesu wytwarzania akt urzeczywistniona w dokumentacji elektronicznej, wpływa również na odbiorców dokumentów – badaczy. Układ fizyczny i sposób uporządkowania dokumentacji elektronicznej z uwagi na jej „niefizyczny” charakter nie odgrywa większej roli. Może on ulegać zmianie przy każdorazowym wykorzystaniu przez twórcę lub użytkownika. Wirtualny charakter zespołów archiwalnych złożonych z dokumentacji elektronicznej wymusza konieczność zidentyfikowania i zachowania relacji między elementami tworzącymi zespół.

Coraz większe znaczenie w dobie cyfrowej zdobywa sposób gromadzenia dokumentacji. Zakres prac archiwów, wobec wyzwań takich jak dokumentowanie działalności podmiotów publicznych w formie baz danych czy rejestrów publicznych oraz dokumentowanie działalności prywatnej z wykorzystaniem nie tylko poczty elektronicznej, ale coraz częściej komunikatorów i narzędzi Web 2.0, zyskuje na znaczeniu z każdym rokiem. Nie ma wątpliwości, że dokumentacją elektroniczną należy zajmować się zanim trafi do archiwum. Podejście to znajduje potwierdzenie w codziennej praktyce, a także w dokumentach strategicznych, jak Zalecenie UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego, gdzie czytamy: „W przypadku dokumentów cyfrowych działania i interwencje powinny być podejmowane jeszcze przed ich wytworzeniem i pozyskaniem, aby usprawnić zarządzanie nimi, zminimalizować koszty i prawidłowo zarządzać związanym z nimi ryzykiem”.

Wiele tematów łączy archiwistów z różnych krajów, ale żaden nie jest tak powszechny jak kwestie związane z archiwizacją treści cyfrowych (e-archiving). Powstawanie i wykorzystywanie dokumentacji elektronicznej nie powoduje dezaktualizacji podstaw teorii i praktyki archiwalnej. Jednakże stawia archiwistów przed koniecznością rewizji i dostosowania ich do informacji zapisanych cyfrowo. Złożoność problemu oraz jego uniwersalność czyni oczywistym konieczność wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wdrożonych w krajach europejskich oraz przegląd stanu i zakresu rozpoznania problemu zarządzania i ochrony dokumentacji elektronicznej. Dokonamy przeglądu stanu tego zagadnienia w Polsce i wskażemy obszary koniecznych działań. Mamy nadzieję, że konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń i stanie się punktem startu dalszych prac inspirowanych obserwacją doświadczeń innych krajów.

 

Konferencja odbędzie się 5-6 października 2017 r. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie (ul. Wałbrzyska 3/5).

Pierwszego dnia konferencji (5 października) zaplanowane zostały wystąpienia gości zagranicznych, dlatego też konferencja będzie odbywać się w języku angielskim (organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w języku polskim i angielskim). Drugiego dnia konferencji (6 października) występować będą archiwiści i specjaliści z Polski.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do archiwistów z Archiwów Państwowych.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji konferencji zostaną podane w lipcu br.

Archiwum Główne Akt Dawnych zaprasza do zgłaszania propozycji referatów na IX konferencję naukową z cyklu Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich na temat Archiwalne polonika w Petersburgu.

Konferencja odbędzie się w Archiwum Głównym Akt Dawnych (Warszawa, Pałac Raczyńskich, ul. Długa 7) w piątek 17 listopada 2017 r.

Celem konferencji będzie wymiana informacji o polonikach (archiwaliach) znajdujących się w zbiorach archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kultury i nauki w Petersburgu.

Przyjmowane będą także zgłoszenia referatów na temat poloników (archiwaliów) przechowywanych w zbiorach innych państw basenu Morza Bałtyckiego.

Organizatorzy zastrzegają sobie dokonanie selekcji zgłoszeń.

Propozycje tematu referatu (ze streszczeniem) proszę przesyłać w terminie do 15 maja 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w roczniku „Miscellanea Historico-Archivistica” (czasopismo punktowane).

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Konferencja zorganizowana przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

„Drogi do niepodległości 1914-1918” to cykl konferencji naukowych poświęconych kolejnym etapom  budowy państwowości polskiej. Pierwsza z nich odbyła się 8 XI 2016 r. w związku z setną rocznicą aktu 5 listopada 1916 r. W bieżącym roku odbędzie się kolejna z okazji setnej rocznicy powołania Rady Regencyjnej. Ostatnie spotkanie zostanie zorganizowane jesienią 2018 r. w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konferencja z okazji stulecia Rady Regencyjnej odbędzie się 20 października 2017 r. w siedzibie Archiwum Akt Głównych w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają przyczyny i konsekwencje jej działania.

Archiwum Główne Akt Dawnych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoła Główna Handlowa zapraszają do zgłaszania propozycji referatów. Zgłoszenia tematu referatu (ze streszczeniem) należy nadsyłać w terminie do 28 IV 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Archiwum Głównego Akt Dawnych (00-263 Warszawa, ul. Długa 7).

Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Organizatorzy nie pobierają opłat konferencyjnych.

Konferencja organizowana jest przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Ewa Podgórska (NDAP), Zbiory audiowizualne w archiwach państwowych

Sebastian Zduńczyk (NAC), Zagadnienia opracowania fotografii i nagrań dźwiękowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

- Problemy nadzoru, opracowania i udostępniania w archiwach państwowych

Robert Borucki (AP w Koszalinie), Ryszard Marczyk (AP w Koszalinie), Kacper Pencarski (Akademia Pomorska w Słupsku), Problematyka opracowania dokumentacji audiowizualnej w oparciu o doświadczenia Archiwum Państwowego w Koszalinie.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8325143