-A
+A

E-publikacje

Grażyna Broda
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Wrocławska Loża wolnomularska „Fryderyk pod złotym berłem“ w świetle materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu plik .pdf (208 KB)

Anna Dziatczyk
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)
Źródła archiwalne do historii miasta Duszniki-Zdrój do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim plik .pdf (1,1 MB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Źródła archiwalne do dziejów klasztorów kanoniczych na wyspie Piaskowej we Wrocławiu zachowane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu plik .pdf (298 KB)

Anna Dziatczyk
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)
Relacja z uczestnictwa w XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie plik .pdf (313 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Silesiaka i polonika w zasobie dokumentów poklasztornych przechowywanych w Zemskym Archivum w Brnie plik .pdf (178 KB)

Małgorzata Kysil
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Zaginiony oficer trzeciej wojny śląskiej major Emanuel von Schaffgotsch — syn wybitnego męża stanu Johanna (Hansa) Antona von Schaffgotscha plik .pdf (307 KB)

Barbara Grzybek
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu) 
Sprawa zburzenia zabytkowego kościoła w Lubaniu w latach 1956-1957 w świetle źródeł archiwalnych (badania wstępne) plik .pdf (334 KB)

Grażyna Trzaskowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Na drugiej linii. Epidemia ospy prawdziwej w Polsce z 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa plik .pdf (299 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Spuścizna archiwalna klasztoru premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu plik .pdf (1,22 MB)

Elżbieta Galik
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Batalia o budynek – lokal Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Gdyńskiej Nr 2 (dzisiejsza ul. Pomorska) plik .pdf (1,45 MB)

Mieczysława Chmielewska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Symbolika i treści zawarte w dokumentach notariuszy małopolskich na Śląsku plik .pdf (1069 KB)

Małgorzata Kysil
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Kacper III i Baltazar I Schaffgotsch – twórcy dworów w Czarnem (Schwarzbach), Nowym Dworze (Neuhoff) w Kowarach Radocinach oraz w Czernicy (Langenau) plik .pdf (270 KB) 

Grażyna Trzaskowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Rzeźnie miejskie na Dolnym Śląsku jako przykład budownictwa przemysłowego w XIX i początkach XX wieku
plik .pdf (478 KB)

Hubert Mazur
(Archiwum Państwowe w Kielcach)
Źródła do dziejów Chęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach plik .pdf (359 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska plik .pdf (890 KB)

Grzegorz Gałęzowski
(Archiwum Państwowe w Lublinie)
Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych. plik .pdf (2,47 MB)

Małgorzata Kysil
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Akta rodziny Schaffgotschów w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. plik .pdf (161 KB)

Remigiusz Kazimierczak
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Stadion Olimpijski we Wrocławiu w latach 1927-1933 - funkcjonowanie i wykorzystanie obiektu plik .pdf (129 KB)

Grażyna Trzaskowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Nabytki Archiwum Państwowego we Wrocławiu z lat 2003-2007.Przegląd problematyki badawczej plik .pdf (100KB)

Włodzimierz Bagieński
(Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim)
Ewidencja ludności na południowym Mazowszu od połowy XIX do połowy XX w. plik .pdf (150,88 KB)

Barbara Bielawna
(Archwium Państwowe w Poznaniu)
Straty miasta Poznania powstałe w związku z wojną i okupacją niemiecką w latach 1939-1945 - materiały źródłowa w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu plik .pdf (149 KB)

Maria Berman
(Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)
Stan prawny zbiorów fotograficznych w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej plik .pdf (136,4 KB)

Irena Chmielewska, Krystyna Hołownia
(Archiwum Państwowe w Olsztynie)
Problemy porządkowania akt partyjnych z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie z lat 1948-1990 (z wyłączeniem zespołu Komitetu Wojewódzkiego PZPR) plik .pdf (106 KB)

Andrzej Drakoniewicz
(Archiwum Państwowe w Łodzi)
Przepisy kancelaryjne w samorządowych jednostkach administracyjnych – teoria i praktyka plik .pdf (136 KB)

Tomasz Foltyn
(Archiwum Państwowe w Opolu)
Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1973 - 2004 plik .pdf ( 163 KB)

Łukasz Guldon
(Archiwum Państwowe w Kielcach)
Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wykorzystanie w badaniach regionalnych i naukowych plik .pdf (278,8 KB)

Paweł Gut
(Archiwum Państwowe w Szczecinie)
Program "Ariadne" - inwentarze archiwów z Pomorza Przedniego w Internecie plik .pdf (88,5 KB)

Krzysztof Koleda
(Archiwum Państwowe w Poznaniu)
130 lat urzędów stanu cywilnego w Wielkopolsce (organizacja, zasób, warunki przechowywania) plik .pdf (99,1 KB)

Grzegorz Konieczka
(Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie)
Terytorialny zakres działania Oddziału w Gnieźnie oraz jego postulowany zasięg plik .pdf (134 KB)

idem,
Materiały źródłowe do kwerend socjalnych (zatrudnienia przymusowego) w zasobie oddziału w Gnieźnie plik .pdf (111 KB)

Sławomira Krupa
(Archiwum Państwowe w Katowicach)
Metodyka opracowania akt hipotecznych i gruntowych przechowywanych w archiwach państwowych. plik .pdf ( 171 KB)

Henryk Krystek
(Archiwum Państwowe w Poznaniu)
Efekty działalności zespołu "Informatyka i archiwa" i ich wpływ na opracowanie zasobu plik .pdf (149,4 KB)

Edyta Łaborewicz
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy)
Dzieje akt i archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy plik .pdf (190 KB)

eadem,
Zespoły aktowe partii politycznych, organizacji podległych i ruchów społecznych oraz związków i stowarzyszeń w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy. plik .pdf (122 KB)

Ivo Łaborewicz
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze)
Kroniki lokalne regionu jeleniogórskiego po 1945 r. plik .pdf (150,9 KB)

Piotr Musur
(Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)
Oryginały nagrań w zbiorach Archiwum Dokumentacji Mechanicznej plik .pdf (90,5 KB)

Henryk Niestrój
(Archiwum Państwowe w Opolu)
Dokument elektroniczny - zarys problematyki plik .pdf (136 KB)

idem,
Sąd obwodowy w strukturze sądownictwa niemieckiego. Ustrój sądów na Śląsku od czasów habsburskich do 1945 r. Struktury i zasady funkcjonowania sądu obwodowego. Problemy metodologiczne opracowania zespołów akt sądowych plik .pdf (248 KB)

Krzysztof Pątek
(Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)
Doświadczenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w dziedzinie digitalizacji zasobu materiałów archiwalnych plik .pdf (103,2 KB)

Piotr Rybczyński
(Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie)
Materiały do dziejów Konina w zasobie archiwów polskich i możliwości ich wykorzystania plik .pdf (297,2 KB)

Dorota Sokołowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Dokument lokacyjny Żmigrodu w 750-rocznicę lokacji miasta na prawie magdeburskim (1253-2003) plik .pdf (256 KB)

Hanna Staszewska Katolik
(Archiwum Państwowe w Poznaniu)
Kierunek zmian w obowiązujących przepisach metodycznych w archiwach państwowych w kontekście wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej - wybrane propozycje plik .pdf (221 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Dokumenty do dziejów żeńskich klasztorów na Śląsku zachowane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu plik .pdf (213 KB)

Renata Suchenek
(Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)
Programy satyryczno-rozrywkowe na antenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w zasobie Archiwum Dokumentacji Mechanicznej plik .pdf (192,9 KB)

Grażyna Trzaskowska, Ivo Łaborewicz
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Źródła archiwalne do badań nad współczesną kulturą pogranicza polsko-czeskiego plik .pdf (178 KB)

Gabriel Widuch
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)
Problematyka skarg w świetle dokuemtnacji źródłowej akt zespołu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1946] 1950-1975 plik .pdf (350 KB)

Przemysław Wojciechowski
(Archiwum Państwowe w Poznaniu)
Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji fotograficznej plik .pdf (189,2 KB)

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2005-2014

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl