Wydawnictwa

Publikacje archiwów państwowych

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Obława augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, Tadeusz Radziwonowicz, Barbara Bojaryn-Kazberuk, Suwałki 2017, ss. 210, ISBN 978-83-904977-2-3

Autorzy publikacji podjęli się opisania przyczyn, okoliczności, przebiegu i skutków obławy augustowskiej. W rozważaniach uwzględnili aktywność podziemia niepodległościowego, które w 1945 r. tworzył w rejonie Puszczy Augustowskiej Inspektorat Suwalski Armii Krajowej Obywatelskiej orazszersze tło dramatycznych wydarzeń z lipca tego roku na ówczesnym polsko-litewsko-białoruskim pograniczu. Nie pominęli reakcji na obławę administracji lokalnej oraz historii poszukiwań ofiar sowieckiej zbrodni. Działania te prowadziły od 1945 roku głównie rodziny zaginionych, a początkowe także miejscowe władze. Prośby o odnalezienie w Związku Sowieckim aresztowanych ich bliscy kierowali do centralnych organów władz i różnych instytucji przez lata. W miarę upływu czasu rodziny traciły wiarę w to, że zobaczą ujętych w obławie lub poznają ich los. Wtedy, zwłaszcza po lata 60. XX wieku, wiele rodzin uzyskało drogą sądową formalne uznanie zaginionych osób za zmarłe.   

Książkę wzbogacają liczne kopie materiałów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz z innych źródeł.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku. 

 


Materiały źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku, wybór i oprac. Grzegorz Waliś, Kalisz 2017, ss. 491, ISBN 978-83-938559-8-8

Głównym założeniem wydawnictwa było zgromadzenie źródeł archiwalnych, prasowych i ikonograficznych dotyczących internowania legionistów Józefa Piłsudskiego w Szczypiornie pod Kaliszem w 1917 r. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza to materiały źródłowe: wspomnienia i relacje legionistów przebywających w obozie, korespondencja i sprawozdania urzędowe, korespondencja prywatna oraz artykuły i informacje prasowe. W drugiej części, ilustracyjnej, która także ma charakter źródłowy umieszczono: archiwalia, druki ulotne, fotografie życia obozowego, grafikę i literaturę obozową, rękodzieło, numizmaty i różne formy upamiętnienia (medale oraz archiwalne i współczesne zdjęcia pomników i tablic pamiątkowych). Łącznie zamieszczono 326 dokumentów źródłowych i 107 ilustracji. Dodatkowo na końcu książki umieszczono plan obozu.

Wydawnictwo opatrzono przedmową, wstępem oraz aparatem pomocniczym: wykazem skrótów, spisem dokumentów, wykazem ilustracji, rozbudowanym indeksem osobowym, bibliografią oraz anglojęzycznym streszczeniem.

Książka dostępna w formacie: PDF

Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

 


Polskie komputery rodziły się w Elwro we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce, Barbara Maćkowiak, Andrzej Myszkier i Bogdan Safader, ss.105, Wrocław 2017, ss.105, ISBN 978-83-7795-013-5

Monografia przygotowana w oparciu o materiały źródłowe AP Wrocław przedstawia dzieje przedsiębiorstwa w latach 1959–2000, odzwierciedlając polską drogę do informatyzacji kraju. Autorzy rozważają m.in. różne aspekty produkcji pionierskich komputerów ODRA, które zinformatyzowały (zrewolucjonizowały) całe branże gospodarki polskiej, w tym setki kluczowych instytucji. Ponadto komputery „elwrowskie” zdominowały w krótkim czasie rynek informatyczny w krajach Europy Środkowo – Wschodniej i części Azji. Książka jest adresowa do wszystkich znawców i sympatyków elektroniki i informatyki.

Książka do pobrania w formacie Mobi

Publikacja została sfinansowana ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Patronat honorowy nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie.

 


Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych, Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk i Piruz Mnatsakanyan, Warszawa 2017, ss. 374 + XXVI, ISBN 978-83-948374-0-2

 

Publikacja stanowi edycję źródłową 18 dokumentów pochodzących z lat 1608-1712. Zawiera m.in. korespondencję dyplomatyczną prowadzoną pomiędzy władcami Persji i Rzeczypospolitej oraz najwyższymi dostojnikami obu państw, a ponadto korespondencję katolikosów ormiańskich z królami polskimi. Książkę poprzedza obszerny wstęp historyczny oraz wprowadzenie wyjaśniające specyfikę dokumentów safawidzkich, uzupełnione o notę edytorską.

Druga część książki zawiera edycję krytyczną dokumentów, z podaniem ich charakterystyki archiwalnej (w językach polskim i angielskim). Dokumenty zostały wydane w 5 wersjach: (1) zapis w języku oryginału – perskim lub ormiańskim, (2) tłumaczenie polskie, (3) tłumaczenie angielskie, (4) faksymile – skany barwne oraz (5) wersja elektroniczna.

Książka jest bezprecedensowym przedsięwzięciem naukowym na polskim rynku wydawniczym. Ekspercki zespół autorski (pracownicy naukowi Wydziału Orientalistyki i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Dawnych Rękopisów w Erywaniu) dokonał profesjonalnej edycji, transkrypcji i tłumaczenia dokumentów z języków i alfabetów orientalnych, których znajomość jest ograniczona do wąskiego kręgu specjalistów. Edycja ta wpłynęła na poprawienie opisów archiwalnych dokumentów perskich i ormiańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych

Wydawnictwo dostępne w formatach: PDF, Mobi

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Przeczytano, przyjęto, podpisano. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu, oprac. M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar, Opole 2017, ss. 644, ISBN 978-83-940452-9-6, ISBN 978-83-65681-10-2

Publikacja zawiera wszystkie polskojęzyczne protokoły sądowe pochodzące z ksiąg protokolarnych sądu rozjemczego, działającego w drugiej połowie XIX wieku w różnych miejscowościach powiatu strzeleckiego. Zachowane w Archiwum Państwowym w Opolu księgi i ich zawartość potwierdzają mało znaną tezę, że język polski używany był na Górnym Śląsku aż do końca stulecia nie tylko w kontaktach rodzinnych i sąsiedzkich, w codziennych potrzebach komunikacyjnych mieszkańców wsi, ale również w kontaktach z pruskim, a później niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Protokołów polskich, zapisanych w latach 1842-1904 w strzeleckich księgach sądów rozjemczych, jest ponad tysiąc pięćset. Utrwalone w nich sprawy dotyczą spłaty długów, sporów sąsiedzkich o miedzę, o posądzenie o kradzież, o pobicie, wreszcie o zniewagę. Odsłaniają one nieznane dziś oblicze przeszłości, zawierają bogactwo szczegółów obyczajowych, faktów z życia codziennego mieszkańców wsi powiatu strzeleckiego, świadectw ich mentalności i zachowania. Zapewne okażą się inspirujące dla badaczy przeszłości, historyków, kulturoznawców, językoznawców oraz wszystkich osób zainteresowanych Śląskiem i jego dziejami. Poza tekstami protokołów, książka zawiera wstęp poświęcony instytucji sądu rozjemczego oraz jej rozwojowi w okresie, z którego pochodzą publikowane materiały. W końcowej jej części zamieszczono słowniczek, objaśniający znaczenie wyrazów dawnych, gwarowych i zapożyczonych z języków obcych. Zaopatrzona jest także w kilka indeksów, które ułatwią czytelnikom czerpanie konkretnych informacji z przedstawionego zasobu, np. indeks geograficzny, wykaz mikrotoponimów, wykaz nazw dawnych zawodów i statusów społecznych.

Publikacja do pobrania w formatach: PDF, Mobi.

Publikacja została dofinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regestů listin uložených v Horním Slezsku, tom III (1451-1475), oprac. zespół pod red. Antoniego Barciaka i KarlaMüllera, Katowice – Opava – Opole 2017, ss. 175, ISBN 978-83-63031-02-2

Trzeci tom "Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regestů listin uložených v Horním Slezsku" obejmuje regesty dokumentów z lat 1451–1475oraz 47 znalezionych dodatkowo dokumentów z wcześniejszego okresu.Niniejszy tom obejmuje łącznie 276 regestów dokumentów, a w tym25 transumptów. Największa liczba pochodzi z Archiwum Państwowego w Opolu,a zwłaszcza z zespołu Akta miasta Nysy. Ponadto z polskiej strony są reprezentowaneArchiwum Państwowe w Katowicach i jego oddziały w Cieszynie, Pszczynie,Gliwicach i Raciborzu. Po czeskiej stronie przeważa liczbą opracowanych dokumentówcentrala Krajowego Archiwum w Opawie, a zwłaszczazespół Śląskie Archiwum Stanowe w Opawie,a także dokumenty z powiatowych archiwów państwowych w Karwinie i Opawie.Tylko pojedyncze pochodzą z powiatowych archiwów państwowych w Bruntálu, Jeseníkui w Novým Jičínie.

Od początku przyjęto założenie, że wydawnictwo obejmie cały historyczny Górny Śląsk, czyli obszar działalności archiwów państwowych w Katowicach, Opolu i Opawie. Tom pierwszy obejmował dokumenty do 1400 roku i został wydany w 2004 roku, tom drugi lata 1401 – 1450, a wydano go w 2011 roku. Planowane jest opracowanie i wydanie tomu czwartego (ostatniego), obejmującego lata 1476 – 1500. Współwydawcami projektu są Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe w Opolu i Archiwum Krajowe w Opawie (Zemský archiv v Opavě).

Książka jest do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 


Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, pod red. Jacka Krochmala, Warszawa 2017, ss. 838, ISBN 978-83-948374-3-3

Książka zawiera materiały z międzynarodowej konferencji archiwalno-historycznej „Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)”, zorganizowanej w 2016 r. w związku z wielkimi rocznicami kościelnymi: 1050. rocznicą Chrztu Polski, 500-leciem Reformacji oraz 420. rocznicą Unii Brzeskiej. Obszerna publikacja zawiera artykuły opracowane przez 42 historyków i archiwistów reprezentujących 21 ośrodków naukowych z Polski, Białorusi, Niemiec i Ukrainy.

Książka składa się z 5 części, w których przedstawione zostały dzieje Kościoła katolickiego różnych obrządków (łacińskiego, greckiego i ormiańskiego), Kościoła prawosławnego, Reformacji, Unii Brzeskiej. W piątej części książki zamieszczono artykuły autorstwa archiwistów państwowych i kościelnych, przedstawiających źródła kościelne w zasobie archiwów państwowych z Polski (AGAD, AP Łódź) i zagranicy (Państwowe Archiwum Obwodu Wołyńskiego w Łucku) oraz archiwów kościelnych polskich (Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie, Archiwum Parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie, archiwa parafialne) i zagranicznych (Archiwum kanoników Regularnych Laterańskich w Rzymie). Teksty zostały opublikowane w językach polskim, niemieckim i angielskim (streszczenia).

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

 


Oblicza Reformacji w dokumencie, Mieczysława Chmielewska, Wrocław 2017, ss. 40, ISBN 978-83-7795-014-2

Publikacja stanowi katalogowe odzwierciedlenie wystawy zorganizowanej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu z okazji 500-lecia Reformacji.

Katalog poprzedzony wstępem podzielony został na kilka działów:
1. Czas tryumfu Reformacji, w tym oblicza reformatorów wrocławskich z cyklem unikatowych portretów ojców Kościoła oraz dwór cesarski wobec konfesji ewangelickiej, 2. Okres reformy katolickiej, tu m.in. kolejne prądy teologiczne i odłamy protestanckie, także portrety biskupów wrocławskich, 3. Spuścizna duchowa i materialna protestantyzmu, na którą składają się sylwety świątyń na Dolnym Śląsku, pierwotnie katolickich a później przejętych przez protestantów oraz kościołów budowanych przez samych ewangelików, 4. Kościoły reformowane wobec wyzwań ostatnich stuleci. W katalogu można zapoznać się z m.in. dokumentami wystawionymi przez papieża Leona X oraz cesarza Rudolfa II, w tym słynnym listem majestatycznym, wydany w 1609 r. w Pradze, na mocy którego katolicy i luteranie mogli posiadać kościoły i szkoły oraz swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach z zachowaną pieczęcią cesarską w pozłacanej puszce.

         


Stare druki XV-XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie.Katalog, oprac. Janina Kosman, Szczecin 2017, ss.172, ISBN 978-83-64642-27-2

Katalog rejestruje literaturę starodruczną z tego okresu, zachowaną w księgozbiorze biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie, będącej spadkobierczynią niektórych historycznych księgozbiorów dawnego Szczecina. W zasobie tym szczególnie cenne są dwa inkunabuły – Biblia z 1487 r. wydana w Bazylei oraz pisma Francesco Filelfo, które ukazały się drukiem w Wenecji w 1489 r. Katalog zawiera 238 pozycji, a ich opisowi towarzyszy aparat pomocniczy w postaci: zestawienia sygnatur, wykazu proweniencji i indeksu topo-typograficznego. Opracowanie wzbogacono materiałem ilustracyjnym reprezentatywnym dla zawartych w nim pozycji. W kontekście zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim jest  źródłem wiedzy o historycznym zasobie bibliotecznym szczecińskiego archiwum.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, Mobi

Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Szczecinie została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym, Janusz Gołaszewski, Bartosz Grygorcewicz i Ivo Łaborewicz, Wrocław 2017, ss. 152, ISBN 978-83-60033-01-02

Wydawnictwo prezentuje najważniejsze opactwa cysterskie na Dolnym Śląsku: Bardo, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Krzeszów, Lubiąż i Trzebnicę. Poza syntetycznym opisem dziejów poszczególnych opactw oraz ich architektury i walorów artystycznych, w książce zamieszczono również reprodukcje materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu, jak również Narodowego Archiwum w Pradze.

Wśród dokumentów na szczególną uwagę zasługują: dokument fundacyjny klasztoru w Lubiążu wystawiony w roku 1175 przez księcia Bolesława Wysokiego, dokument fundacyjny klasztoru cysterek w Trzebnicy z roku 1202 oraz bulla papieża Innocentego III z roku 1203 zatwierdzająca posiadanie przez joannitów kościoła w Bardzie. W publikacji nie zabrakło też materiałów ikonograficznych i zdjęć prezentujących pocysterskie dziedzictwo na Dolnym Śląsku.

Publikacja ukazała się nakładem Archiwum Państwowego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

 


Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017, pod red. Rudolfa Bażanowskiego i Beaty Wacławik, Prace Historyczne Archiwum Państwowego w Olsztynie, seria: Dziedzictwo Warmii i Mazur, t. II, Olsztyn 2017, s. 239, ISBN: 978-83-943822-6-1

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017 współorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie. Wydawnictwo składa się z ośmiu artykułów autorstwa Jerzego Sojki, Almut Bues, Mirosława Lenarta, Andrzeja Saksona, Rudolfa Bażanowskiego, Wiesławy Kwiatkowskiej i Mateusza Superczyńskiego, Andrzeja Staniszewskiego i Iwony Liżewskiej. Teksty poruszają tematykę dziedzictwa i tradycji ewangelickich oraz procesu rozpowszechnia i popularyzowania tez Marcina Lutra.

 


W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych – tereny dawnych Prus Książęcych, pod red. Jarosława Kłaczkowa, Grzegorza Jasińskiego, Piotra Bireckiego, Toruń 2017, s. 835, ISBN: 978-83-8019-772-5