E-publikacje

Problemy archiwistyki

DrukujDrukuj - wersja mobilna


Od redakcji


Władysław Stępniak
„Pamięć świata" to jeszcze nie pamięć ludzkości

Robert Górski
O udostępnianiu archiwaliów proweniencji prywatnej słów kilka

Anna Barszcz
Między dostępem do informacji publicznej
a ochroną interesów państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli. Dylematy udostępniania zasobu w archiwach wyodrębnionych


Dariusz Grot
Dostępność zasobu archiwów państwowych (część piąta)

Anna Sobczak
Roger Odenthal, Digitale Archivierung. Leitfaden, Datakontext  

 

 

Od redakcji


Władysław Stępniak
W czym może przeszkadzać zasada proweniencji?

Waldemar Chorążyczewski
Archiwista – teoretyk? Archiwozof? Archiwistyk?

Krzysztof Stryjkowski
Akta niemieckiej listy narodowościowej i ich pozostałość w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Dariusz Grot
Dostępność zasobów archiwów państwowych (część czwarta)

Wioletta Lipińska
Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych  w świetle przepisów prawa (wprowadzenie)

Anna Barszcz
Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych

Stanisław Sierpowski
Aleksandro Gionfrida, L’Italia e il coordinamento militarne „interalleato” nella prima guerra mundiale
   


 

Od redakcji

Waldemar Chorążyczewski, Wiesława Kwiatkowska
Sylwetka i kompetencje absolwenta studiów archiwistyki i zarządzania
dokumentacją


Andrzej Klubiński
Prace naukowe jako zobowiązanie archiwów państwowych. Kilka uwag w świetle ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Władysław Stępniak
Nieporozumienie dotyczące „Pamięci Świata”

Robert Górski
Archiwa osobiste. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania

Monika Panter
Rozwój polskiej terminologii archiwalnej

Anna Sobczak
Europeana – Prototyp Europejskiej Biblioteki Cyfrowej łączącej w sobie: biblioteki, archiwa, muzea oraz kolekcje audiowizualne

Dariusz Grot
Dostępność zasobów archiwów państwowych (część trzecia)

Anna Sobczak
K. Smith, Planning and implementing electronic records management: a practical guide, Facet Publishing   


 Od redakcji.

 
Andrzej Szczepaniak, Archiwalia i archiwum w muzeum państwowym – stan obecny i potrzeby.
 
Piotr Czyż, Marcin Romeyko-Hurko, Zastosowanie bazy danych MONA w Muzeum Narodowym w Warszawie na przykładzie zbiorów graficznych.
 
Lutosław Stachowski, Muzea jako strażnicy materiałów archiwalnych.
 
Karol Paterski, Zabezpieczanie dokumentacji osobowo-płacowej zakładów pracy w II poł. XX w. oraz u progu XXI w.
 
Robert Borucki, Ryszard Marczyk, Problematyka opracowania materiałów audiowizualnych w świetle doświadczeń Archiwum Państwowego w Koszalinie.
 
Władysław Stępniak, Wokół programu UNESCO „Memory of the World. Część I.
 
Anna Sobczak, 8 Europejska Konferencja o cyfrowej archiwizacji, Genewa 2010. Konferencja młodych archiwistów, Berno 4-5 września 2008.
 
Halina Robótka, Antonina Staszków, Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska.