-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Tematyka czasopisma naukowego Archiwum Głównego Akt Dawnych, ukazującego się od 1985 r., nawiązuje do jego tytułu. Zamieszczane są w nim różnorodne teksty z zakresu historii (do 1918 r.) i jej nauk pokrewnych oraz szeroko rozumianej archiwistyki, dotyczące dziejów Rzeczypospolitej w jej historycznym rozumieniu, a także wspólnego dziedzictwa archiwalnego narodów wchodzących w jej skład. Szczególne miejsce zajmują edycje źródeł historycznych, publikacje wyników kwerend zagranicznych dotyczące poloników oraz informacje o nabytkach archiwalnych AGAD. Do artykułów dołączane są streszczenia w języku angielskim.

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem punktowanym, wykazywanym na dwóch listach ewaluacyjnych – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt.) i w bazie IC Journals Master List. Index Copernicus International, oceniającej polskie i zagraniczne czasopisma naukowe (24,12 pkt).

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl