-A
+A

Wydawnictwa

Znani - nieznani, Bartłomiej Samarski i Janusz Danieluk, Białystok 2016, ss. 435, ISBN 978-83-7657-272-7  

W publikacji przedstawiono czternaście obszernych i bogato zilustrowanych biogramów osób zasłużonych w historii zarówno Białegostoku, jak i całego Podlasia. Autorzy publikacji w swych badaniach oparli się w głównej mierze na często nieznanym lub dotąd niewykorzystywanym materiale źródłowym, dzięki czemu wydawnictwo obfituje w ciekawostki, głównie z życia codziennego przedstawicieli lokalnych elit. Biogramy prezentowanych postaci wzbogacone zostały nie tylko dokumentacją pochodzącą z zasobu Archiwum, ale także relacjami rodzinnymi oraz unikatowymi materiałami ze zbiorów prywatnych.

Tom wydany nakładem Archiwum Państwowego w Białymstoku powstał dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 

 


Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2016, ss. 848, ISBN 978-83-938559-7-1, ISBN 978-83-65681-02-7

Okładka publikacji "Przewodnik po zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu"Publikacja stanowi pomoc archiwalną informującą o zawartości zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Przewodnik powstał na bazie informatora o zasobie archiwalnym, wydanego drukiem w 2004 r., a zawarte w nim dane zostały uaktualnione i poszerzone o dzieje aktotwórcy i samego zespołu. Ponadto publikacja zawiera bogaty aparat pomocniczy - bibliografię oraz indeksy (rzeczowy, geograficzny i osobowy). Wydawnictwo może zainteresować badaczy historii Kalisza i regionu kaliskiego, a także genealogów i studentów kierunków humanistycznych.

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Więcej informacji na temat przewodnika znależć można na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu.

 

 


Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Anna Krochmal, Warszawa – Przemyśl 2016, ss. 620, ISBN 978-83-88172-66-3, ISBN 978-83-64806-96-4

Okładka publikacji pt. "Archiwum historyczne eparchii przemyskiej" Interdyscyplinarne studium archiwalno-historyczne poświęcone dziejom, organizacji ustrojowej i spuściźnie dokumentacyjnej istniejącej od średniowiecza prawosławnej, a od końca XVII w. – unickiej diecezji przemyskiej. Zawiera ono analizę największego w Polsce archiwum historycznego Kościoła Wschodniego, w procesie jego kształtowania się od czasów staroruskich do II wojny światowej. Przechowywane w Archiwum Państwowym w Przemyślu archiwalia mają kluczowe znaczenie dla badania dziejów politycznych, narodowościowych i religijnych Polski i Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W publikacji ukazany został proces narastania archiwum historycznego w ciągu kilku stuleci, kształtowania się kancelarii biskupa i innych organów zarządu diecezji. Wskazano także na ogromny potencjał badawczy materiałów archiwalnych i możliwości ich wykorzystania w wielu dyscyplinach wiedzy (historii, dyplomatyce, sfragistyce, statystyce i demografii historycznej, językoznawstwie, teologii) oraz przybliżono problem rozproszenia archiwum historycznego, będący odzwierciedleniem wielowiekowych skomplikowanych dziejów eparchii. Uzupełnienie tekstu książki stanowi materiał ilustracyjny oraz mapy eparchii przemyskiej w kilku przekrojach chronologicznych.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

 


Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna, oprac. Grzegorz Brożyna i  Krystyna Kossakowska-Jarosz, Opole 2016, ss. 158, ISBN 978-83-940452-5-8, ISBN 978-83-64806-99-5

Okładka publikacji pt. "Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu"

Dokument zaprezentowany w książce to niezwykle cenne źródło do dziejów polskiego krawiectwa: zbiór wykrojów krawieckich z końca XVII w. Obok często wykorzystywanych w literaturze przedmiotu archiwaliów, do których należy księga krawiecka Wschowy z 1640 r. oraz księgi krawców poznańskich, datowane ogólnie na wiek XVII, jest to jeden z ciekawszych zabytków tego typu, a jego wartość dla poznania dawnej odzieży jest trudna do przecenienia. Zabytek ten uzupełnia w istotny sposób informacje z dziejów kultury materialnej oraz z zakresu rzemiosła i kostiumologii. Wydawcy zarówno we wstępie, jak i w omówieniu poszczególnych wykrojów kompetentnie przedstawiają historię krawiectwa na Śląsku, ukazując ją w oparciu o wiedzę na temat organizacji cechowych oraz ich praw i praktyk. Opracowanie to uzupełnia bogaty aparat krytyczny wsparty bibliografią naukową.

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Opolu została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

 


Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic, pod red. Anny Janowskiej, Radom 2016, ss. 292, ISBN 978-83-933126-6-5, ISBN 978-83-64806-94-0

Okładka publikacji pt. "Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic"

Album  powstał jako pokłosie wystawy zorganizowanej w 2015 r. w Archiwum Państwowym w Radomiu pod tytułem „Z rodzinnej szuflady”. Celem wydawnictwa, opartego całkowicie na materiałach i eksponatach dostarczonych przez swych właścicieli z domowych archiwów, jest uświadomienie znaczenia prywatnych zbiorów dla polskiej kultury. Archiwa te, najczęściej niedostępne dla postronnych, zawierają materiały dokumentujące działalność zawodową, społeczną i naukową pojedynczych osób, a jednocześnie stanowią bardzo ciekawe świadectwa przeszłości – ważne dla poznania i lepszego zrozumienia nie tylko historii danej miejscowości czy regionu, ale nawet całego kraju. Ponadto niezwykła różnorodność oraz rozmaite sposoby gromadzenia materiałów wpłynęły na to, że są także interesującym źródłem informacji o codziennych warunkach życia naszych przodków, ich smutkach i radościach, doświadczeniach i obyczajach.

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Radomiu została wydana dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

 

 


Łódź w obiektywie Romana Wajnikonisa 1918-1939, oprac. Agnieszka Janik, Łódź 2016, ss. 124, ISBN 978-83-64806-88-9, ISBN 978-83-937512-1-1

Okładka publikacji pt. "Łódź w obiektywie Romana Wajnikonisa 1918-1939"

Album prezentuje bogaty wybór zdjęć z dorobku fotografa-amatora, mieszkańca i miłośnika Łodzi, który uwiecznił na błonie fotograficznej miasto, jego przemiany, dokonania i ważne momenty na przestrzeni wielu lat. Publikacja, poprzedzona wstępem zaznajamiającym z historią zbiorów, w pierwszej części przedstawia biografię Romana Wajnikonisa, drzewo genealogiczne rodziny oraz zestawienie dokumentów i zdjęć z różnych zasobów przybliżające postać i karierę zawodową fotografa. W drugiej części można zapoznać się z ułożonymi w trzy bloki tematyczne zdjęciami Wajnikonisa opowiadającymi o Łodzi: „Ulice”, „Parki”, „Uroczystości”. Niektóre z nich można obejrzeć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Łodzi.

Książka wydana nakładem Archiwum Państwowego w Łodzi przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Sprzedaż prowadzi AP w Łodzi, cena: 32.00 zł.

 

 


Materiały archiwalne do dziejów Kościana, Barbara Ratajewska, Emilian Prałat, Miron Urbaniak, Leszno 2016, ss. 262, ISBN 978-83-64806-92-6, ISBN 978-83-931008-3-5

Okładka publikacji pt. "Materiały archiwalne do dziejów Kościana"

Publikacja pozwala zapoznać się z najciekawszymi archiwaliami do dziejów Kościana zachowanymi głównie w archiwach państwowych w Lesznie i w Poznaniu. W części albumowej, poprzedzonej obszernym wstępem, zaprezentowano m.in. dokumenty pergaminowe i papierowe, dokumentację kartograficzną oraz techniczną, tłoki pieczętne i odciski stempli, a także szereg innych materiałów archiwalnych, w tym druki ulotne. Choć wydawnictwo – jak sami stwierdzają autorzy tomu – ma charakter subiektywny, to jednak wybór źródeł archiwalnych i wstęp historyczny podejmują  możliwie najszersze spektrum problemów i zagadnień związanych z przeszłością Kościana.

Publikacja ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Lesznie dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Urzędu Miasta Kościana oraz przy zaangażowaniu Archiwum Państwowego w Poznaniu i Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie.

 

 

 


Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku, oprac. Janusz Gołaszewski i Adam Górski, Wrocław 2016, ss. 276, ISBN 978-83-7795-010-4

Okładka publikacji pt. "Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku"

Publikacja prezentuje pierwszą edycję rękopisu z XVII w., będącego w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zawiera odpisy 226 inskrypcji z lat 1500-1599, umieszczonych w większości na płytach epitafijnych. Inskrypcje zostały sporządzone w języku łacińskim i niemieckim. Księga zawiera na końcu indeks nazwisk, który sporządzony został w układzie topograficznym.

Wydawnictwo przygotowano w oparciu o zasady edycyjne zastosowane w serii Corpus inscriptorium Poloniae. Inskrypcjom został zatem nadany układ chronologiczny oraz stały schemat opisu oparty o rękopis, co ułatwia odbiór współczesnym czytelnikom, natomiast dla osób zainteresowanych pierwotnym wyglądem tekstu, przygotowano skany oryginału (płyta CD stanowi załącznik książki). Dużym ułatwieniem dla czytelników jest tłumaczenie tekstów na język polski. Całość poprzedzono rysem historyczno – architektonicznym, a także uzupełniono o obszerny dodatek ilustracyjny.

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


Więzienie kaliskie 1846-2015, oprac. Edyta Pietrzak, Kalisz 2016, ss. 315, ISBN 978-83-938559-6-4, ISBN 978-83-64806-97-1

Okładka publikacji pt. "Więzienie kaliskie 1846-2015"

Publikacja stanowi upamiętnienie dziejów kaliskiego więzienia, które funkcjonowało nieprzerwanie od 1846 r. do 2015 r., kiedy to podjęto decyzję o jego likwidacji. Neogotycki budynek zaprojektowany przez Henryka Marconiego i Franciszka Tournelle'a na dobre wpisał się w architekturę miasta.

To pierwsza monografia opisująca losy obiektu wpisanego w 1968 r. do rejestru zabytków. Została przygotowana w oparciu o archiwalia pochodzące z terenu całej Polski, przechowywane w zasobach archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, bibliotek, muzeów oraz tych, które pozostają w rękach prywatnych. Tom składa się z dwóch części: rysu historycznego obejmującego zarys dziejów więziennictwa w czasach nowożytnych i historię kaliskiego więzienia oraz materiałów źródłowych (176 obiektów) do dziejów kaliskiego więzienia.

Książka została wydana w ramach projektu wydawniczego dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu i Urząd Miejski w Kaliszu.

 


Nekropolie na Warmii i Mazurach, pod red. Wiktora Knercera i Beaty Wacławik, Prace Historyczne Archiwum Państwowego w Olsztynie, seria: Dziedzictwo Warmii i Mazur, t. I, Olsztyn 2016, ss. 227, ISBN 978-83-943822-3-0

Okładka publikacji pt. "Nekropolie na Warmii i Mazurach"

Publikacja stanowi owoc współpracy Archiwum Państwowego w Olsztynie i Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. Składa się z dziesięciu artykułów autorstwa: Jana Chłosty, Janusza Jasińskiego, Wiktora Knercera, Andrzeja Kułyka, Karoliny Manikowskiej, Joanny Piotrowskiej i Tekli Żurkowskiej. Poszczególne teksty, poruszające problematykę z zakresu historii regionu, historii sztuki i architektury krajobrazu, a przede wszystkim sztuki sepulkralnej, zostały opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym.

 

 


Śladami Sienkiewicza. Katalog wystawy archiwalnej, oprac. Bogusław Niemirka, Siedlce – Warszawa 2016, ss. 120, ISBN 978-83-64806-84-1, ISBN 978-83-930358-1-6, ISBN 978-83-939160-6-1, ISBN 978-83-64703-92-8

Okładka publikacji pt. "Śladami Sienkiewicza. Katalog wystawy archiwalnej"

Katalog stanowi uzupełnienie wystawy archiwalnej pn. „Śladami Sienkiewicza” zorganizowanej - w Roku Henryka Sienkiewicza i z okazji setnej rocznicy śmierci pisarza - przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Publikacja prezentuje wybór materiałów archiwalnych dotyczących życia, twórczości i działalności społeczno-politycznej Henryka Sienkiewicza, które do tej pory były mało lub w ogóle nieznane. Liczne skany dokumentów urzędowych, planów, listów, druków ulotnych, wycinków prasowych i fotografii są interesującą lekturą, poszerzającą wiedzę na temat pierwszego polskiego noblisty z dziedziny literatury.

Wystawa i folder przygotowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 

 

 


Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży, oprac. Anna Dziatczyk, Wrocław 2016, ss. 73, ISBN 978-83-7795-009-8

Okładka publikacji pt. "Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży"

Publikacja zawiera prace laureatów pierwszej edycji regionalnego konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, gminy Kamieniec Ząbkowicki, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Piława Górna i gminy Strzegom. Celem konkursu było zachęcenie do poznania historii własnej rodziny, rozbudzenie zainteresowań genealogią, podtrzymanie więzi międzypokoleniowej, pobudzanie aktywności młodego pokolenia na rzecz lokalnego środowiska, kształtowanie świadomości historycznej oraz zapoznanie z rolą archiwów w dotarciu do materiałów źródłowych.

W albumie zostało zaprezentowanych 65 prac w podziale na 4 kategorie wiekowe autorów. Wśród tych wyróżnionych znalazły się formy plastyczne i multimedialne. Młodzi autorzy wykorzystali m.in. rodzinne zdjęcia, pamiątki oraz własne wizerunki. Zastosowali, niekiedy bardzo obszerne, opisy rodzinnych historii, zawierając w nich informacje z dokumentów pochodzących z archiwów domowych, jak również zdobyte w wyniku kwerendy w archiwach państwowych. Autorzy pozyskiwali również informacje w oparciu o wywiady przeprowadzane z członkami rodzin. Niektóre prace wyróżniały się bogatą faktografią lub były wyraźnie nacechowane emocjami – sentymentem do przodków i minionych wydarzeń.

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Ród historii – historia rodu. Archiwum kopaszewskie Chłapowskich, Emilian Prałat, Leszno 2016, ss. 250, ISBN 978-83-64806-91-9, ISBN 978-83-931008-7-8

Okładka publikacji pt. "Ród historii - historia rodu"

Publikacja przedstawia dokumenty z archiwum rodzinnego szlacheckiego rodu Chłapowskich - jednego z najbardziej zasłużonych w historii kraju i Wielkopolski. Zawiera analizę stanu zachowania archiwum, charakterystykę tworzących je zbiorów i ich zawartości. Dzięki zaprezentowanym licznym materiałom archiwalnym, w tym: listom, fotografiom i dokumentom, czytelnik ma możliwość wniknąć w różne aspekty życia rodziny szlacheckiej, nie tylko te oficjalne i wyjątkowe, ale także związane z codziennym funkcjonowaniem. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, a do jego niewątpliwych atutów należą m.in. tablice genealogiczne, noty o ważniejszych przedstawicielach rodu, a także odczytanie obcojęzycznej korespondencji z rękopisów i zaprezentowanie w całości wraz z tłumaczeniem na język polski.

Tom powstał dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych  oraz przy wsparciu ze strony Miasta Kościan, Gminy Kościan i Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 


„Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Mariusz Korejwo, Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie pod red. Norberta Kasparka, Olsztyn 2016, ss. 343, ISBN 978-83-943822-4-7

Okładka publikacji pt. „Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach

Niniejsza publikacja składa się ze 108 dokumentów z lat 1955-1962 z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie. Poświęcone są tzw. „drugiej repatriacji” na terytorium Polski z obszaru Związku Radzieckiego, przeprowadzonej w latach 1956-1959. Stanowiła ona kontynuację akcji przesiedleńczych zainicjowanych w latach 1944-1947/1948. Zamieszczone w publikacji dokumenty zawierają m.in. informacje dotyczące przebiegu repatriacji w poszczególnych okresach na obszarze województwa olsztyńskiego, zestawień statystycznych związanych z rozmieszczeniem repatriantów, stanem osadnictwa, warunków lokalowych i materialnych, lokalizacji podpunktów repatriacyjnych. Pozostałe materiały to m.in. protokoły posiedzeń egzekutywy KW PZPR w Olsztynie, komisji ds. repatriacji, notatki Wydziału Propagandy, zgłoszenia i zaświadczenia wystawiane dla repatriantów, notatki służbowe czy wnioski kierowane do władz przez nowo przybyłych. Wybór dokumentów został uzupełniony o dodatek Prasa lokalna o „drugiej repatriacji”. Wykaz publikacji z lat 1957-1958.

 

 

 

 


Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989, oprac. Jarosław Dolat, Kalisz 2016, ss. 283, ISBN 978-83-938559-5-7, ISBN 978-83-64806-90-2

Okładka publikacji pt. "Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989"

Publikacja ukazuje przemysł Kalisza i okolic w tle wydarzeń politycznych i gospodarczych lat 1815-1989. Składa się z dwóch części: rysu historycznego autorstwa dr. Jarosława Dolata oraz archiwaliów z zasobu APK - planów i projektów starych fabryk wraz ze współczesnymi fotografiami tych miejsc. Rys historyczny obejmuje części: "Okres przedprzemysłowy (do 1815 r.)", "Od pierwszego pchnięcia do stagnacji (do połowy XIX w.)", "Ku drugiemu pchnięciu (do końca XIX w.)", "Impet i katastrofa (do 1918 r.)", "Okres międzywojenny", "Pod okupacją niemiecką", "Przemysł w okresie Polski Ludowej". Materiał ilustracyjny przedstawiono wedle poszczególnych rodzajów przemysłu: włókienniczego, spożywczego, garbarskiego, fortepianowego, metalowego, drukarskiego, chemicznego, zabawkarskiego, materiałów budowlanych, instytucji użyteczności publicznej i innych fabryk. Wydawnictwo ma charakter albumowy i stanowi dopełnienie wystawy czasowej pt. "Architektura przemysłowa miasta Kalisza i okręgu kaliskiego w archiwaliach".

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu została wydana dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Muzeum Historii i Przemysłu w Opatówku.


Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku. Katalog wystawy, oprac. Henryk Bartoszewicz, Warszawa-Pułtusk 2016, ss. 55, ISBN 978-83-7549-257-6

Okładka publikacji pt. "Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku"

Katalog stanowi uzupełnienie wystawy archiwalnej pn. „Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku” zorganizowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych, na której zaprezentowano mapy wielkoskalowe mniejszych miast Rzeczypospolitej.

Publikacja, poprzedzona naukowym wstępem poświęconym dziejom kartografii małych miast polskich XVII-XIX wieku, zawiera katalog zaprezentowanych na wystawie materiałów podzielonych na dwie części: oryginały i kopie, a także bibliografię oraz wybór rycin. Niewątpliwym atutem folderu jest dołączona płyta CD zawierająca skany wszystkich prezentowanych na wystawie materiałów w wysokiej rozdzielczości.

Katalog przygotowany został dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i we współpracy z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora.
 


Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, oprac. Grażyna Trzaskowska i Ivo Łaborewicz, Wrocław 2016, ss. 288, ISBN 978-83-7795-012-8

Okładka publikacji pt. "Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954"

Prezentowany zbiór stanowi interesujące i nieznane szerzej źródło do poznania dziejów polskiej archiwistyki w drugiej połowie lat 40. XX w. Publikacja składa się z 70 dokumentów, wprowadzenia, wstępu, biogramów głównych postaci i ponad 40 fotografii. Materiały wykorzystane w pracy pochodzą z zasobów kilku archiwów. W pierwszej części książki zgromadzono prywatne listy dr. Michała Wąsowicza – dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu, adresowane w latach 1945-1949 do Witolda Suchodolskiego – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz łączące się z nimi tematycznie listy dr. hab. Mariana Friedberga – dyrektora Archiwum Miejskiego w Krakowie. Ta forma przekazu pozwalała archiwistom w sposób bardziej otwarty i mniej formalny wyrażać swoje opnie na różne kwestie archiwalne, w tym drażliwe. Treść wielu z nich dopełniono licznymi archiwaliami urzędowymi zebranymi w drugiej części pracy.

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.


Skarby archiwalne 1155-1939. Święci błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła. Katalog wystawy, oprac. Jacek Krochmal, Warszawa 2016, ss. 64, ISBN 978-83-64806-86-5, ISBN 978-83-940026-7-1

Okładka publikacji pt. "Skarby archiwalne 1155-1939. Święci błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła. Katalog wystawy"

Wydawnictwo stanowi uzupełnienie wystawy zorganizowanej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski pt. „Chrześcijańskie skarby Archiwum Głównego Akt Dawnych. Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła”. Katalog, w układzie odzwierciedlającym myśl przewodnią ekspozycji, prezentuje wybór najcenniejszych materiałów z imponującego zasobu Archiwum, pozwalając cieszyć się zarówno reprodukcjami, jak i interesującymi opisami, którym towarzyszy angielskie tłumaczenie tekstu.

Publikacja została dofinansowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 


Od duktu do kolei. Folder wystawy, oprac. Dariusz Chyła, Toruń 2016, ss. 58

Okładka publikacji pt. "Od duktu do kolei. Folder wystawy"

Katalog stanowi uzupełnienie wystawy archiwalnej pn. „Od duktu do kolei”, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Toruniu jako pierwszej z zaplanowanego cyklu ekspozycji poświęconych czynnikom miastotwórczym. Publikacja prezentuje wybór materiałów archiwalnych dotyczących kwestii znaczenia komunikacji w rozwoju miast na przykładzie Torunia. Znakomita większość zaprezentowanych w folderze materiałów to skany planów, map i rysunków projektowych, choć nie brakuje także fotografii i dokumentów ujętych w działach: „Drogi lądowe”, „Mosty”, „Drogi wodne”, „Kolej”, „Komunikacja miejska”, „Lotnisko”. Ukazanie tematu z tej perspektywy ma na celu podkreślenie usytuowania miasta względem poszczególnych rodzajów ciągów komunikacyjnych, jak i ich wzajemnej relacji w poszczególnych okresach historycznych.

Wystawa i folder przygotowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


Kronika Pałacu Kazimierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego, H. Kowalski, J. Miziołek, Warszawa 2016, ss. 266, ISBN 978-83-932824-7-0 (APW), ISBN 978-83-64551-15-4 (MUW)

To niezwykła opowieść wybitnego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który po zamknięciu uczelni wskutek represji po powstaniu listopadowym zajął się administracją podlegających jego kurateli budynków uniwersyteckich, stanowiąca swego rodzaju dokument epoki. Jej autor skrupulatnie opisał zmiany zachodzące w latach 1812–1846 na terenie dawnej rezydencji królewskiej (Villa Regia) przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przekształconej w drugiej dekadzie XIX w. na siedzibę uniwersytetu. Liczące 22 strony źródło, wraz z odpisem, należy do niezwykle cennego dla varsavianistów Zbioru Korotyńskich. Nie tylko przybliża atmosferę tamtych niezwykłych lat, gdy Warszawa stawała się prężnym ośrodkiem akademickim, ale również pozwala wyjaśnić wiele nieścisłości i zagadek związanych z poszczególnymi gmachami uniwersyteckimi. Walorem tej publikacji są dopełniające jej treść liczne ilustracje.

Wydawcami są: Archiwum Państwowe w Warszawie i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
 


Kościół Ziem Zachodnich. Gorzów w epoce milenium chrztu Polski. Wystawa zorganizowana z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, oprac. Anna Jodko, Gorzów Wielkopolski 2016, ss. 108, ISBN 978-83-942955-3-0, 978-83-64806-83-4

okładka katalogu wystawy

Katalog do wystawy pt. "Kościół Ziem Zachodnich – Gorzów w epoce Milenium Chrztu Polski" prezentuje dokumenty i fotografie pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, archiwów najstarszych gorzowskich parafii, bibliotek i stowarzyszeń oraz ze zbiorów prywatnych. Ilustrują one powstanie administracji apostolskiej w Gorzowie, działalność poszczególnych instytucji Kościoła, organizację pierwszych parafii w mieście, organizacji kościelnych, ważne uroczystości religijne oraz wybitnych przedstawicieli Kościoła gorzowskiego. Dokumenty ukazują także relacje Kościoła z władzami państwowymi, wydarzenia poprzedzające Jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski, a przede wszystkim uroczyste diecezjalne obchody Milenium Chrztu Polski w Gorzowie z udziałem najwyższych hierarchów i tysięcy wiernych.
 


Handel Gorzowa w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym (do 1571 r.). W 700-lecie pierwszego przywileju handlowego (1316), Edward Rymar, Gorzów Wielkopolski: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 2016, ss. 80, ISBN – 978-83-942955-2-3

okładka publikacji Handel Gorzowa w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym (do 1571 r.).

Pretekstem do wydania książki był najstarszy dokument przechowywany w gorzowskim Archiwum Państwowym. Został on wystawiony 20 maja 1316 roku, a zatem 20 maja 2016 r. (w dniu promocji książki) miał równo 700 lat. Autorem zasadniczej części jest prof. dr hab. Edward Rymar, który napisał część dotyczącą handlu gorzowskiego (punktem wyjścia był dokument z 1316 r.). Ponadto dr hab. Ewa Syska wyedytowała dokument (pierwsza polska pełna edycja tego dokumentu). Całość wstępem poprzedził dr hab. Dariusz A. Rymar. We wstępie opisano powojenne losy kolekcji dokumentów pergaminowych przechowywanych przez Archiwum Państwowe w Gorzowie oraz archiwistów zajmujących się tym zbiorem. 


Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich. Materiały z konferencji zorganizowanej 9 grudnia 2015 roku w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, pod red. Dariusza A. Rymara, Gorzów Wielkopolski: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 2016, ss. 168, ISBN 978-83-942955-0-9

Okładka publikacji Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich.

Książka zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Archiwum Państwowym 9 grudnia 2015 r. Jest poświęcona listowi biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r., co miało również swoje gorzowskie odniesienia. Jest to 6 artykułów, których autorami są: prof. dr hab. Czesław Osękowski (Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku a stosunki polsko-niemieckie), dr hab. Dariusz A. Rymar (Orędzie jako źródło współpracy polsko-niemieckiej na przykładzie kontaktów Hansa Beskego z biskupem Wilhelmem Plutą w latach 1965-1985), ks. dr hab.  Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – współorganizator konferencji (Biskup Jerzy Stroba a orędzie), dr Zbigniew Stanuch (Źródła dotyczące orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej), ks. dr hab. Robert R. Kufel (Archiwalia dotyczące orędzia zgromadzone w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze), ks. bp dr Paweł Socha (Orędzie w mojej pamięci).


 


Tęsknota za Siedlcami. Opowieść o dziewczynce, której ojca zamordowano, Wspomnienia Agnieszki Chrzanowskiej, oprac. Witold Okniński, Siedlce/Warszawa 2016, ss. 280, ISBN 978-83-939160-7-8, ISBN 978-83-930358-0-9, ISBN 978-83-64806-85-8

Okładka książki Tęsknota za Siedlcami. Opowieść o dziewczynce, której ojca zamordowano

Przekazane do Archiwum Państwowego w Siedlcach wspomnienia Agnieszki Chrzanowskiej obejmują lata 1939 – 1949, które autorka jako dziecko spędziła w Siedlcach. Stanowią one źródło do dziejów miasta, ale są też materiałem obrazującym życie codzienne polskiej inteligencji w okresie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych. W książce znajdują się m.in. opisy budynków, mieszkań, sklepów, środków transportu, życia towarzyskiego elit i dziecięcych zabaw na podwórkach i charakterystyka różnych grup społecznych – prawników, lekarzy, nauczycieli, duchownych, ale także rzemieślników, sklepikarzy czy służby. Tekst wspomnień został wzbogacony dokumentami i fotografiami z rodzinnego archiwum autorki, których oryginały również zostały przekazane do zbiorów Archiwum.

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundację Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Samorządu Miasta Siedlce i Izby Adwokackiej w Siedlcach.


Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945 - 1947, oprac. Tomasz Kukowski, Malbork 2016, ss. 111,  ISBN 978-83-934327-5-2

okładka Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945-1947

Książka wydana z okazji 730-lecie nadania praw miejskich miasta Malborka. Publikacja prezentuje reprodukcje materiałów archiwalnych z pierwszych lat powojennych – z okresu, kiedy następowała całkowita wymiana ludności i administracji. Zamieszczone w katalogu reprodukcje dokumentów i fotografii ilustrujące proces codziennego zmagania się z nową rzeczywistością pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. Album, wpisujący się w obchody rocznicowe nadania praw miejskich Malborka, ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta z historią ich przodków, którzy odbudowywali powojenny świat, tworzyli tu swoją „małą ojczyznę”.  

Katalog składa się z ponad 70 reprodukcji dokumentów, ujętych w osiem grup tematycznych.

Książka wydana nakładem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku, przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 


Lubelskie Archiwa Rodzinne, Agnieszka Konstankiewicz, Lublin 2015, ss.128, ISBN 978-83-938833-1-8, ISBN 978-83-64806-63-6

Okładka Lubelskie Archiwa Rodzinne

Publikacja prezentuje zawartość archiwów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną rodzin: Barszczewskich, Danielskich, Glądałów, Luchowskich, Łosiów, Kiernickich, de Mezerów, Piesiewiczów, Skomorowskich, Sobieszczańskich, Zawadzkich, Walterów oraz Stanisława Jasińskiego, Romana Woroszyńskiego, Józefa Minuty i Tadeusza Imbora, a także pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Zamieszczone w albumie reprodukcje dokumentów i fotografii ilustrują zawartość poszczególnych archiwów rodzinnych oraz historię powiązanych z nimi osób i rodzin na tle dziejów regionu i kraju.
Album ma na celu zwrócenie uwagi na wartość dokumentów przechowywanych w rodzinnych archiwach, które są nieocenionym źródłem historycznym do poznania przeszłości. Prezentuje różnorodność dokumentów tworzących wspomniane archiwa oraz podkreśla jak ważną rolę w kształtowaniu i pielęgnowaniu pamięci rodziny odgrywają domowi archiwiści.

Książka powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, pod red. Jacka Krochmala, Warszawa 2015, ss. 447, ISBN 978-83-940026-6-4, ISBN 978-83-64806-70-4

Okładka Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego

Księga zawiera 36 artykułów autorstwa przyjaciół, współpracowników, uczniów i następców profesora Edwarda Potkowskiego, reprezentujących instytucje z którymi jubilat był związany zawodowo podczas pracy na stanowisku dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych (1981–1986) oraz w Instytucie Historycznym, a następnie Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuły zebrano w działach: „Sylwetka Jubilata”, „Archiwa i biblioteki”, „Kościół”, „Ludzie i idee” oraz „Miscellanea”. Ostatni z nich nawiązuje do tytułu czasopisma naukowego założonego przez prof. E. Potkowskiego, które jest do dziś wydawane przez AGAD.

Książka ukazała się w koedycji Archiwum Głównego Akt Dawnych, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja została dofinansowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 


Archiwum Państwowe w Płocku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Krystyna Bańka, Płock 2015, ss. 472, ISBN 978-83-64798-04-7 (APP), ISBN 978-83-64806-53-7 (NDAP)

Informator zawiera podstawowe dane o wszystkich zespołach i zbiorach archiwalnych centrali w Płocku, zewidencjonowanych w księdze nabytków, niezależnie od ich wielkości i stanu opracowania, na dzień 30 czerwca 2013 r. Składa się ze wstępu, w którym przedstawiono strukturę wewnętrzną wydawnictwa, krótki rys historyczny archiwum, specyfikę zasobu archiwalnego i zasady udostępniania materiałów archiwalnych, a także wymieniono archiwalia z terenu właściwości Archiwum Państwowego w Płocku przechowywane w innych archiwach, oraz części zasadniczej charakteryzującej zawartość poszczególnych zespołów archiwalnych. Publikację uzupełniają wykaz skrótów, alfabetyczny wykaz nazw zespołów, bibliografia, streszczenie w języku angielskim, indeks osobowy i geograficzny oraz ilustracje wybranych archiwaliów. Prezentowany Informator jest pierwszą tego rodzaju publikacją w 95-letniej historii Archiwum Państwowego w Płocku.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Płocku (cena 53 zł).

 


Pamiętnik Mariana Dydyńskiego z Raciborska, Karolina Gołąb-Malowicka, Kraków 2015, ss. 468, ISBN 978-83-937907-5-3, ISBN 978-83-64806-75-9

Okładka Pamiętnik Mariana Dydyńskiego z Raciborska

Pamiętnik jest cennym źródłem wiedzy nie tylko o życiu i działalności Mariana Dydyńskiego (1843-1920), jego rodziny i przyjaciół. Autor opisuje również sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Galicji w latach 1864-1920, która niejednokrotnie odnosi się do sytuacji ogólnoświatowej. Dzieje się tak zwłaszcza w okresie I wojny światowej, której działań Dydyński jest świadkiem i które także dotykają go bezpośrednio. Publikację uzupełniają drzewa genealogiczne rodziny Dydyńskich i Przychodzkich oraz fotografie pochodzące z prywatnych zbiorów m.in. rodziny Morstinów. 

Rękopis pamiętnika przechowywany jest w Archiwum Narodowym w Krakowie.

Publikacja została dofinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 


Sławoj Felicjan Składkowski (1885 Gąbin – 1962 Londyn) lekarz, generał, premier. Katalog wystawy zorganizowanej w 130. rocznicę urodzin ostatniego premiera II Rzeczypospolitej 9 czerwca 2015 r., oprac. Krystyna Bańka, Archiwum Państwowe w Płocku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,Płock 2015,ss. 144, ISBN 978-83-64798-01-6 (APP), ISBN 978-83-64806-40-7 (NDAP)

Okładka Sławoj Felicjan Składkowski (1885 Gąbin – 1962 Londyn) lekarz, generał, premier. Katalog wystawy zorganizowanej w 130. rocznicę urodzin ostatniego premiera II Rzeczypospolitej 9 czerwca 2015 r.

Prezentowany album jest jednocześnie katalogiem wystawy zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Płocku w 130. rocznicę urodzin generała Sławoja Felicjana Składkowskiego. Album zawiera fotokopie wybranych archiwaliów prezentujących życie ostatniego przedwojennego premiera, a pochodzących z zasobów kilkunastu polskich archiwów oraz przede wszystkim ze zbiorów Społecznego Muzeum Ziemi Gąbińskiej mieszczącego się w domu narodzin generała.

Katalog składa się z 13 części przedstawiających rodowód i miasto rodzinne oraz poszczególne etapy życia Składkowskiego, począwszy od lat szkolnych i uniwersyteckich poprzez okres praktyki lekarskiej, walkę o niepodległość ojczyzny w Legionach Polskich, służbę wojskową i karierę polityczną, okres internowania i tułaczki oraz pobyt na emigracji i twórczość pisarską, aż po kres życia i śmierć. Przybliża sylwetki kolejnych żon i syna generała.

Książka wydana nakładem Archiwum Państwowego w Płocku przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Ty bestya! Ty kamelo! Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938). Wypisy źródłowe z akt sądów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu, Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska-Wojnar, Opole 2015, ISBN 978-83-940452-1-0, 978-83-64806-59-9

Seria: Opera extraordinaria, t. VI

Zasadniczą część książki stanowi słownik wyrażeń obraźliwych stosowanych na Śląsku w minionych stuleciach, przygotowany na podstawie oryginalnych protokołów z sądów rozjemczych. Materiał ten został po raz pierwszy zebrany i opracowany pod kątem historycznym i językowym. Prezentuje nacechowane emocjonalnie słownictwo, wydobyte z dokumentów przechowywanych w zasobie archiwum, odzwierciedlające żywą mowę mieszkańców wsi strzeleckich.

„Wartość recenzowanego zbioru dla lepszego poznania leksyki i frazeologii śląskiej jest nie do przecenienia (...). Szerokie konteksty pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć znaczenie i funkcjonowanie danego wyrazu, ale dają też wgląd w świat zasad moralnych, wyznawanych wartości i mądrości życiowej dawnych Ślązaków. Są rodzajem miniscenek z obyczajowości ówczesnych ludzi. Słownik jest więc kopalnią interesującego materiału historycznego.”

(fragm. recenzji dr. hab. Lidii Przymuszały, Uniwersytet Opolski)

Wydanie pracy było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w., oprac. Mirosław Lenart, Opole 2015, ISBN 978-83-940452-2-7, 978-83-64806-71-1

Okładka Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w

Seria: Opuscula extraordinaria, t. I

Parodie modlitw niewieścich z przełomu XVIII i XIX stulecia wpisują się w niezmiennie aktualny problem kondycji samotnej kobiety w społeczeństwie. Polski kontekst kulturowy czyni z tych tekstów jeszcze jedno źródło refleksji nad sytuacją pozbawionych partnera przedstawicielek „rodzaju Ewinego”. Pozwala także na głębsze zrozumienie specyfiki wychowania religijnego Polek, których tak cnoty, jak i przywary oceni Józef Ignacy Kraszewski w słowach włożonych w usta bohatera jego fantazji:  „wszystkie nasze kobiety, spod zimnego nieba naszej północy, dzielą się na dwie kategorie: na zimno-poczciwe i zimno-występne” (Pod włoskim niebem, Lipsk 1845, s. 25). Lektura niniejszego tomu umożliwi zainteresowanym odpowiedź na pytanie, czy surowa ocena pisarza ma swoje uzasadnienie.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Wychować człowieka nowego...” Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951. Materiały źródłowe z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu, oprac. Justyna Sowińska, Barbara Sypko, Opole 2015, ISBN 978-83-940452-0-3, 978-83-64806-60-5

Okładka Wychować człowieka nowego...” Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951. 	Materiały źródłowe z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu

Seria: Opera extraordinaria, t. VII

"Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951 [...] to lektura pasjonująca nie tylko dla badaczy dziejów oświaty, systemów oświatowych i miłośników regionu, ale i dla m.in. czytelników, którzy sami byli uczniami w podobnych szkołach, pozwalająca wrócić z nostalgią do czasów minionych, i dla młodych ludzi, którzy życie w państwie socjalistycznym znają tylko z książek, filmów, opowieści. Lektura „wciąga” i pobudza do refleksji, trudno też zachować emocjonalną neutralność wobec opisanych w niej zdarzeń".

                                                                                                                                                                                                                                                                 (fragm. recenzji dr. hab. Jolanty Nocoń,
prof. Uniwersytetu Opolskiego)
 


Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, pod red. Piotra Pokory przy współpr. Marcina Hlebionka, Poznań 2015, ss. 325, ISBN 978-83-926860-3-3, ISBN 978-83-64806-73-5

okładka Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu

Publikacja przybliża liczący 730 tłoków i stempli pieczętnych zbiór przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Stanowi cenne źródło informacji dotyczące historii państwa, narodu i dziejów regionalnych, a także jest istotnym materiałem badawczym z dziedzin heraldyki i sfragistyki. Każda z pieczęci została szczegółowo opisana według najnowszych europejskich wzorów. Albumowe wydanie inwentarza stanowi nowoczesną pomoc informacyjną i przyczynia się do wzbogacenia dorobku metodycznego polskiej archiwistyki.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 


Kancelaria i archiwum. System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815–1867, Małgorzata Osiecka, Warszawa 2015, ss. 433, ISBN 978-83-940026-4-0

Okładka Kancelaria i archiwum

Przedmiotem prezentowanej pracy jest system kancelaryjny i archiwalny oraz efekt jego działania - akta. W publikacji zestawiono literaturę archiwalną z wynikami innych nauk (socjologia, teoria i organizacja zarządzania), uwydatniając różnorodność czynników oddziałujących na proces aktotwórczy. Punktem wyjścia do analiz jest przedstawienie urzędów reprezentujących władzę wykonawczą Królestwa Polskiego (komisje rządowe), ich organizacji, pracowników, a w końcu akta będące narzędziem tej władzy.

Wydawnictwo ukazało się nakładem Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 

 


PRL Grażyny Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warszawa 2015, ss. 205, ISBN 978-83-927590-5-8 (NAC), ISBN 978-83-64806-72-8 (NDAP)

Publikacja PRL Grażyny Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego

Publikacja jest drugim albumem wydanym w serii monograficznej poświęconej prezentacji spuścizn fotografów, które znajdują się w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zaprezentowane w książce zdjęcia autorstwa Grażyny Rutowskiej - dziennikarki, fotoreporterki i autorki licznych artykułów poświęconych problematyce ruchu ludowego - stanowią świadectwo dynamiki przemian cywilizacyjnych i ewolucji życia społeczeństwa w PRL.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Raporty sytuacyjne Starosty Grodzkiego w Gdyni i Komisarza Rządu w Gdyni (luty 1929-grudzień 1931), Jarosław Drozd, Krzysztof Chalimoniuk, Gdańsk 2015, ss. 235, ISBN 978-83-933332-8-8

Okładka Raporty sytuacyjne Starosty Grodzkiego w Gdyni i Komisarza Rządu w Gdyni (luty 1929-grudzień 1931)

Wydawnictwo źródłowe zawierające ponad 100 ułożonych chronologicznie „raportów sytuacyjnych” będących sprawozdaniami przesyłanymi do Wojewody Pomorskiego w latach 1929-1931. Sprawozdania sytuacyjne zawierają informacje związane z życiem politycznym, społecznym i gospodarczym przedwojennej Gdyni.

Publikacja jest pierwszym tomem z planowanej serii wydawnictw źródłowych "Archiwum gdyńskie", w której znajdą się najciekawsze dokumenty z historii Gdyni i Pomorza.

Książka wydana przez Archiwum Państwowe w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku. Wydawnictwo można nabyć w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Oddziale w Gdyni.

 


1914. Zdarzyło się w Krakowie, Barbara Berska, Kraków 2015 r., ss. 242, ISBN 978-83-937907-9-1, ISBN 978-83-64806-74-2

Okładka 1914. Zdarzyło się w Krakowie

Publikacja przekazuje informację o życiu codziennym Krakowa i jego ludności w przededniu i w pierwszych miesiącach I wojny światowej. Ma formę kroniki bogato ilustrowanej, głównie materiałami pochodzącymi z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Następujące po sobie opisy wydarzeń, mających miejsce w 1914 roku, obrazują rozwój sytuacji politycznej i stan narastającego napięcia w stosunkach między europejskimi mocarstwami. Równocześnie pozwalają zobrazować ich wpływ na życie spokojnego dotąd miasta i jego mieszkańców.

Wydawnictwo zostało dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Książka do nabycia w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie.


Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku, Joanna Kowalik, Lublin 2015, ss. 295: il., ISBN 978-83-64806-64-3, 978-83-938833-5-6

Okładka Dobra ziemskie Radzyń

Celem publikacji jest przybliżenie historii dóbr radzyńskich, jednego z większych majątków w powiecie, ale również miejsca pracy i rodzinnego „domu” kilku pokoleń mieszkańców miasta i poszczególnych wiosek na przestrzeni XVIII, XIX i XX w. Historia dóbr jest tu również pretekstem do ukazania postaci ich właścicieli.

Niniejsza rozprawa, będąca pierwszą podejmująca tę tematykę, stara się ukazać powstanie i historię dóbr Radzyń, ustalając jednocześnie przebieg ich własności od początku aż do likwidacji w myśl dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 r. Opowieść wiedzie więc od czasów ukształtowania włości, poprzez ich rozkwit w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej, a następnie trudne lata towarzyszące jej upadkowi i odbudowę po zniszczeniach I wojny światowej oraz rozwój już w wolnej Polsce.

Wydanie pracy było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1869–1925) Archiwista i historyk, Barbara Kalinowska-Wójcik, Katowice 2015, ss. 328, ISBN 978-83-63031-32-9, ISBN 978-83-64806-51-3

Okładka publikacji Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1869–1925) Archiwista i historyk

Publikacja poświęcona Ezechielowi Zivierowi, który był publicystą, archiwistą książąt pszczyńskich, badaczem historii Polski i Śląska oraz wieloletnim działaczem żydowskim i założycielem pierwszego archiwum gmin żydowskich w Niemczech. Książka przedstawia biografię E. Ziviera w postaci samodzielnego opracowania monograficznego, w którym ukazano efekty jego działalności zarówno na tle profesjonalizacji zawodu historyka i archiwistyka na przełomie XIX i XX wieku, jak również przemian, jakim uległa społeczność Żydów niemieckich pod koniec XIX wieku.

Publikacja została przygotowana na postawie materiałów archiwalnych przechowywanych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii oraz Rosji.

Książkę można zakupić w Archiwum Państwowym w Katowicach (cena 40 zł).

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Cmentarze lubelskie, Piotr Dymmel, Robert Litwiński, Lublin 2015, ss. 514, ISBN 978-83-926-895-6-0, ISBN 978-83-7784-748-0

Okładka publikacji Cmentarze lubelskie

Publikacja stanowi czwarty tom serii Ikonoteka Lubelska wydawanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Wydawnictwo zawiera fotografie wykonane na ośmiu lubelskich nekropoliach. Swoim charakterem nawiązuje do przedsięwzięcia wydawniczego sprzed pięćdziesięciu lat - jest urzeczywistnieniem tamtego pomysłu przy wykorzystaniu ówcześnie przygotowanych materiałów fotograficznych.

Wydawnictwo ma charakter albumowy, zasadniczą jego część stanowią zdjęcia nagrobków wykonane przez Anatoliusza Czerepińskiego. Książka została wzbogacona o część tekstową, która jednak - wobec braku tekstów ówczesnych autorów - została przygotowana od nowa.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Lublinie (cena 82 zł).


Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe, Zbigniew Bujkiewicz, Zielona Góra 2015, ss. 260, ISBN 978-83-924993-1-2

Okładka publikacji Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku – dziedzictwo archiwalne i kulturowe

W publikacji Autor zajął się kwestiami szkolnictwa, a w szczególności budownictwa szkolnego w regionie lubuskim w XIX i pierwszej połowie XX w.

Układ i dobór ilustracji odzwierciedla zróżnicowanie architektoniczne i koncepcyjne budownictwa szkolnego w długim okresie. Zawartość treściowa publikacji daje pełen przegląd zachowanej dokumentacji historycznej regionu lubuskiego, odnoszącej się do jednego z elementów dziedzictwa kulturowego, jakim jest budownictwo szkolne.

Publikacja wydana nakładem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

 

 


Niedopowiedziana historia. Karty pocztowe z getta łódzkiego, Adriana Bryk, Łódź 2015, ss. 157, ISBN 978-83-937512-0-4, 978-83-64806-62-9

Okładka publikacji Niedopowiedziana historia. Karty pocztowe z getta łódzkiego

Publikacja prezentuje opracowanie kart pocztowych zatrzymanych przez cenzurę lub w trakcie blokady pocztowej w getcie w Łodzi. Spośród 22500 kart pocztowych wybrano te, które były kierowane na teren gett powiatu sieradzkiego: Sieradz, Szadek, Warta, Zduńska Wola, Złoczew. Każda grupa pocztówek poprzedzona została krótką historią getta, do którego były kierowane. Książka zawiera również biogramy nadawców kart pocztowych.

Książka została wzbogacona fotografiami obrazującymi pracę poczty i listonoszy w getcie łódzkim, kartami meldunkowymi oraz wpisami do książek meldunkowych nadawców kart pocztowych.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Łodzi.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Wschowa w latach 1945-1959. W 70. rocznicę powrotu do Polski, Barbara Ratajewska, Leszno 2015, ss. 128, ISBN 978-83-931008-6-6, 978-83-64806-38-4

Okładka publikacji Wschowa w latach 1945-1950

W publikacji scharakteryzowano sytuację, jaka panowała w mieście od wkroczenia Armii Czerwonej w lutym 1945 r. po rok 1950. Opisom poddano różne sfery ówczesnego życia publicznego. Książkę wzbogacono wspomnieniami naocznych świadków wydarzeń oraz licznymi materiałami ilustracyjnymi.

Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w związku z przypadającą w 2015 r. 70. rocznicą powrotu Wschowy do Polski.

 

 


Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, Adam Grzegorz Dąbrowski, Warszawa 2015, ss. 344, ISBN 978-83-64806-54-4

Okładka publikacji Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym dziejom kancelarii urzędu rangi ministerialnej II Rzeczypospolitej. Poruszone w niej zostały kwestie m.in. organizacji i działalności kancelarii, tworzenia się registratury, funkcjonowania archiwum zakładowego oraz ocalałych akt urzędu. Praca składa się ze wstępu, sześciu zasadniczych rozdziałów oraz zakończenia, uzupełnionych o wykaz skrótów, spis tabel, schematów i rysunków, wykazy wykorzystanej literatury i źródeł archiwalnych. Tekst wzbogaca obszerny materiał ilustracyjny.

Wydawnictwo wydane nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych.

 

Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784–1915, dr Kamila Follprecht, 115, Kraków 2015, ss. ISBN 978-83-937907-1-5

okładka publikacji Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784–1915

Publikacja zawiera naukowo opracowane wykazy obywateli i obywateli honorowych Podgórza z lat 1784-1915. Starszy z wykazów, obejmujący lata 1828-1870, zawiera jedynie podstawowe dane osób, które uzyskały obywatelstwo miasta. W rękopisie „Książka Obywateli Miasta Podgórza” obejmującym lata 1867-1914, zamieszczono obszerniejsze wpisy dotyczące obywateli miejskich oraz ozdobne wpisy nadań przez podgórską Radę Miejską obywatelstwa honorowego. We wstępie przedstawiono zmiany uregulowań prawnych związanych z nadawaniem obywatelstwa i obywatelstwa honorowego. Uzupełnieniem są krótkie biogramy osób wymienionych w wykazach, zarówno znanych postaci, które uzyskały obywatelstwo honorowe miasta, jak i mieszkańców Podgórza, którym przyznano obywatelstwo miejskie.
Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Książka do nabycia w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie (cena 18 zł).

 

Żydzi płoccy. Album pamięci, Gabriela Nowak, Płock 2015, ss. 300, ISBN 978-83-64798-03-0, 978-83-64676-01-7, 978-83-64806-44-5

Okładka publikacji Żydzi płoccy. Album pamięci

Wydawnictwo jest cennym uzupełnieniem wiedzy na temat płockich Żydów z okresu międzywojennego. Składa się na nie około tysiąca fotografii z biogramami zawierającymi informacje na temat osób na nich przedstawionych, które zachowały się przede wszystkim w zbiorach Archiwum Państwowego w Płocku. Są to zdjęcia i informacje z podań o dowód osobisty lub paszport z takich zespołów dokumentów jak Akta miasta Płocka i Starostwo Powiatowe w Płocku 1918 - 1939. Uzupełniają je fotografie ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego i Towarzystwa Naukowego Płockiego. Książka ta dopełnia wiedzę o płockich Żydach i stanowi cenne narzędzie do badań genealogicznych i historycznych. Autorką albumu jest Gabriela Nowak z Muzeum Mazowieckiego, z którą przy projekcie ze strony Archiwum Państwowego w Płocku współpracowała Magdalena Młodziejewska.

Wydawcą publikacji jest Muzeum Mazowieckie i Archiwum Państwowe w Płocku, które na ten cel uzyskało dotację Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Koszalin 1945-2015. Historie z rodzinnych archiwów, red. Joanna Chojecka i Andrzej Chludziński, Koszalin - Pruszcz Gdański 2015, ss. 276, ISBN 978-83-61066-05-7, 978-83-61508-78-6

Okładka Koszalin 1945-2015. Historie z rodzinnych archiwów

Publikacja składa się z trzydziestu relacji dokumentujących życie w powojennym Koszalinie. Zawiera zbiór prywatnych wspomnień osób związanych z miastem, pamiętających okoliczności, w jakich organizowano podstawy życia społecznego i gospodarczego po 1945 roku.

W książce znalazły się wspomnienia kilkunastu darczyńców, osób współpracujących z Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz właścicieli prywatnych archiwów rodzinnych. Ich relacje wzbogacono o fotografie ukazujące życie i pracę w powojennych warunkach. Dokumentacja zawarta w spuściznach i archiwach rodzinnych pozwala na prześledzenie losów poszczególnych rodzin na tle historii miast, regionów Polski, czy nawet całej Europy.

Opublikowane przez Archiwum Państwowe w Koszalinie i Wydawnictwo Jasne, we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie i Stowarzyszeniem APERTO w Koszalinie.

 

Inwentarz zespołu Akta miasta Koszalina 1555-1945 / Findbuch zum Bestand Magistratsakten der Stadt Köslin 1555-1945, red. Joanna Chojecka, oprac. Ryszard Marczyk, Kacper Pencarski, Anna Zbroszczyk, Koszalin - Pruszcz Gdański 2015, ss. 608, ISBN 978-83-61066-03-3, 978-83-64806-25-4, 978-83-61508-72-4

Okładka Inwentarz zespołu Akta miasta Koszalina 1555-1945

Pierwszy tom serii wydawniczej „Cossalin ad Fontes”, stanowiący inwentarz zespołu „Akta miasta Koszalina” z lat 1555-1945. Publikacja, obok wstępu do inwentarza autorstwa archiwisty Adama Muszyńskiego, uzupełniona została uwagami Joanny Chojeckiej i Kacpra Pencarskiego. Jedną z części poświęcono powiązaniom zespołu z innymi zespołami archiwalnymi przechowywanymi w polskich i niemieckich archiwach. Tytuły wszystkich 2203 jednostek archiwalnych zostały przetłumaczone z języka niemieckiego na język polski. Wydawnictwo wzbogacono o indeksy nazw osobowych i nazw geograficznych (z odrębną częścią nazw terenowych Koszalina), a także o wybór ważniejszej literatury dotyczącej miasta do 1945 r. Książka zawiera materiały ilustracyjne, pochodzące z wybranych poszytów zespołu.

Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Landeshauptarchiv Mecklenburg-Vorpommern Schwerin-Greifswald i Urzędem Miasta w Koszalinie.


Mieć nadzieję, to przetrwać. Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, oprac. Krystyna Jastrzębska, Siedlce 2015, ss. 282, ISBN 978-83-64806-36-0, 978-83-939160-3-0, 978-83-930358-5-4

okładka Mieć nadzieję, to przetrwać. Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen,Albumowa publikacja jest świadectwem pięcioletniego pobytu inżyniera Janusza Drwęskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Album trafił do Archiwum Państwowego w Siedlcach w 2013 roku, a następnie został poddany zabiegom konserwatorskim w tamtejszej pracowni oraz w Bibliotece Narodowej.

W obszernym wstępie Krystyny Jastrzębskiej można przeczytać o dziejach rodziny Drwęskich oraz poznać losy samego inżyniera - od okresu dwudziestolecia międzywojennego, aż po życie w warunkach obozowej rzeczywistości. Na publikację składa się korespondencja do żony i córki, osobiste komentarze oraz odręcznie sporządzone mapy i plany.

Wydawnictwo wydane nakładem Archiwum Państwowego w Siedlcach, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum.


W 70. rocznicę przejęcia Gorzowa przez Polskę. Gorzów – stolica Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1950, Dariusz A. Rymar, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 176, ISBN 978-83-936775-7-3Okładka publikacji W 70. rocznicę przejęcia Gorzowa przez Polskę

Publikacja poświęcona jest historii Gorzowa z początku jego funkcjonowania w Polsce. Na wstępie przybliżony został problem przejęcia miasta przez Polskę i jego start w 1945 r. W głównej części książki omówiono powstanie Ziemi Lubuskiej, dołączenie jej do województwa poznańskiego oraz ustanowienie Gorzowa stolicą tego obszaru. Na zakończenie opisane zostały okoliczności przeniesienia stolicy regionu do Zielonej Góry. Wydawnictwo uzupełniają aneksy zawierające m.in. zestawienie ważniejszych urzędników lubuskich z lat 1945-50 oraz biogramy wybranych osób.

Książka wydana przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości.

 


Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. Monika Schmeichel-Zarzeczna, Lublin 2014, ss. 160, ISBN 978-83-938833-8-7, 978-83-64806-32-2

Okładka publikacji Polski plakat propagandowyAlbum prezentuje plakaty z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pochodzące z kolekcji lubelskiego archiwum państwowego. Pośród ponad 80 prac znajdują się plakaty o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej autorstwa znanych polskich artystów, ukazujące różnorodność stosowanych form i stylów. W publikacji przedstawiono m.in. obrazy projektu Tadeusza Gronowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich plakacistów, kompozycje Stefana Norblina, a także Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego, Zygmunta Kamińskiego i Władysława Skoczylasa, członków Stowarzyszenia Artystów Plastyków Rytm.

Książka ukazała się w serii Ikonoteka Lubelska wydawanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Publikacja nagrodzona Wawrzynem Pawła Konrada w kategorii "Lublin - wydawnictwo albumowe".

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Alina Fedorowicz Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec-sierpień 1944), oprac. Mariusz Bechta, Dariusz Magier, Lublin 2014, ss. 168, ISBN 978-83-938833-4-9, 978-83-64806-33-9

Okładka Alina Fedorowicz Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec-sierpień 1944)

Wspomnienia Aliny Fedorowicz spisane zostały w 1945 lub 1946 r., a więc nie później niż kilka, kilkanaście miesięcy od opisywanych wydarzeń. To wielki plus tego świadectwa. Wspomnienia powstające kilkanaście, kilkadziesiąt lat po zdarzeniu są mocno obciążone późniejszymi przeżyciami i przyswojonymi po latach interpretacjami. Tekst ten, choć niewątpliwie pisany „ku pamięci” ma w wielu miejscach świeżość dziennika.

Zdecydowana większość wojennych dzienników i wspomnień wyszła spod ręki mężczyzn i prezentuje typową dla męskiego stylu narrację. Dowiadujemy się z nich, kto co powiedział, jak walczył, odnotowują one ważne wydarzenia polityczne, społeczne, militarne itp. Nie ma w nich kolorów, zapachów, kształtów. Świat uczuć i zmysłów jest traktowany niemal wstydliwie. Trudno sobie wyobrazić, by tak pisał partyzant – mężczyzna.

Wspomnienia te zawierają wiele ciekawych informacji na temat życia codziennego żołnierzy zgrupowania partyzanckiego, organizacji oddziału, kontaktów z otoczeniem, zwyczajach itp. To sprawia, że materiał będzie interesujący nie tylko dla miłośników historii regionalnej.


(Z recenzji dr. hab. Rafała Wnuka)

Publikacja ukazała się w serii Źródła Lubelskie wydawanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587–1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2014, ss. 242, (Fontes Lublinenses VI), ISBN 978-83-938833-0-1, 978-83-7784-564-6

Okładka Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587–1632

VI tom serii "Fontes Lublinienses" wydany przez Archiwum Państwowe w Lublinie i Instytut Historii UMCS jest edycją regestów aktów dotyczących Żydów, które znajdują się w księgach grodzkich lubelskich z okresu panowania Zygmunta III Wazy oraz bezkrólewia po jego śmierci w latach 1587-1632.

Zamierzeniem wydawcy było zgromadzenie i publikacja regestów wszystkich aktów, w których znajdują się wzmianki dotyczące Żydów. Na niniejszą publikację składa się blisko 1100 wpisów. Żydzi występowali w sądzie grodzkim jako jedna ze stron, ale także jako świadkowie, sprawcy bądź ofiary różnych zdarzeń, jako podmioty różnorakich aktów prawnych. Znajdują się tu m.in.: relacje o pobiciu i obdukcji obrażeń, relacje o nałożonych aresztach, złożeniu pozwów, w tym do Trybunału Koronnego, sprawy dotyczące organizacji samorządu, rywalizacji personalnej, wpisy pokwitowań spłaty długów czy wywiązania się z innych zobowiązań finansowych, akty kupna-sprzedaży nieruchomości i inne sprawy sporne między samymi Żydami lub Żydami a przedstawicielami innych społeczności.

Wydawnictwo stanowi ważne źródło do badań nad funkcjonowaniem staropolskiego sądownictwa, administracji, samorządów różnych szczebli, systemu fiskalnego, kultury materialnej czy życia codziennego różnych warstw społeczeństwa regionu. Do publikacji dołączone są indeksy – osobowy i rzeczowy, a także słownik ważniejszych staropolskich terminów i pojęć występujących w regestach.

 

Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660, Warszawa 2014, ss. 412, ISBN 978-83-940026-0-2, 978-83-62421-99-2, 978-83-7181-891-2

Okładka Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660W prezentowanym tomie, którego współwydawcą jest Archiwum Główne Akt Dawnych, zebrane zostały rozszerzone wersje referatów wygłoszonych podczas konferencji „Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660”, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2013 r. jako efekt współpracy między AGAD i Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Celem spotkania była nie tyle analiza wydarzeń politycznych, ile okoliczności towarzyszących zawieraniu porozumień między Polską a zakonem krzyżackim, a później Księstwem Pruskim. Z tego względu przedmiotem zainteresowania uczestników stały się takie kwestie jak: preliminaria i negocjacje uzupełniające, kariery dyplomatów, jak również problemy edytorskie i zagadnienia z zakresu dyplomatyki. W trakcie obrad wyraźnie uwidoczniła się zmiana perspektywy w badaniach historycznych dotyczących problematyki konfliktów i ustanawiania pokoju.

(za Wstępem)

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915-1918. Wybór źródeł, oprac. Jerzy Gaul, Alicja Nowak, Warszawa 2014, ss. 400, ISBN 978-83-935137-7-2, 978-83-62421-98-5, 978-83-7181-890-5

Okładka Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915-1918Książka prezentuje 134 raporty polityczne sporządzone w latach 1915-1918 przez władze c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce. Dokumenty te przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (102 raporty) i Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu (32 raporty). Publikację uzupełniają biogramy osób pełniących ważne funkcje lub najczęściej wymienianych w raportach, indeksy osobowy, geograficzny i rzeczowy oraz kopie wybranych raportów. Współwydawcą pozycji jest Archiwum Główne Akt Dawnych.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku. Informator o zasobie archiwalnym od 1945 roku (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.), oprac. Joanna Bławat-Obin, Gdańsk-Warszawa 2014, ISBN 978-83-64806-12-4, 978-83-933332-7-1, s. 888 + 16 s. wkładka

Okładka Archiwum Państwowe w Gdańsku. Informator o zasobie archiwalnym od 1945 roku (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.)„Informator” jest pierwszą publikacją obejmującą dane o wszystkich zespołach archiwalnych w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku zawierających dokumentację wytworzoną po zakończeniu działań wojennych w 1945 r., aktualne na dzień 30 czerwca 2012 r.

Informacje opisujące zawartość ww. zespołów zostały poprzedzone wstępem, w którym zwięźle opisano dzieje gdańskiego archiwum oraz przedstawiono układ rzeczowy „Informatora”. Osobno objaśniono zasady korzystania z zasobu archiwalnego. Ponadto publikacja została uzupełniona o pomoce skorowidzowe (indeksy: geograficzny i nazw zespołów oraz konkordancję sygnatur AP w Gdańsku), wybraną bibliografię oraz ilustracje.

 

W kręgu powstańczej codzienności. Archiwum Franciszka Budziszewskiego, oprac. Alicja Nowak, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940026-2-6, ss. 92

Skan W kręgu powstańczej codzienności. Archiwum Franciszka BudziszewskiegoWydawnictwo Archiwum Głównego Akt Dawnych prezentuje spuściznę Franciszka Budziszewskiego – dowódcy ochotników z Wielkopolski walczących w powstaniu styczniowym. Edycji krytycznej źródła dokonała Alicja Nowak. Publikacja wzbogacona jest o reprodukcje dokumentów, a także tekst raportu przesłanego przez rotmistrza Budziszewskiego Rządowi Narodowemu w Warszawie oraz wykaz pieczęci powstańczych. Posiada ponadto indeks osobowy i geograficzny.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Malbork. Historia miasta dokumentem pisana, oprac. T. Kukowski, Malbork 2014, ISBN 978-83-934327-8-3, ss. 128

Okładka Malbork. Historia miasta dokumentem pisana

Najnowsza publikacja Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku zawiera 77 reprodukcji archiwaliów, w tym map i fotografii, dotyczących historii Malborka i życia jego mieszkańców. Wydawnictwo prezentuje m.in. dokument lokacji miasta oraz pierwszą malborską gazetę z 1829 roku.

Reprodukcje archiwaliów prezentowane są w podziale na trzy okresy z dziejów miasta: krzyżacki (od powstania miasta do wojny trzynastoletniej), władztwa polskiego (do czasu pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej) oraz pruski (okres rozwoju nowożytnego miasta 1772–1944 ). Publikację zamykają dokumenty z okresu tworzenia się powojennej władzy polskiej z lat 1945–48.

Wszystkie reprodukcje opatrzone są opisami, a wybrane kopie również komentarzami przybliżającymi m.in. tło historyczne oraz sytuację społeczno-polityczną panującą w chwili wystawienia dokumentu.


Warszawa Siemaszki. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-927590-3-4 (NAC), ISBN 978-83-64806-13-1 (NDAP), ss. 180

Okładka Warszawa Siemaszki. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe album zawiera ok. 200 fotografii Zbyszka Siemaszki, wieloletniego reportażysty tygodnika „Stolica”, przedstawiających Warszawę i jej mieszkańców w latach 50., 60. i 70. Książka podzielona jest na tematyczne działy: „Odbudowa”, „Architektura Warszawy”, „Praca”, „Po godzinach”, „Wydarzenia”, „Życie Stolicy”. Każdą część poprzedza wstęp wprowadzający w realia lat PRL-u.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł, Leszno 2014, ISBN 978-83-931008-2-8, ISBN 978-83-64806-03-2, ss. 112

Okładka Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej. Wybór źródeł

Książka wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie ma na celu przybliżenie wydarzeń związanych z I wojna światową na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski.

Wydawnictwo podzielone jest na trzy części. Pierwszy rozdział wprowadzający opisuje sytuację w południowo-zachodniej Wielkopolsce w czasie Wielkiej Wojny. Rozdział drugi to wybór materiałów archiwalnych, a w nim m.in.: afisze, zdjęcia, widokówki, dokumenty, a także materiały z czasopism „Kostener Kreisblatt” i „Lissaer Kreisblatt”. Materiały te przedstawiają np. mobilizację, działania wojenne, opiekę nad transportami wojsk przejeżdżających przez Leszno, leszczyńskie lazarety oraz jeńców wojennych. Rozdział trzeci zawiera tłumaczenia wybranych dokumentów.

W publikacji zostały wykorzystane materiały archiwalne pochodzące głównie z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie, a także Muzeum Okręgowego w Lesznie, Archiwów Państwowych w Kaliszu i Poznaniu.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Kiedy się wypełniły dni… Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej, oprac. Z. Matuszak, T. Matuszak, M. Hubka, Warszawa – Piotrków Trybunalski 2014, ss. 111, ISBN 978-83-62421-97-8 (NDAP), ISBN 978-83-936511-3-9 (APPT)

Okładka Kiedy się wypełniły dni… Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiejWydawnictwo upamiętnia wydarzenia i bohaterów września 1939 r. W pierwszej części publikacji znalazły się teksty omawiające działania Armii „Prusy” na ziemi piotrkowskiej oraz życie Polaków w realiach okupacyjnej rzeczywistości. Drugą część książki stanowią wybrane materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz oddziału w Tomaszowie Mazowieckim. Są wśród nich zarówno rękopisy wspomnień oraz urzędowe maszynopisy, jak i fotografie, plakaty i mapy.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 

 


Wielka Wojna 1914-1918. Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego, Ryszard Bonisławski, Łódź 2014, ss. 96, ISBN 978-83-931608-7-7, ISBN 978-83-64806-08-7, ISBN 978-83928867-8-5

Okładka Wielka Wojna 1914-1918. Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego

Publikacja, której współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Łodzi, prezentuje zdjęcia miasta w latach 1914-1918 wykonane przez fotografa amatora Michała Daszewskiego. Część albumowa książki poprzedzona jest wstępami przybliżającymi postać autora zdjęć oraz sytuację Łodzi w czasie I wojny światowej.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Bezbronne miasto. Łódź 1914-1918, Łódź 2014, ss. 334, ISBN 978-83-927666-1-2, ISBN 978-83-7982-029-0

Okładka Bezbronne miasto. Łódź 1914-1918

Książka przedstawia obraz Łodzi i ziemi łódzkiej podczas I wojny światowej. Zawiera teksty prezentujące różne perspektywy: wspomnienia Mieczysława Hertza, obejmujące m.in. analizę przebiegu i skutków wojny dla miasta, fragmenty książki „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym” z 1898 r. autorstwa Jana G. Blocha oraz zapiski pielęgniarki Violetty Thurstan, naocznego świadka wydarzeń. Wydawnictwo uzupełniają unikatowe fotografie z zasobu łódzkiego archiwum.

Publikacja została wydana przez Narodowe Centrum Kultury i Wydawnictwo Kusiński. Współwydawcami są Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo Holokaustu. Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Lata 1940-1944, oprac. Maria Osika i Aleksandra Starczewska-Wojnar, ss. 272, ISBN 978-83-904142-7-0, ISBN 978-83-64806-00-1

Okładka Lista żydowska – jeszcze jedno świadectwo Holokaustu. Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Lata 1940-1944Wydawnictwo stanowi zbiór wypisów źródłowych z zespołu „Urząd Statystyczny Rzeszy w Berlinie”, przechowywanego w opolskim archiwum. Lista zawiera nazwiska 4 606 osób, które zginęły w czasie Holokaustu. Znacząca część prezentowanych danych nie została dotąd ujęta w żadnym z dostępnych zbiorów osobowych ofiar Holokaustu.

Wypisy źródłowe skierowane są do historyków, demografów oraz potomków osób wymienionych w zestawieniu. Mogą stanowić również cenną informację dla urzędów stanu cywilnego, w których brakuje oryginalnych dokumentów.

Publikacja ukazała się w serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Opolu pt. Opera Extraordinaria, nad którą redakcję naukową sprawuje dr hab. Mirosław Lenart.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

I wojna światowa w dokumencie archiwalnym, oprac. Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2014, ss. 88, ISBN 978-83-933332-6-4

Okładka I wojna światowa w dokumencie archiwalnymPublikacja, która ukazała się w serii wydawniczej „Skarby gdańskiego archiwum”, informuje o źródłach do historii pierwszej wojny światowej przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz prezentuje wybrane materiały. Wśród ponad 70 różnorodnych archiwaliów znalazły się dokumenty dotyczące m.in. początku wojny, działań na frontach oraz pomocy niesionej poszkodowanym w starciach.

Pozycja wydana przez Archiwum Państwowe w Gdańsku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.  Publikacja jest również dostępna w formacie .pdf na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gdańsku.

 

Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej, Mirosław Węcki, Katowice 2014, ss. 534, ISBN 978-83-7629-679-1, ISBN 978-83-63031-24-4

Okładka Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowejPublikacja autorstwa dr. Mirosława Węckiego, której współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Katowicach, przybliża postać Fritza Brachta – najważniejszego dygnitarza nazistowskiego działającego na Górnym Śląsku w okresie II wojny światowej.

Jako gauleiter (przywódca lokalnych struktur partii narodowosocjalistycznej) oraz nadprezydent (zwierzchnik administracji cywilnej) Bracht należał do elitarnej grupy funkcjonariuszy, którym Adolf Hitler powierzył administrację terenów okupowanej Polski. W przeciwieństwie do Hansa Franka, Arthura Greisera, Alberta Forstera czy Ericha Kocha jest on jednak postacią niemal zupełnie nieznaną. Dotychczas historycy stosunkowo niewiele pisali na jego temat. Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą kompletniejszego przedstawienia biografii człowieka, który odpowiadał za całokształt polityki III Rzeszy wobec Górnego Śląska. To właśnie jemu należy przypisać współudział w wielu nazistowskich zbrodniach oraz realizację polityki narodowościowej na tym obszarze.

Publikacja zawiera ponad 60 reprodukcji zdjęć oraz archiwaliów dotyczących Fritza Brachta, dotychczas w większości niepublikowanych.


Brezowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz zespołu akt Archiwum Brezów z Siekierzyniec 1555-1945, Elżbieta Wierzbicka, Lublin 2013, ss. 339, ISBN 978-83-9268957-7, ISBN 978-83-64806-05-6

Okładka Brezowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz zespołu akt Archiwum Brezów z Siekierzyniec 1555-1945

Choć ród ten nie należał do szczególnie znanych i wpływowych, to jednak archiwalia zachowane w Archiwum Brezów z Siekierzyniec są ważnym świadectwem dziejów średniozamożnego polskiego rodu szlacheckiego na Ukrainie oraz rodzin z nim spokrewnionych.

Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Lublinie podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera opis dziejów Brezów oraz rodzin, których akta znalazły się w zespole. Drugą część stanowi inwentarz akt. Wydawnictwo posiada ponadto aneksy genealogiczne ułatwiające korzystanie z archiwaliów oraz indeks osobowy i geograficzny.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 


Wojenna skrzynka pocztowa, oprac. Anna Nowak, Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Anna Sawicka, Przemyśl 2014, ss. 103, ISBN 978-83-88172-53-3

Okładka Wojenna skrzynka pocztowa

Publikacja Archiwum Państwowego w Przemyślu została wydana w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Wydawnictwo przybliża życie codzienne ludności cywilnej Przemyśla podczas oblężenia tamtejszej twierdzy. Była ona dwukrotnie oblegana przez Rosjan, a ostatecznie została wyswobodzona przez wojska niemieckie i austrowęgierskie w 1915 r. W albumie zaprezentowano w układzie chronologicznym karty pocztowe i listy oraz pocztówki fotograficzne i fotografie ze Zbioru korespondencji wojennej lat 1914-1918, przechowywanego w przemyskim archiwum. Uzupełnienie publikacji stanowią wybrane notatki prasowe z wydawanych w Przemyślu w latach 1914-1915 „Wiadomości wojennych” oraz z tygodników „Ziemia Przemyska” i „Panteonu Polskiego”.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 - 22 VII 1983) – fragmenty obszernego pamiętnika z lat 1958-2012 profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Józef Półćwiartek, Przemyśl 2014, ss. 204, ISBN 978-83-88172-52-6

Okładka Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 - 22 VII 1983) – fragmenty obszernego pamiętnika z lat 1958-2012 profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Józef Półćwiartek jest autorem ok. 270 publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Od 1967 r. związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie, przekształconą w 2001 r. w Uniwersytet Rzeszowski. Był m.in. członkiem dwóch komisji naukowych PAN Oddział w Krakowie oraz Międzynarodowej Komisji Historycznej Polsko-Ukraińskiej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Prowadził badania naukowe nad dziejami gospodarczo-społecznymi pogranicza etnicznego polsko-ruskiego (polsko-ukraińskiego) czasów staropolskich. Podejmował także problemy metodologiczne i dydaktyczne w dziedzinie regionalnych badań historycznych, metrologii z obszaru Rusi Czerwonej. Zajmował się ponadto historią najnowszą (dzieje tajnej oświaty w latach okupacji niemieckiej, młodzieżowe antykomunistyczne organizacje konspiracyjne w Rzeszowskiem w latach 1944-56).

Opublikowane przez Archiwum Państwowe w Przemyślu fragmenty pamiętnika prof. Półćwiartka to zapis niemal codziennych notatek o sytuacji w uczelni, z którą był związany, oraz w regionie i w kraju od czasu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jest to jedynie część obszernego pamiętnika prowadzonego przez prof. Półćwiartka przez ponad 40 lat.


Pochód pierwszomajowej poprawności. Święto Pracy na Opolszczyźnie w latach 1945–1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu, red. Sławomir Marchel i Justyna Sowińska, Opole 2014, ss. 111, ISBN 978-83-62421-93-0, ISBN 978-83-904142-5-6

Okładka Pochód pierwszomajowej poprawności. Święto Pracy na Opolszczyźnie w latach 1945–1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w OpoluPublikacja przybliża różne oblicza obchodów Święta 1 Maja na Opolszczyźnie w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podstawę opisu stanowią dokumenty i fotografie zachowane w opolskim archiwum. Uzupełnieniem treści są wspomnienia mieszkańców regionu związane z obchodami. Święto Pracy było jednym z ważniejszych działań propagandowych tworzących iluzję sprawnie zarządzanego państwa. Chociaż ówczesna władza kreowała obchody na uroczystości o charakterze świeckim, to jednak swoją formą przypominały one praktyki religijne, a ich głównym celem było uczynienie obywateli wiernymi poddanymi partii.

Publikacja stanowi drugi tom serii „Opera Extraordinaria” pod redakcją dr hab. Mirosława Lenarta. Do wydania dołączono płytę CD zawierającą tematycznie powiązane teksty źródłowe z lat 1945–1989 z zasobu opolskiego archiwum.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe, red. Barbara Berska i Monika Andrasz-Mrożek, Kraków 2014, ss. 127, ISBN 978-83-937907-8-4

Okładka Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe

Katalog prezentujący materiały archiwalne z wystawy zorganizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Dzięki współpracy wszystkich archiwów państwowych udało się zebrać liczne dokumenty, plakaty oraz zdjęcia przedstawiające życie Polaków w czasie konfliktu zbrojnego, który przyczynił się do osłabienia zaborców i umożliwił odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Publikacja dwujęzyczna (jęz. polski i angielski) wydana przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Archiwami Państwowymi oraz Gminą Miejską Kraków.

 


Regesta fontium sommerfeldensium, red. Adam Górski i Beata Grelewicz, Lubsko – Zielona Góra 2013, ss. 200, ISBN 978-83-934741-1-0

Okładka Regesta fontium sommerfeldensium

Publikacja zainspirowana 730. rocznicą nadania praw miejskich miastu Lubsko. Jest owocem współpracy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Lubska oraz jego miasta partnerskiego, niemieckiego Forst. Chociaż wiele cennych dokumentów bezpowrotnie przepadło, zachowane źródła umożliwiły przybliżenie dziejów regionu i życia mieszkańców miasta od XIV do pierwszej połowy XIX wieku. Do książki dołączono płytę CD zawierającą zdigitalizowane materiały archiwalne.

 

Historia źródłem opowiedziana. Dzieje miast w zasobach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014, ISBN 978-83-934741-2-7

okładka Historia źródłem opowiedziana. Dzieje miast w zasobach Archiwum Państwowego w Zielonej GórzeW związku z otwarciem nowej siedziby, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze opublikowało część swoich bogatych zasobów poświęconych historii miast polskich. Dzięki zdjęciom i skanom materiałów archiwalnych, czytelnik ma możliwość zapoznania się z wieloma bezcennymi źródłami, począwszy od świadectw życia codziennego, aż do dokumentów królów polskich.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Daleki Wschód w świetle wewnętrznych biuletynów centrali MSZ oraz raportów polskich placówek z lat 1920-1941, red. Edward Kołodziej, Warszawa 2014, ss. 384, ISBN 978-83-7208-249-7

okładka Daleki Wschód w świetle wewnętrznych biuletynów centrali MSZ oraz raportów polskich placówek z lat 1920-1941

Historia relacji Wschodu z Zachodem została w dużej mierze ukształtowana przez kolonializm. Chociaż zabory uniemożliwiły Polsce podjęcie prób ekspansji kolonialnej, stosunki Rzeczpospolitej z krajami azjatyckimi zostały nawiązane po odzyskaniu niepodległości, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Archiwum Akt Nowych prezentuje zachowane notatki, biuletyny i protokoły pozwalające prześledzić historię stosunków pomiędzy dwiema cywilizacjami z polskiego punktu widzenia.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 

 


Ale nam się wydarzyło. Wybory 4 czerwca 1989 roku na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach, red. Dariusz A. Rymar i Marek Rusakowicz, Gorzów Wielkopolski 2014, ss. 340, ISBN 978-83-936775-3-5

okładka Ale nam się wydarzyło. Wybory 4 czerwca 1989 roku na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach

Książka wydana przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim z okazji 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Zawiera wspomnienia posłów oraz senatorów reprezentujących różne ugrupowania polityczne, zarówno PZPR, jak i opozycję. Parlamentarzyści opowiadają o życiu w komunistycznej Polsce, czasach poprzedzających ich późniejszą działalność polityczną, nadziejach, możliwościach, ale także trudnościach związanych z transformacją ustrojową.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Wybory do wolności, Marek Kietliński, Białystok 2014, ss. 134, ISBN 978-83-7657-181-2

okładka Wybory do wolności

Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Białymstoku poświęcona jest historii przemian społeczno-gospodarczych, które umożliwiły zorganizowanie pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Zawarto w niej informacje o ówczesnych partiach, kandydatach, politykach, a także metodach działania Służby Bezpieczeństwa.

 

 

Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana, Płock 2014, ss. 255, ISBN 978-83-929779-9-5

okładka Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana

Katalog zawiera zdjęcia i dokumenty zaprezentowane na wystawie poświęconej historii Płocka w pierwszej połowie XX wieku. Wiele z nich, jak np. życiorysy płockich wodniaków, zdjęcia, projekty architektoniczne i rysunki prezentujące ówczesny miejski krajobraz, upubliczniono po raz pierwszy. Dzięki współpracy Archiwum Państwowego w Płocku, instytucji oraz osób prywatnych udało się zrekonstruować zapomnianą przeszłość miasta, kiedy „Ludzie Wisły” byli jedną z najważniejszych grup zawodowych.

 

Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918. Polonica im Parlamentsarchiv Wien. Archiv des Abgeordnetenhauses des Reichsrats 1861–1918, red. prof. Jerzy Gaul (Archiwum Główne Akt Dawnych), Warszawa 2014, ss. 720, ISBN 978-83-935137-9-6 (AGAD), 978-83-62421-73-2 (NDAP), 978,83-7181-827-1 (DiG)

okładka Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918

Książka jest rezultatem wieloletnich kwerend prof. Jerzego Gaula z Archiwum Głównego Akt Dawnych w archiwach austriackich. Szczegółowo opisane zostały polonika z jednego z ważniejszych zespołów Archiwum Parlamentu w Wiedniu – Archiwum Izby Posłów Rady Państwa. Zespół ten to archiwum historyczne zawierające podstawowe źródła do dziejów parlamentaryzmu monarchii habsburskiej. Publikacja zawiera tekst równoległy w językach polskim i niemieckim. Treść przewodnika koncentruje się nie tylko na zawartości aktowej archiwum (charakterystyce zgromadzonych poloników), lecz także na zagadnieniach kancelaryjnych działalności parlamentu austriackiego z lat 1861–1918.

Publikacja otrzymała Nagrodę Przeglądu Wschodniego 2014 w kategorii Edycja źródeł.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Obywatelski Komitet Porozumiewawczy „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Powstanie i działalność od marca do czerwca 1989 roku. Relacje i dokumenty, red. M. Machałek, J. Macholak i W. Puzyna, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2014, ss. 256, ISBN 978-83-64642-01-2

okładka Obywatelski Komitet Porozumiewawczy „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Powstanie i działalność od marca do czerwca 1989 roku. Relacje i dokumenty

Publikacja zawiera zapis relacji oraz wspomnień uczestników demokratycznych przemian w regionie zachodniopomorskim i jest pokłosiem konferencji, w których udział wzięli organizatorzy i działacze OKP „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Spotkania odbyły się w 2008 i 2009 r. w szczecińskim archiwum państwowym oraz Wyższej Szkole Administracji Publicznej, a ich celem było przypomnienie wydarzeń 1989 r. przez ich uczestników i podjęcie próby zapisania historii OKP.

Oprócz spisanych relacji w książce opublikowane zostały także materiały archiwalne, takie jak dokumenty, ulotki, odezwy, komunikaty i plakaty wyborcze. Część z nich została przekazana do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Z publikacją w wersji elektronicznej można zapoznać się na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

 


Dokumenty przełomu 1989–1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach, oprac. K. Jastrzębska, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Siedlce 2014

Okładka Dokumenty przełomu 1989–1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach

W albumowej publikacji przygotowanej w związku z 25. rocznicą wyborów 1989 r. znalazły się reprodukcje fotografii, druków ulotnych i innych materiałów dokumentujących przełomowe dla Polski lata przemian. W książce opublikowano m.in. dokumenty Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Siedlcach, komitetów wyborczych i partii politycznych.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Białystok w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę wejścia wojsk polskich do Białegostoku 19 lutego 1919 r., oprac. B. Samarski, M. Gajewski, Archiwum Państwowe w Białymstoku i Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2014, ISBN 978-83-7657-145-4

Okładka Białystok w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę wejścia wojsk polskich do Białegostoku 19 lutego 1919 r

Katalog wystawy zorganizowanej z okazji 95. rocznicy wyzwolenia miasta. W pierwszej części wydawnictwa przedstawione zostały losy Białegostoku w czasie I wojny światowej, moment wkroczenia do miasta Wojsk Polskich oraz początki białostockiego samorządu. W drugiej części publikacji zaprezentowano materiały archiwalne dotyczące opisywanych wydarzeń.

 

Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Białystok 2013

 Okładka Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013Publikacja stanowi katalog wystawy, której celem było upamiętnienie osób pełniących funkcje we władzach Białegostoku od 1919 r. do czasów współczesnych. W książce zaprezentowane zostały wybrane dokumenty archiwalne dotyczące władz miasta oraz biogramy prezydentów Białegostoku, składy osobowe Rad Miejskich (1919-1939 i 1990-2013) i Miejskich Rad Narodowych (1944-1990).

Treść publikacji oraz zamieszczone w niej zdjęcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie archiwum.

 

S.K. Latek, Tajna „Solidarność” w Pułtusku w latach 1982–1986: wspomnienia konspiratora, Folia Historia Pultoviensia, red. K. Wiśniewski, t. 1, Pułtusk 2014, ss. 99 + 1 nlb., ISBN 978−83−64273−06−3

publikacja Tajna „Solidarność” w Pułtusku w latach 1982–1986: wspomnienia konspiratora

Tom inaugurujący serię wydawniczą Folia Historia Pultoviensia, w ramach której publikowane będą wspomnienia osób związanych z Pułtuskiem i północno-wschodnim Mazowszem. Zawiera wspomnienia Sławomira Konrada Latka, pracownika FSO i UT „Polam-Pułtusk” w latach 1978−1990, internowanego w Kwidzynie w 1982 r., zaangażowanego następnie w konspiracyjną działalność „Solidarności”, przewodniczącego NSZZ „Solidarności” w „Polamie” i Zarządu Oddziału w Pułtusku w latach 1989−1990, delegata na I i II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Przypomina wydarzenia z lat 80. XX w., okres tzw. karnawału „Solidarności”, stanu wojennego i oporu wobec ówczesnej władzy, warunki życia internowanych w ośrodkach odosobnienia w Kwidzynie oraz akcje podejmowane przez pułtuską konspirację. Publikacja składa się z przedmowy, wykazu skrótów, wstępu, 31 rozdziałów oraz zakończenia. Jej współwydawcą jest Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku.

 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. K. Wiśniewski, Warszawa 2013, ss. 383 + 1 nlb., ISBN 978−83−932824−8−7, 978−83−62421−45−9

Okładka rchiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie archiwalnymInformator jest pierwszą publikacją zawierającą szczegółowe informacje o zawartości zespołów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.). Składa się ze wstępu przedstawiającego układ wydawnictwa, dzieje archiwum, jego zasób i zasady korzystania oraz z części głównej, charakteryzującej zawartość poszczególnych zespołów archiwalnych. Publikację uzupełniają: mapa obrazująca obszar działania Archiwum Państwowego w Warszawie, streszczenie w języku angielskim, alfabetyczny wykaz nazw zespołów, indeks nazw osobowych i geograficznych oraz bibliografia.

 

Kamienie milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, Z dziejów kartografii, t. 17, Warszawa 2013, ss. 405 + 1 nlb., ISBN 9788386062140, 9788362421824, 9788393282456, 9788362189304

Okładka Kamienie milowe w kartografii

Kamienie milowe w kartografii to tytuł tomu 17 wydawnictwa seryjnego Z dziejów kartografii. Tworzą go materiały będące rozwinięciem lub nawiązaniem do treści referatów wygłoszonych podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii zorganizowanej w 2012 r. w Warszawie przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Zespół Historii Kartografii IHN PAN. Zakres tematyczny tomu jest bardzo szeroki, a jego autorzy reprezentują różne dziedziny kartografię, historię, geografię, hydrologię, gleboznawstwo. Tom otwiera obszerny wybór wydarzeń i dzieł uznanych za „kamienie milowe” w kartografii, dokonany przez Wiesławę Żyszkowską i Lucynę Szaniawską (Kamienie milowe w kartografii — wpływ osiągnięć nauki i techniki na rozwój kartografii), natomiast artykuł Jerzego Ostrowskiego (Kamienie milowe w polskim piśmiennictwie z zakresu historii kartografii) przybliża wybrane publikacje z ostatnich 200 lat, które mogą być uznane za „kamienie milowe” na drodze poznawania przeszłości kartografii ziem polskich i nie tylko. Drugą część tomu tworzą teksty o „kamieniach milowych” w kartografii dawnej, do końca XVIII w., wśród których wiele jest poświęconych dziełom renesansowym (piszą o tym m.in. Lucyna Szaniawska i Teresa Bogacz). W części trzeciej publikacji zamieszczone zostały artykuły omawiające kartograficzne przedstawienia miast (Henryk Bartoszewicz, Paweł E. Weszpiński, Dariusz Lorek, Zbigniew Tucholski). Część czwarta tomu poświęcona została kartografii XX w. Otwiera ją tekst Anny Faliszewskiej omawiający zagadnienie anamorfoz kartograficznych w ujęciu historycznym. Rozwój kartografii gleb w Polsce po II wojnie światowej przedstawiają Albina Mościcka i Janusz Ostrowski, a wyniki badań toponimii leśnej omawia Tomasz Olenderek. Część piątą tworzą artykuły o zbiorach kartograficznych. Należą do nich m.in. teksty Ewy Szymkiewicz o zbiorach Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wiesława Sieradzana o malborskiej kolekcji map Ernsta von der Oelsnitz. Zastosowaniu nowoczesnych technik udostępniania dawnych zbiorów kartograficznych poświęcona została część szósta tomu (piszą o tym m.in. Lucyna Szaniawska, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Grażyna Dudzicka, Ewa Nowacka, Anna Wrochna), a wykorzystywanie zbiorów dawnych dokumentów kartograficznych stało się przedmiotem zainteresowania autorów ostatniego działu tomu 17 (Marty Kuc-Czerep, Jarosława Suchożebrskiego, Anny Marcinkowskiej).

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Sztuka królewska w Bydgoszczy. 230 lat tradycji wolnomularskich, Marek Romaniuk, Instytut Sztuka Królewska w Polsce, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-937972-2-6

Okładka Marek Romaniuk, Sztuka królewska w Bydgoszczy. 230 lat tradycji wolnomularskichPublikacja jest katalogiem wystawy współorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Okazją do przygotowania ekspozycji był jubileusz 230-lecia powołania pierwszej bydgoskiej loży masońskiej.

W książce przybliżona została m.in. historia oraz symbolika masonerii bydgoskiej, której początki wiążą się z rozbiorami Polski. Publikacja zawiera ponadto przewodnik po pamiątkach wolnomularskich w Bydgoszczy, które przechowywane są w Archiwum Państwowym, Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego oraz w Wojewódzkiej i Miejskie Bibliotece Publicznej im. W. Bełzy. Wydawnictwo uzupełniają fotokopie wybranych rękopisów i druków, a także zdjęcia odznaczeń masońskich.


Życie teatralne dawnego Elblaga w świetle archiwaliów, oprac L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2014

Okładka Życie teatralne dawnego Elblaga w świetle archiwaliówPublikacja albumowa ukazała się w serii wydawniczej „Skarby gdańskiego archiwum”. Książka zawiera wstęp informujący o źródłach do dziejów szeroko rozumianej kultury teatralnej dawnego Elbląga przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz prawie 90 skanów archiwaliów przedstawionych w układzie chronologicznym. Wśród prezentowanych archiwaliów są głównie afisze teatralne, fotografie sceniczne poszczególnych aktorów oraz zatrzymane w kadrze sceny z przedstawień. Dodatkowo daną partię materiału źródłowego poprzedzają krótkie informacje o elbląskim życiu teatralnym. Publikację przygotowała pracownik gdańskiego archiwum dr Lidia Potykanowicz-Suda.

Wydawnictwo ukazało się nakładem Archiwum Państwowego w Gdańsku i Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Publikacja w formacie .pdf jest dostępna na stronie archiwum.


„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi, red. M. Lenart, Opole 2014, ss. 204, ISBN 978-83-904142-8-7

Okładka „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra SkargiW publikacji zawarte zostały trzy studia poświęcone postaci Piotra Skargi: „Najstarsze przekazy o Skardze jako fundament jego ikonografii” (K. S. Ożóg), „Listy Piotra Skargi w archiwach prywatnej proweniencji przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie” (J. Zawadzki) oraz „Podręcznik życia wojskowego i religijnego Piotra Skargi” (M. Lenart).

Uzupełnienie tekstów stanowią fototypiczne edycje dwóch listów Skargi (z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych) oraz faksymile pierwszego wydania „Żołnierskiego nabożeństwa” (z zasobu Muzeum Narodowego w Krakowie).

Książka ukazała się w serii Opera Extraordinaria.

 

Cieniom przodów naszych… W 150. rocznicę Powstania Styczniowego, oprac. I. Pogorzelska, P. Pawłowski, Kielce 2013, ss. 142, ISBN 978-83-935363-4-4, 978-83-62421-65-7

Okładka Cieniom przodów naszych… W 150. rocznicę Powstania Stycznioweg

Wydany z okazji obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego album przedstawia archiwalia wybrane z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach i jego oddziału w Sandomierzu. Prezentowane dokumenty dotyczą wydarzeń poprzedzających wybuch powstania i działań zbrojnych na Kielecczyźnie i ziemi sandomierskiej. Autorzy postanowili ponadto przedstawić czytelnikom dokumentację dotyczącą obchodów rocznicowych powstania styczniowego i innych archiwaliów świadczących o roli tego wydarzenia. Cześć albumowa wydawnictwa poprzedzona jest wstępem, którego współautorem jest prof. Wiesław Caban.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoka w zbiorach archiwów polskich, oprac. J. Sikorski, A. Jodko, Gorzów Wielkopolski 2013, ISBN 978-83-936775-1-1, 978-83-62421-68-8

Okładka Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoka w zbiorach archiwów polskich

Prezentowany album jest jednocześnie katalogiem wystawy zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, które z okazji budowy swojej nowej siedziby przygotowało ekspozycję przedstawiającą postać Ignacego Mościckiego. Album zawiera fotokopie wyselekcjonowanych eksponatów wystawowych prezentujących życie ostatniego przedwojennego prezydenta, a pochodzących ze zbiorów kilkunastu różnych polskich archiwów. Czytelnik może zapoznać się nie tylko z dokumentami z okresu prezydentury, lecz także z czasów, gdy Ignacy Mościcki przebywał na emigracji, studiował czy wykładał na Politechnice Lwowskiej.

Książka wydana nakładem Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce, J. M. Stoksik, Kraków 2013, ss. 296, ISBN 978-83-927658-7-5

Okładka Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce

Publikacja stanowi obszerne opracowanie historii małopolskiej kartografii od początku jej istnienia do rozbiorów Rzeczpospolitej. Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich autorka szczegółowo przedstawiła początki miernictwa w Polsce, zapotrzebowanie na pomiary oraz kształtowanie się środowiska mierniczego w dawnej Rzeczpospolitej. Rozdział drugi poświęcony został Uniwersytetowi Krakowskiemu – ośrodkowi kształcenia geodetów i kartografów od XV do XVIII wieku. W ostatniej części wydawnictwa autorka przeanalizowała prace geometrów małopolskich w badanym okresie.

Wydawnictwo opatrzone jest aneksem zawierającym kopie kilkudziesięciu opisywanych w nim map i dokumentów, pochodzących m.in. z Archiwum Narodowego w Krakowie i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Dodatkowo osobno dołączono 8 reprodukcji archiwaliów.

Publikacja dofinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie, oprac. J. Kosman, Szczecin 2013, ss. 121, ISBN 978-83-89341-89-1

Okładka Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie

Kolekcja starodruczna biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie obejmuje ponad 1600 dzieł, z czego ok. 30% to pomeranica, czyli druki wyodrębnione z uwagi na problematykę pomorską oraz miejsce wydania. Prezentowany katalog pomeraniców XVI i XVII wieku został przygotowany w oparciu o zasady opracowania starych druków. Część katalogowa poprzedzona jest wstępem omawiającym zarówno historię biblioteki szczecińskiego archiwum, jak i jej zasób starodruczny. W zamyśle autorów jest to pierwsza część większego opracowania, które obejmie również wiek XVIII.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 


Katalog wystawy archiwalnej: Rawicz i inni... W 150. rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego Władysława Rawicza, oprac. A. Rogalski, Siedlce 2013, ss. 112

Okładka Katalog wystawy archiwalnej: Rawicz i inni... W 150. rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego Władysława Rawicza

Wydawnictwo składa się z dwóch części: obszernego wstępu oraz katalogu wystawy Rawicz i inni... W 150. rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego Władysława Rawicza, poświęconej uczestnikom powstania styczniowego. Publikacja zawiera zestaw oryginalnych aktów zgonów (faksymile) powstańców, zgromadzony na podstawie kwerendy w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Znalazły się tu także wybrane akty zgonów wrogów powstania - żołnierzy rosyjskich oraz współpracujących z carskimi władzami polskich zdrajców i kolaborantów. Łącznie katalog obejmuje 144 podobizny aktów zgonów, w których odnotowano ponad 300 osób. Całość uzupełniają aneksy - wykazy aktów zgonów z lat 1863-1864.

 

Akta Sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668, oprac. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Archiwum Państwowe w Lublinie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 789 (seria wydawnicza Archiwum Państwowego w Lublinie Fontes Lublinenses, tom V pod red. P. Dymmela)

Okładka Akta Sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668

Piąty tom serii Fontes Lublinienses, poświęconej edycji źródeł do dziejów Lubelszczyzny powstałych do końca XVIII w., prezentuje akta wytworzone w latach 1572-1668 przez sejmik ziemi chełmskiej. Dokumentacja sejmików stanowi jedno z najważniejszych źródeł poznania realiów panujących w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Uchwały sejmików szlacheckich odnosiły się do wszystkich sfer życia publicznego oraz wszystkich grup społecznych. Choć sejmik chełmski nie był wiodącą tego typu instytucją, to jednak posiadał szczególny charakter ze względu na położenie ziemi chełmskiej na pograniczu pomiędzy Małopolską a dzielnicami litewsko-ruskimi. Był to obszar, na którym krzyżowały się różne elementy etniczne, religijne i kulturowe, wpływające na organizację i działalność sejmiku oraz na mentalność, poglądy i kulturę polityczną miejscowej szlachty. W prezentowanej edycji znalazły się m.in. informacje o 212 zgromadzeniach szlachty chełmskiej oraz korespondencja sejmikowa.

 

Otwarty Skarbiec Pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. Część pierwsza: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu, red. nauk. M. Lenart, Opole 2013, ISBN 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9, ss. 192

Okładka Otwarty Skarbiec Pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji. Część pierwsza: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasuPierwszy tom serii Opera Extraordinaria wydawanej przez Archiwum Państwowe w Opolu prezentuje historię instytucji na tle sytuacji polityczno-społecznej regionu. Publikacja przybliża ponadto zbiory przechowywane w opolskim archiwum oraz sylwetki wybranych archiwistów. Do książki dołączona jest także płyta CD zawierająca film ze wspomnieniami byłych pracowników archiwum.

Z publikacją w wersji elektronicznej można zapoznać się na stronie archiwum.

 

Józef Siwiński „Wracać do was i klepać biedę nie myślę…”. Listy z Syberii 1873-1879, oprac. nauk. Eugeniusz Niebielski, Lublin 2013, ss. 227

Okładka Józef Siwiński „Wracać do was i klepać biedę nie myślę…”. Listy z Syberii 1873-1879

Książka zawiera edycję ok. 60 listów napisanych przez Józefa Siwińskiego z Syberii, na którą wyjechał z własnej woli po upadku powstania styczniowego. Publikacja przybliża ponadto historię rodziny Siwińskich na Lubelszczyźnie oraz braci Jana i Józefa w Rosji. Zawiera także odpisy dokumentów dotyczących członków rodziny oraz spis rzeczy zabranych przez Józefa w podróż na Syberię. Ciekawy element wydawnictwa stanowią współczesne listy potomków Siwińskich dotyczące ich XIX-wiecznych przodków.

Książka została wydana w ramach nowej serii Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła Lubelskie.

 

 


Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, Warszawa 2013, ss. 753, ISBN 978-83-7545-481-9

Okładka Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym

Publikacja jest ósmym tomem z serii Polska mniej znana wydawanej przez Archiwum Akt Nowych we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Książki przedstawiają wyniki badań pracowników wymienionych ośrodków, a dotyczącą mało znanych kart historii PRL-u.

Prezentowany tom zawiera kilkadziesiąt artykułów dotyczących wydarzeń roku 1948, ukazujących szeroką perspektywę historyczną Polski oraz stan zasobów archiwalnych dotyczących wspomnianego okresu. Planowane jest wydanie drugiej części Zwrotu politycznego ’48, w której głos zabiorą również aktywni aktorzy polityczni tamtego okresu. Książka zawiera ostatnią pracę zmarłego profesora Jana Sobczaka, pamięci którego poświęcono tom.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Bibliografia zawartości Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno–Archiwalnego oraz innych wydawnictw Archiwum Państwowego i Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wlkp. za lata 1994–2013, Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 84, ISBN 978-83-88514-12-8

Okładka Bibliografia zawartości Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno–Archiwalnego oraz innych wydawnictw Archiwum Państwowego i Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wlkp. za lata 1994–2013

Niniejsze wydawnictwo jest retrospektywną bibliografią materiałów wydanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat przez Archiwum Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolski. Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza to wykaz prac zamieszczonych w wydanych dotąd numerach Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno–Archiwalnego. Część ta dzieli się na kilkanaście rozdziałów, które odpowiadają rozdziałom rocznika. W drugiej części książki znajduje się lista 47 publikacji zwartych wydanych w tym samym okresie.

 

Stan wojenny z perspektywy lokalnej. Łódź i region 1981-1983, red. Sylwia Hadrysiak, Piotrków Trybunalski 2013, ss. 142, ISBN 978-83-936511-4-6

Okładka Stan wojenny z perspektywy lokalnej. Łódź i region 1981-1983

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów przedstawiających stan wojenny w nieznanej powszechnie perspektywie. Teksty różnią się podejściem autorów do zagadnienia. Pierwsze cztery artykuły to prace historyczne, pozostałe to opracowania źródłoznawcze. Wszystkie ukazują stan wojenny w skali lokalnej, poruszając tematykę mało znaną. Wydarzenia tamtego okresu zazwyczaj opisywane są z perspektywy Warszawy lub Gdańska, dlatego cenne jest ukazanie ich w nowatorskim regionalnym ujęciu. Dzięki publikacji czytelnik może zapoznać z informacjami dotyczącymi codziennych problemów mieszkańców Łodzi w okresie stanu wojennego oraz nastrojów społecznych w małym ośrodku miejskim. Wydawnictwo kierowane jest zarówno do historyków, jak i osób zainteresowanych tematyką stanu wojennego w Polsce.

 

 


„Gdy myślę, Ojczyzna” – portrety sławnych Polaków w dokumencie archiwalnym…, Kielce 2013, ss. 60, ISBN 978-83-935363-3-7, 678-83-62421-64-0

Okładka „Gdy myślę, Ojczyzna” – portrety sławnych Polaków w dokumencie archiwalnym…,

Książka jest katalogiem wystawy zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Kielcach, na której zaprezentowane zostały sylwetki znanych Polaków. W pierwszej części publikacji znajduje się alfabetyczny spis krótkich haseł biograficznych bohaterów ekspozycji wraz z wykazem materiałów archiwalnych, które ich dotyczą. W części drugiej zaprezentowano natomiast fotografie wybranych eksponatów wystawowych. Publikowane archiwalia pochodzą z dwudziestu zbiorów archiwalnych z całej Polski, w tym z dziewięciu archiwów państwowych.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

A może byśmy tak porozmawiali o Tuwimie, Warszawa – Piotrków Trybunalski 2013, ss.127, ISBN 978-83-62421-79-4, 978-83-936511-9-1, cena 90 zł

Okładka A może byśmy tak porozmawiali o Tuwimie

Publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych powstała z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima. Prezentuje ona materiały dotyczące poety przechowywane w zbiorach archiwów państwowych w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz w Archiwum Akt Nowych, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Narodowym w Krakowie.

Część albumową książki poprzedzają dwa artykuły pracowników naukowych archiwum w Piotrkowie Trybunalskim, opisujące życie i twórczość Tuwima. Drugą część publikacji stanowią fotokopie różnorodnych archiwaliów, opatrzone komentarzem. Są wśród nich zarówno zdjęcia, afisze teatralne, czy korespondencje poety z różnych okresów jego życia, jak i dokumenty państwowe dotyczące Juliana Tuwima, np. jego akt urodzenia czy ślubu.

 


Materiały archiwalne do dziejów Wschowy, Barbara Ratajewska, Warszawa - Leszno 2013, ss. 207, ISBN 978-83-931008-1-1, 978-83-62421-69-5

Okładka Materiały archiwalne do dziejów Wschowy

Wydawnictwo składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiony został zarys dziejów Wschowy, w drugiej zaprezentowano fotokopie archiwaliów podzielonych na grupy: dokumenty pergaminowe i papierowe, tłoki pieczętne, dokumentacja aktowa, techniczna, kartograficzna oraz widokówki i fotografie. Wśród prezentowanych dokumentów znalazło m.in. pismo Kazimierza Wielkiego z 1345 r. zwalniające Wschowę z opłat celnych. W trzeciej części publikacji zamieszczone zostały tłumaczenia kilkunastu wybranych dokumentów.

Autorką książki jest Barbara Ratajewska z Archiwum Państwowego w Lesznie. Publikacja została wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 

 


Elbląg w starej fotografii, oprac L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2013, ss. 174, ISBN 978-83-933332-2-6

Okładka Elbląg w starej fotografii

W publikacji zaprezentowano ponad 160 zdjęć przedwojennego Elbląga, będących unikalnym świadectwem historii miasta. Większość obiektów uwiecznionych na zdjęciach została bowiem zniszczona w czasie działań wojennych na początku 1945 roku. Zdjęcia przedstawiają niemal całe miasto, zarówno widoki ogólne, zabudowę głównych ulic, jak i dzielnic uboższych, obiekty wyróżniające się, jak i proste budowle.

Publikacja wydana nakładem Archiwum Państwowego w Gdańsku i Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku w serii wydawniczej „Skarby gdańskiego archiwum”.

Publikacja w formacie .pdf jest dostępna na stronie archiwum.

 

Łętownia (zarys dziejów), Zdzisław Konieczny, Przemyśl 2013, ss. 129, ISBN: 978-83-88172-51-9

Okładka Łętownia (zarys dziejów)

Książka ta jest drugim wydaniem pracy Zdzisława Koniecznego o historii wsi Łętownia. Po pierwszej publikacji autorowi udało się dotrzeć do nowych materiałów archiwalnych, które wykorzystał uzupełniając swoją pracę. Ponadto wydanie drugie zostało zaktualizowane o wydarzenia najnowsze mające miejsce po 1994 roku. Publikacja zawiera również liczne fotografie oraz treść przywileju nadającego prawa do Łętowni przez Władysława Jagiełłę. Ciekawa publikacja opisująca dzieje pojedynczej wsi od okresu staropolskiego do dnia dzisiejszego, która zainteresuje nie tyko historyków regionalnych.

 

 

 


Sprawozdania wojewody łódzkiego. Rok 1939. Część 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. Jacek Walicki, Łódź 2012, ss. 170, ISBN: 978-83-62421-51-0, 978-83-7525-754-0

Okładka Sprawozdania wojewody łódzkiego. Rok 1939. Część 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowyPublikacja oprócz tytułowych sprawozdań zawiera obszerne wprowadzenie przygotowane przez redaktora tomu. Omówione zostały w nim m.in. najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od stycznia do czerwca 1939 r., zarówno o znaczeniu międzynarodowym, jak i lokalnym. Scharakteryzowane zostały także działania mobilizacyjne na ziemi łódzkiej.
Sprawozdania wojewody łódzkiego zawierają natomiast zarówno ogólny, jak i bardzo szczegółowy opis ruchów politycznych i narodowościowych w województwie. Opisane są w nich sytuacje poszczególnych ugrupowań, ich działalność propagandowa i skład zarządów. Przedstawiona została także działalność prasy regionalnej, w tym szczegółowe działania podejmowane w celu jej cenzury.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 


Ziemia opoczyńska w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, oprac. Maciej Hubka, Andrzej Wróbel, Tomaszów Mazowiecki – Opoczno 2011, ss. 166, ISBN: 83-913343-9-2

Okładka Ziemia opoczyńska w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Oddział w Tomaszowie MazowieckimPublikacja zawiera szczegółowy, uporządkowany tematycznie wykaz dokumentów o regionie, które znajdują się w zasobie archiwum. Każda pozycja opatrzona jest krótką charakterystyką dokumentu. Zbiór poprzedzony jest wstępem, na który składa się zarys historii ziemi opoczyńskiej oraz charakterystyka zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, umożliwiająca czytelnikowi zapoznanie się zarówno z historią tego archiwum, jak i jego obecną strukturą. Do książki dołączona została płyta CD zawierająca elektroniczne kopie wybranych materiałów.

 

Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowej, Gniezno 2013, ss. 157, ISBN 978-83-62421-72-5, 978-83-926860-1-9

Okładka Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowejPrezentowane wydawnictwo jest publikacją dwuczęściową. Zawiera referaty wygłoszone podczas sesji popularnonaukowej, przeprowadzonej 16 października 2013 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Na uwagę zasługują teksty autorstwa licealistów z Gniezna i Trzemeszna. W dalszej części wydawnictwa zaprezentowano archiwalia pochodzące ze zbiorów I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Człowiek i dokument, oprac. Anna Jankowska przy współpracy Eweliny Majsterek i Krzysztofa Skarżyckiego, ss. 120, ISBN 978-83-933126-2-7, 978-83-62421-70-1

Okładka Człowiek i dokumentZ okazji otwarcia nowej siedziby Archiwum Państwowego w Radomiu zorganizowana została wystawa, której towarzyszył niniejszy katalog. Prezentuje on historię archiwum od jego założenia w 1921 roku oraz fotokopie i fotografie eksponatów wystawowych, a także przybliża sylwetki obecnych i byłych pracowników instytucji. W publikacji zaprezentowane zostały najcenniejsze i najciekawsze archiwalia znajdujące się w zasobie archiwum, z których najstarsze liczą ponad 500 lat. Wstęp do wydawnictwa napisał dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu Kazimierz Jaroszek. Część dotyczącą . jest fragment wywiadu z Heleną Kisiel, która pełniła tę funkcję przez niemal 30 lat.

Wydawnictwo dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Newsletter NDAP