-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Rocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazuje się od 2017 roku. Tytuł ten zastąpił wydawany w latach 1978–2016 „Szczeciński Informator Archiwalny”. Na zawartość „SSAH” składają się artykuły z obszaru archiwistyki oraz dotyczące zagadnień historycznych skupione w dziale „Studia i materiały”. Pozostałe działy rocznika to „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” oraz „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”.

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla archiwistów i badaczy z innych dziedzin oraz naukowców zza granicy, mogących prezentować na łamach swoje dokonania z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Każdy artykuł naukowy i przeglądowy przechodzi dwustopniowy proces recenzowania. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w streszczenia, w tym w języku angielskim.

„SSAH” ukazuje się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną jego wersją jest forma papierowa.

Po szczegółowe informacje o czasopiśmie i redakcji „Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych” zapraszamy na stronę internetową http://ssah.szczecin.pl/, gdzie m.in. nieodpłatnie udostępnione są online kolejne tomy periodyku.

Archeion

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Kwartalnik naukowy ukazujący się od 1957 roku, do dnia dzisiejszego wydano 290 numerów pisma. Swą problematyką obejmuje południową część dawnych Prus Wschodnich, także tereny wschodniego wybrzeża Bałtyku oraz dawne Prusy Zachodnie. Czasopismo szczególne zainteresowanie kieruje w stronę kwestii północnych części dawnych Prus Wschodnich i samego Królewca, a także historii najnowszej Obwodu Kaliningradzkiego. Niezależnie od prac historycznych, znajdują się w nim prace z dziedzin pokrewnych: archeologii, literatury, geografii historycznej. Prezentowane są również artykuły socjologiczne.

Po blisko sześćdziesięciu latach ukazywania się, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” stały się najważniejszym czasopismem poświęcającym swoją uwagę tematyce dawnych krain pruskich i powojennej historii regionu północno-wschodniego. Wysoki poziom merytoryczny, utrzymywany konsekwentnie przez kolejne lata aktywności sprawił, że czasopismo w chwili obecnej jest najwyżej punktowanym periodykiem naukowym regionu.

Okładka czasopisma "Miscellanea Historico-Archivistica"

Tematyka czasopisma naukowego Archiwum Głównego Akt Dawnych, ukazującego się od 1985 r., nawiązuje do jego tytułu. Zamieszczane są w nim różnorodne teksty z zakresu historii (do 1918 r.) i jej nauk pokrewnych oraz szeroko rozumianej archiwistyki, dotyczące dziejów Rzeczypospolitej w jej historycznym rozumieniu, a także wspólnego dziedzictwa archiwalnego narodów wchodzących w jej skład. Szczególne miejsce zajmują edycje źródeł historycznych, publikacje wyników kwerend zagranicznych dotyczące poloników oraz informacje o nabytkach archiwalnych AGAD. Do artykułów dołączane są streszczenia w języku angielskim.

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem punktowanym, wykazywanym na dwóch listach ewaluacyjnych – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt.) i w bazie IC Journals Master List. Index Copernicus International, oceniającej polskie i zagraniczne czasopisma naukowe (24,12 pkt).

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny

Periodyk ukazuje się od roku 1994, a od roku 2010 jest wydawany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Od początku redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor archiwum. Do roku 2016 ukazały się 23 tomy „Rocznika”.

Pismo ma charakter historyczny i regionalny. Jego zasięg merytoryczny to przeszłość współczesnej ziemi gorzowskiej, średniowiecznej ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski i brandenburskiej Nowej Marchii. W „Roczniku” ukazują się artykuły i materiały o charakterze przyczynkarskim, biogramy ważniejszych osób związanych z regionem, publikacje źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, bibliografia historii regionu (opracowywana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną). Od roku 2015 „Rocznik” uzyskał status czasopisma punktowanego (4 punkty).

Więcej informacji na temat Rocznika mozna znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl